Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 10.04.2001344
Документ 344-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 квітня 2001 р. N 344
Київ
Про затвердження Програми розвитку
юридичної освіти на період до 2005 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму розвитку юридичної освіти на період до
2005 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, що
здійснюють підготовку юристів, розробити у тримісячний термін
заходи щодо реалізації затвердженої цією постановою Програми.
Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснювати в
межах асигнувань, що передбачаються у державному бюджеті
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які
визначені відповідальними виконавцями цієї Програми.
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям передбачати у республіканському та місцевих
бюджетах кошти на реалізацію Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2001 р. N 344
ПРОГРАМА
розвитку юридичної освіти на період до 2005 року
I. Загальна частина
1. Актуальність розвитку юридичної освіти
Становлення української державності, фундаментальне оновлення
законодавства, проведення судової реформи, посилення судового
захисту прав і свобод громадян, створення соціально-орієнтованої
ринкової економіки та необхідність захисту українського
підприємництва, боротьба із злочинністю - все це потребує
кваліфікованого юридичного забезпечення.
Це зумовлює необхідність постійної уваги до якості підготовки
та перепідготовки юридичних кадрів, приведення змісту юридичної
освіти у відповідність із сучасними вимогами юридичної практики.
Сучасний стан вищої юридичної освіти характеризується тим, що
насиченість юристами залишається в цілому по країні
диспропорційною. Підготовку фахівців-правознавців здійснюють понад
170 вищих навчальних закладів (до 1991 року їх було 6), з яких
50 - приватні. Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців за
напрямом "Право" становить майже 30 тис. осіб на рік, тобто
4 місця на 10 тис. населення, з них 3,5 припадає на вищі навчальні
заклади державної форми власності. Ліцензований обсяг з розрахунку
на 10 тис. населення за регіонами становить: у північному -
10,2 місця, східному - 4,7, південному - 3, західному і
центральному - 2 місця. Підготовку юристів в основному здійснюють
вищі навчальні заклади системи МВС, Національна юридична академія
імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана
Франка, Одеська національна юридична академія, Державна академія
податкової служби.
Нерівномірне територіальне розміщення вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку юристів, створює певні
соціальні проблеми, пов'язані з нерівними можливостями у здобутті
освіти та працевлаштуванні молоді в різних регіонах.
Значне збільшення обсягів підготовки юристів істотно не
позначилося на забезпеченні різних сфер суспільного життя
кваліфікованими юридичними кадрами. На сьогодні не визначено,
скільки фахівців потрібно для різних сфер юридичної практики, не
зроблено науково обгрунтованого прогнозу щодо обсягів підготовки
юристів, не реформується мережа вищих навчальних закладів
відповідно до регіональних потреб. Не відповідають сучасним
потребам суспільства зміст юридичної освіти та якість організації
навчального процесу.
Значні недоліки мають місце у забезпеченні системи юридичної
освіти педагогічними і науково-педагогічними працівниками. Обсяги
підготовки таких працівників не задовольняють потреб сьогодення.
Не налагоджено періодичне підвищення кваліфікації викладачів вищих
навчальних закладів та фахівців правової служби підприємств,
установ, організацій, органів державної влади.
Незадовільним є стан оснащення системи юридичної освіти
комп'ютерною, організаційною технікою та іншими технічними
засобами навчання.
Усе це зумовлює необхідність розроблення принципово нових
теоретичних, методологічних та організаційних засад удосконалення
системи юридичної освіти.
2. Мета та основні завдання
Метою Програми розвитку юридичної освіти на період до
2005 року (далі - Програма) є вдосконалення системи юридичної
освіти, приведення її у відповідність із світовими вимогами,
створення умов для задоволення потреб громадян у сучасній
юридичній освіті та реалізація права на працю за здобутою
спеціальністю, повне забезпечення потреб органів державної влади,
правоохоронних органів, інших сфер юридичної практики у
фахівцях-юристах.
Ця мета досягається шляхом вирішення таких основних завдань:
розроблення і вдосконалення відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України нормативно-правової бази з
питань функціонування системи юридичної освіти та професійної
діяльності юристів;
розроблення науково обгрунтованого прогнозу державної потреби
у юридичних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і
механізму визначення на основі регіонального підходу обсягу
відповідного державного замовлення;
визначення оптимальної мережі вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку юристів, виходячи з потреб регіонів;
запровадження нових спеціалізацій відповідно до потреб різних
сфер юридичної практики;
розроблення і запровадження державних стандартів вищої
юридичної освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
розроблення нового змісту правових дисциплін, які
викладаються у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладах, шляхом створення нового покоління
підручників, навчально-методичних посібників, дидактичних та
інформаційних засобів навчання;
об'єднання зусиль наукових працівників Національної академії
наук, галузевих академій і вищих навчальних закладів, а також
громадських організацій, юристів-практиків для розв'язання
актуальних проблем підготовки юристів та їх професійної
діяльності;
вироблення механізму забезпечення місцями для проходження
студентами, які навчаються за юридичними спеціальностями, практики
та працевлаштування випускників в органах державної влади, на
підприємствах, в установах та організаціях;
створення ефективної системи післядипломної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів і
забезпечення їх професійної мобільності.
Програма розрахована на період до 2005 року і має стати
основою для прийняття рішень та координації дій центральних і
місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку юридичної освіти.
Виконання Програми координують МОН та Мін'юст.
II. Основні напрями реалізації Програми
3. Прогнозування потреби в юридичних кадрах та
оптимізація мережі вищих навчальних закладів
Розробити науково обгрунтований прогноз державної потреби в
юридичних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів до
2010 року і враховувати зазначену потребу при щорічному визначенні
державного замовлення на їх підготовку.
Мінекономіки, МОН, Мін'юст, МВС, а також
інші центральні органи виконавчої влади,
яким підпорядковані вищі навчальні заклади,
що здійснюють підготовку юридичних кадрів.
2001 рік.
Ужити заходів щодо оптимізації мережі вищих навчальних
закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, що здійснюють
підготовку юристів, шляхом підвищення кваліфікаційних вимог до цих
закладів, привести її у відповідність з реальною потребою і
можливостями вищих навчальних закладів щодо забезпечення якісної
підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
МОН, Мін'юст, МВС, а також інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади, яким
підпорядковані вищі навчальні заклади, що
здійснюють підготовку юридичних кадрів.
2001 - 2003 роки.
Створювати на базі провідних вищих навчальних закладів
навчально-науково-виробничі комплекси для забезпечення
безперервності у здобутті повної вищої юридичної освіти та
інтеграції навчальних закладів з науковими установами, правовими
службами підприємств, установ, організацій тощо.
МОН, Мін'юст, МВС, а також інші центральні
органи виконавчої влади, яким
підпорядковані вищі навчальні заклади, що
здійснюють підготовку юридичних кадрів.
Постійно.
Розширити практику створення в школах-інтернатах класів з
поглибленим вивченням правових дисциплін, особливо у сільській
місцевості.
МОН, Мін'юст, а також інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади.
Постійно.
Розвивати співробітництво вищих навчальних закладів із
зарубіжними навчальними закладами та міжнародними освітянськими
організаціями, установами та фондами.
МОН, Мін'юст, МЗС, а також інші центральні
органи виконавчої влади.
Постійно.
4. Зміст юридичної освіти
Затвердити новий перелік спеціалізацій виходячи з потреби
нових сфер юридичної практики та необхідності гармонізації
національного законодавства з міжнародним правом.
МОН, Мін'юст, Головдержслужба, Мінпраці,
МВС, СБУ, Держмитслужба.
2001 - 2002 роки.
Завершити розроблення державних стандартів вищої юридичної
освіти для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, передбачивши
приведення змісту освіти у відповідність із сучасними вимогами
юридичної практики, поглиблення вивчення національного
законодавства і міжнародного права з питань захисту прав людини,
порівняльного правознавства та правових систем сучасності, інших
навчальних дисциплін, що формують сучасне правове мислення.
МОН, Мін'юст, МВС, Академія правових наук.
2001 - 2002 роки.
Розробити нові навчальні програми правової освіти для
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів.
МОН, Мін'юст, Академія правових наук.
2001 - 2002 роки.
З метою оновлення змісту юридичної освіти визначити базові
вищі навчальні заклади і кафедри, де запровадити постійно діючі
наукові і науково-методичні семінари для педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників.
МОН, Мін'юст, МВС, а також інші центральні
органи виконавчої влади, яким
підпорядковані вищі навчальні заклади, що
здійснюють підготовку юридичних кадрів,
Академія правових наук.
2001 - 2005 роки.
5. Післядипломна освіта юристів
Розробити і затвердити вимоги до післядипломної освіти
юристів, які працюють у державних установах, передбачивши
періодичність підвищення їх кваліфікації на умовах державного
замовлення.
МОН, Мін'юст, Мінекономіки, Мінпраці,
Головдержслужба.
2001 - 2002 роки.
Оптимізувати мережу закладів післядипломної освіти, що
здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації юридичних
кадрів, і привести її у відповідність з реальною потребою.
МОН, Мін'юст, МВС, Держмитслужба, а також
інші центральні органи виконавчої влади,
яким підпорядковані заклади післядипломної
освіти, що здійснюють перепідготовку та
підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
2001 - 2002 роки.
Розглянути питання щодо створення у провідних вищих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації інститутів
(факультетів) підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників, які викладають правознавчі
навчальні дисципліни.
МОН, Академія правових наук.
2001 - 2002 роки.
Визначити мережу провідних вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації для підготовки викладачів правознавчих
дисциплін.
МОН.
2001 рік.
Привести зміст післядипломної освіти у відповідність з
потребами і вимогами сучасної юридичної практики. Розробити
багатоваріантні навчальні програми та запровадити різні форми
підвищення рівня професійної підготовки юристів із застосуванням
новітніх інформаційних технологій.
МОН, Мін'юст, МВС, Держмитслужба, а також
інші центральні органи виконавчої влади,
яким підпорядковані заклади післядипломної
освіти, що здійснюють перепідготовку та
підвищення кваліфікації юридичних кадрів,
Академія правових наук.
2001 - 2002 роки.
6. Ресурсне забезпечення підготовки юристів
та підвищення їх професійного рівня
Забезпечити розроблення і видання нового покоління якісних
підручників, навчально-методичних посібників, дидактичних засобів
навчання з юридичних навчальних дисциплін, а також словників,
довідників у межах коштів, передбачених на цю мету в державному
бюджеті.
МОН, Академія правових наук, Національна
академія наук, Мін'юст, МВС, Мінфін.
2001 - 2003 роки.
Вжити заходів до розвитку і впровадження сучасних
інформаційних технологій навчання, створення локальних
інформаційних мереж, навчальних курсів в електронній формі у межах
коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті.
МОН, Мін'юст, МВС, Національна академія
наук, Держкомзв'язку, Академія правових
наук.
2002 - 2005 роки.
Забезпечити формування у наукових установах та вищих
навчальних закладах інформаційного банку даних з урахуванням
вітчизняного та іноземного передового досвіду щодо
науково-методичних та освітніх програм юридичної освіти,
національного законодавства та міжнародного права для використання
у навчальному процесі.
МОН, Мін'юст, МВС, Національна академія
наук, Академія правових наук,
Держкомзв'язку.
2001 - 2005 роки.
Розробити новий механізм і визначити бази для проходження
студентами вищих навчальних закладів практики з метою їх
подальшого працевлаштування.
МОН, Мін'юст, МВС, СБУ, Держмитслужба,
Головдержслужба, інші центральні органи
виконавчої влади.
2001 - 2002 роки.вгору