Документ 343/95, поточна редакція — Редакція від 31.07.2000, підстава - 932/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни
при виконанні Державного бюджету України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 771/96 від 30.08.96
N 41/98 від 21.01.98
N 866/98 від 10.08.98
N 982/98 від 07.09.98
N 70/99 від 27.01.99
N 932/2000 від 31.07.2000 )

З метою фінансової стабілізації та зміцнення фінансової
дисципліни при виконанні Державного бюджету України
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що проекти законодавчих актів, реалізація яких
потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або
скорочення доходної бази Державного бюджету України, включаючи
пільги щодо сплати податків, митних платежів та інших обов'язкових
платежів до бюджету, подаються до Верховної Ради України на
підставі рішень Кабінету Міністрів України виключно Президентом
України. 2. Кабінету Міністрів України після чергового прийняття
Закону України про Державний бюджет України не розглядати будь-які
звернення міністерств, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих
посадових осіб, народних депутатів України щодо збільшення
видатків або скорочення доходів Державного бюджету України, крім
звернень, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями. ( Частина перша
статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Презмдента N 70/99
від 27.01.99 ) Звернення, в яких містяться конкретні письмові обгрунтування
джерел фінансування додаткових видатків, можуть розглядатися
тільки при поданні пропозицій Верховній Раді України щодо
уточнення показників Державного бюджету України. 3. Кабінету Міністрів України: переглянути у двотижневий строк раніше прийняті рішення
Кабінету Міністрів України про надання пільг щодо сплати податків,
митних платежів та інших обов'язкових платежів до Державного
бюджету України; надання гарантій на залучення нових іноземних кредитів в
Україну здійснювати тільки згідно з рішеннями Кабінету Міністрів
України за наявністю позитивного висновку Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України і Національного агентства
України з питань розвитку та європейської інтеграції. ( Абзац
третій частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 771/96 від 30.08.96, N 866/98 від 10.08.98,
N 932/2000 від 31.07.2000 ) Провести в місячний строк суцільну інвентаризацію всіх раніше
наданих державних гарантій, починаючи з 1992 року. Розглянути в
травні 1995 року висновки про ефективність використання одержаних
за гарантіями Уряду кредитів у кожному конкретному випадку і
визначити механізм погашення заборгованості та залучення нових
іноземних кредитів в Україну надалі. Установити обов'язковий попередній розгляд та наступну
реєстрацію Міністерством фінансів України міжнародних договорів
України, виконання яких призводить до збільшення зовнішнього
державного боргу України або до зменшення доходів бюджету. 4. Покласти персональну відповідальність на голів виконавчих
комітетів обласних, Київської та Севастопольської міських Рад за
безумовне виконання статті 4 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ). Установити, що державні податкові інспекції за поданням
Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів
стягують у безспірному порядку до Державного бюджету України
кошти, які, внаслідок порушення затверджених Верховною Радою
України нормативів відрахувань від загальнодержавних податків,
зборів та інших обов'язкових платежів, зараховані до бюджетів
інших рівнів. 5. Установити, що всі державні позабюджетні фонди та галузеві
фонди міністерств інших центральних органів виконавчої влади
щомісяця подають Міністерству фінансів України звіт про одержані
доходи, рух і витрати коштів за формою і в строки, встановлені
Державним комітетом статистики України. ( Стаття 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
( Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 982/98 від 07.09.98 ) 6. Рекомендувати Національному банку
України вирішити питання щодо сплати комерційними банками до
Державного бюджету України щомісячно, у строк до 25 числа місяця,
наступного за звітним, відсотків за користування тимчасово
вільними залишками коштів Державного бюджету України і державних
позабюджетних фондів, що перебувають на окремих рахунках
міністерств, відомств, інших органів державної виконавчої влади,
бюджетних установ і організацій, у розмірі 30 відсотків облікової
ставки Національного банку України, що діяла протягом звітного
місяця.
Установити, що за порушення порядку проходження і виконання
платіжних доручень по доходах і видатках Державного бюджету
України установи банків та підприємства зв'язку сплачують штраф у
розмірі 5 відсотків від суми затриманого платежу або перерахованих
із бюджету коштів за кожний день прострочення. Державні податкові інспекції за поданням Міністерства
фінансів України та його місцевих органів стягують передбачені
частиною другою цієї статті суми фінансових санкцій і зараховують
їх у доход Державного бюджету України. ( На часткову зміну статті 6 рекомендувати Національному банку
України встановити плату за користування комерційними банками
тимчасово вільними залишками коштів Державного бюджету України та
місцевих бюджетів і позабюджетних фондів у розмірі 50 відсотків
облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом
звітного місяця згідно з Указом Президента N 41/98 від 21.01.98 )
7. Установити, що міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, підприємства, установи, організації не мають
права перераховувати кошти Державного бюджету України та державних
цільових фондів на рахунки строкових депозитів в установах банків.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Презмдента N
70/99 від 27.01.99 )
8. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт "в" статті
5, статті 6, 8 і 9 Указу Президента України від 18 червня 1993
року N 219 ( 219/93 ) "Про порядок виконання Державного бюджету
України". 9. Контроль за виконанням цього Указу покласти на
Міністерство фінансів України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 1 травня 1995 року
N 343/95вгору