Документ 3428-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 4572-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо Державної спеціальної служби транспорту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.215 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9,
ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) після слів
"військ цивільної оборони" доповнити словами "Державної
спеціальної служби транспорту".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

3. У Законі України "Про державні нагороди України"
( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21,
ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157, N 27, ст. 209; 2006 р., N 14,
ст. 116):
1) абзац сьомий статті 7 після слів "утворених відповідно до
законів України" доповнити словами "Державної спеціальної служби
транспорту";
2) у статті 8:
абзац другий після слів "утворених відповідно до законів
України" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби
транспорту";
абзац третій після слів "Державної прикордонної служби
України" доповнити словами "Державної спеціальної служби
транспорту";
3) статтю 9 після слів "Міністерства внутрішніх справ
України" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби
транспорту".
4. Частину другу статті 6 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 22, ст. 171; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби
безпеки України" доповнити словами "Державної спеціальної служби
транспорту".
5. Частину першу статті 12 Закону України "Про оборону
України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "утворені
відповідно до законів України" доповнити словами "Державна
спеціальна служба транспорту".
6. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р.,
N 14, ст. 116) після слів "інших військових формувань" доповнити
словами "а також Державної спеціальної служби транспорту".
7. У Законі України "Про Державну спеціальну службу
транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 19, ст. 269):
1) абзац шостий частини другої статті 1 після слів "виконання
інших завдань, пов'язаних із" доповнити словами "участю в обороні
держави та";
2) у статті 2:
в абзаці третьому слова "організація і" замінити словами
"організація, планування і";
в абзаці десятому слово "залізниць" замінити словами
"національної транспортної системи України";
3) у статті 5:
частину другу доповнити словами "а також за призовом";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної
спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових
звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту і затверджується Указом
Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення
визначається Положенням, розробленим центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту і затвердженим Кабінетом
Міністрів України";
після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"На військовослужбовців Державної спеціальної служби
транспорту поширюється дія військових статутів Збройних Сил
України".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
4) у статті 7 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністерства транспорту України" замінити словами "керівником
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
5) частину першу статті 10 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"організовує забезпечення на особливий період
матеріально-технічних засобів, військової техніки та інших
ресурсів в обсягах, необхідних для виконання покладених на
Державну спеціальну службу транспорту завдань".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
6) статтю 16 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Військовослужбовці та працівники Державної спеціальної
служби транспорту і члени їх сімей забезпечуються жилими
приміщеннями державою. Будівництво (придбання) житла здійснюється
за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на
утримання Державної спеціальної служби транспорту, та інших не
заборонених законом джерел".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
7) у тексті Закону слова "Міністерство транспорту України" в
усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої
влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.
8. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116) доповнити словами
"і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною
спеціальною службою транспорту".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття
нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3428-IVвгору