Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про державні цільові програми"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.199 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Водному кодексі України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390):
 
     1) у пункті 3 статті 7 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";
 
     2) пункт 3 статті 8, частину першу статті 13, пункт 5 статті 14, пункт 3 статті 15 і пункт 3 статті 16 після слова "державних" доповнити словом "цільових";
 
     3) назву глави 2, назву, частини першу і другу статті 12 після слова "державні" доповнити словом "цільові".
 
     2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 4, ст. 31):
 
     у статті 6:
 
     1) назву викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми";
 
     у частині першій слово "республіканські" замінити словом "цільові";
 
     частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових";
 
     у частині третій слово "державних" виключити;
 
     2) у пункті "б" частини першої статті 13 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";
 
     3) у пункті "б" частини першої статті 17 слово "республіканських" замінити словом "цільових".
 
     3. В абзаці третьому частини другої статті 1 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12, 2001-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162) слово "національних" замінити словами "державних цільових".
 
     4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):
 
     1) у частині першій статті 13 слова "переліку комплексних і цільових" виключити;
 
     2) у частині четвертій статті 14 слова "комплексних і цільових загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";
 
     3) частину другу статей 18 і 19 після слова "державних" доповнити словом "цільових";
 
     4) частину другу статті 20 після слова "державні" доповнити словом "цільові", а слова "обов'язковій попередній науковій експертизі" замінити словами "науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону";
 
     5) у частині третій статті 24 слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".
 
     5. В абзаці шостому пункту 8 розділу IV Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" ( 2859-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова "цільових комплексних молодіжних програм" замінити словами "державних цільових програм з питань молодіжної політики".
 
     6. У другому реченні частини першої статті 20 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".
 
     7. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):
 
     1) у частині другій статті 1 слова "цільові державні галузеві" замінити словами "державні цільові";
 
     2) частину першу статті 11 після слова "державними" доповнити словом "цільовими".
 
     8. В абзаці другому статті 11 і пункті "д" частини першої статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) слово "національних" замінити словами "державних цільових".
 
     9. У статті 6 Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283):
 
     назву викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження";
 
     у частині першій слово "загальнодержавні" замінити словами "державні цільові";
 
     частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових".
 
     10. У частині другій статті 1 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".
 
     11. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400):
 
     1) частину восьму статті 4 викласти в такій редакції:
 
     "Експертні ради обов'язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм";
 
     2) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "національні та державні" замінити словами "державні цільові";
 
     3) у частині другій статті 10 слова "національних, державних" замінити словами "державних цільових".
 
     12. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):
 
     1) в абзаці четвертому статті 1 та у статті 7 слово "Національної" замінити словами "державних цільових";
 
     2) назву та частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку донорства крові та її компонентів
 
     Державні цільові програми розвитку донорства крові та її компонентів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до його компетенції";
 
     3) у частині першій статті 4 слова "Національної програми" замінити словами "державних цільових програм";
 
     4) у частині п'ятій статті 11 друге речення доповнити словами "відповідно до законодавства", третє речення виключити;
 
     5) абзац дев'ятий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
 
     "отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства".
 
     13. В абзаці третьому пункту 5 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2005 р., N 42, ст. 465) слова "національну комплексну" замінити словами "державну цільову".
 
     14. В абзаці третьому розділу V Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" ( 75/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 182) слова "інших національних та державних" замінити словами "державних цільових".
 
     15. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2005 р., N 5, ст. 121):
 
     1) в абзаці четвертому статті 25 слово "(національні)" виключити;
 
     2) у статті 27:
 
     в абзаці четвертому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";
 
     в абзаці п'ятому слова "державні (міжвідомчі)" замінити словами "в межах своєї компетенції державні цільові";
 
     3) абзац восьмий частини другої статті 28 викласти в такій редакції:
 
     "координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання";
 
     4) абзац четвертий статті 29, абзац другий статті 30, абзац восьмий частини другої статті 31 після слова "державних" доповнити словом "цільових";
 
     5) статтю 36 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності
 
     Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв'язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем.
 
     Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових проектів, відібраних на конкурсних засадах".
 
     16. Абзац другий статті 7 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) після слова "державні" доповнити словом "цільові".
 
     17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):
 
     1) в абзаці другому пункту 2 статті 22 слово "національної" замінити словами "державних цільових";
 
     2) у частині другій статті 25 слово "національною" замінити словами "державними цільовими".
 
     18. У статті 8 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456):
 
     назву викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними цільовими програмами";
 
     частину першу після слова "державними" доповнити словом "цільовими";
 
     частину четверту після слова "державних" доповнити словом "цільових".
 
     19. В абзацах третьому і четвертому статті 13, в абзаці другому частини першої, в абзаці третьому частини другої, в абзаці другому частин третьої - шостої статті 14, в абзаці четвертому частини першої статті 15, в абзаці другому статті 16, в абзаці п'ятому пункту "а" частини другої статті 18, в частинах першій, третій і четвертій статті 19, в абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.
 
     20. В абзаці другому статей 3 і 4, частині четвертій статті 17 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.
 
     21. В абзаці сьомому статті 29 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337) слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".
 
     22. У Законі України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" ( 1908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 348):
 
     1) у частині другій статті 8 слова "комплексних та" замінити словом "державних";
 
     2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 
     "Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади в межах виділених коштів розміщує відповідне державне замовлення на поставку продукції для державних потреб. Кабінет Міністрів України також затверджує та забезпечує виконання державних цільових програм громадських робіт".
 
     23. У тексті Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 253) слова "державні наукові та науково-технічні програми" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові наукові та науково-технічні програми" у відповідному відмінку.
 
     24. У статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" ( 330-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47):
 
     в абзаці тринадцятому слово "Національної" замінити словами "державних цільових";
 
     в абзаці п'ятнадцятому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".
 
     25. У частинах третій і четвертій статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93) слово "(національних)" виключити.
 
     26. Абзац третій статті 8 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269) викласти в такій редакції:
 
     "розробляє і здійснює загальнодержавні програми розвитку Державної спеціальної служби транспорту в порядку, встановленому законом, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням цих програм".
 
     27. В абзаці шостому частини третьої статті 3 Закону України "Про театри і театральну справу" ( 2605-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350) слова "загальнодержавних, державних" замінити словами "державних цільових".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3421-IV


Публікації документа