Документ 342-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2002, підстава - 1266-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 1999 р. N 342
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
Про затвердження Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового
денатурованого (спирту технічного), який
використовується для виготовлення продукції з
його вмістом
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 887-р ( 887-99-р ) від 30.08.99 )
Постановами КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000
N 1129 ( 1129-2000-п ) від 14.07.2000
N 1661 ( 1661-2000-п ) від 08.11.2000 )
( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

На виконання статті 6 Закону України "Про ставки акцизного
збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок отримання суб'єктами підприємницької
діяльності спирту етилового денатурованого (спирту технічного),
який використовується для виготовлення продукції з його вмістом
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1999 р. N 342
ПОРЯДОК
отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту
етилового денатурованого (спирту технічного), який
використовується для виготовлення продукції з його вмістом
1. Цей Порядок визначає механізм отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого (спирту
технічного), який використовується для виготовлення продукції з
його вмістом, а також здійснення контролю за обігом цього спирту.
2. Спирт етиловий денатурований (спирт технічний)
виготовляється з вуглеводвмісної сировини, відпускається
підприємствам - виробникам лише з денатуруючими добавками згідно з
додатком 4 до цього Порядку. Зазначений спирт використовується в
хімічній промисловості під час процесів органічного синтезу, в
машино- та приладобудуванні, інших галузях як сировина для
подальшої промислової переробки. Перелік продукції, на виробництво
якої використовується спирт етиловий денатурований (спирт
технічний), наведено в додатку 3 до цього Порядку.
3. Облік спирту технічного на підприємствах-споживачах усіх
форм власності здійснюється згідно із законодавством та
урахуванням цього Порядку.
4. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують
спирт технічний для виготовлення продукції з його вмістом і в
статуті яких передбачено виробництво такої продукції, повинні
отримати в Мінекономіки фонди на спирт технічний.
5. Суб'єкти підприємницької діяльності - вітчизняні
товаровиробники продукції з вмістом спирту технічного зобов'язані
подати продавцю спирту технічного (підприємству-виробнику):
копію ліцензії на виробництво зазначеної продукції або копію
статуту підприємства;
довідку про мету та обсяг використання спирту технічного, що
видається органом державної податкової служби за місцем реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності як платника податків;
довіреність покупця у разі вивезення спирту технічного
безпосередньо представником споживача (покупця).
6. Для отримання в органі державної податкової служби за
місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про
мету та обсяг використання спирту технічного обов'язково
подається:
копія довідки про отримання фондів на спирт технічний;
копія розрахунку потреби у спирті технічному згідно з нормами
його витрат, завіреного підписами керівника підприємства,
головного бухгалтера і печаткою;
копія довідки про реєстрацію місць зберігання спирту
технічного.
Уповноважена посадова особа органу державної податкової
служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на
його вимогу оформляє довідку про мету та обсяг використання спирту
технічного у трьох примірниках згідно з додатком 1.
Кожний примірник зазначеної довідки підписується керівником
органу державної податкової служби (його заступником),
скріплюється печаткою та реєструється в журналі вихідної
кореспонденції. Один примірник довідки видається під розписку
уповноваженій особі суб'єкта підприємницької діяльності, другий
надсилається Мінфіну для видачі наряду на відпуск спирту
технічного, третій зберігається у справі споживача (покупця)
спирту технічного з позначкою про отримання ним довідки із
зазначенням ініціалів, прізвища і посади представника споживача
(покупця).
7. Мінфін разом з нарядом на отримання спирту технічного
видає продавцю спирту технічного копію довідки, що надійшла від
органу державної податкової служби.
8. Щомісяця суб'єкт підприємницької діяльності - виробник
продукції, виготовленої з використанням спирту технічного, подає
органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації та
Мінфіну, а також уповноваженому центральному органу виконавчої
влади, до сфери управління якого він належить, та відповідному
органу місцевого самоврядування звіт про надходження та
використання спирту технічного для виготовлення відповідної
продукції за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
9. У разі коли споживач (покупець) спирту технічного
використовує його не за призначенням, орган державної податкової
служби справляє з цього суб'єкта підприємницької діяльності
акцизний збір відповідно до законодавства та подає до органу, що
видав покупцю ліцензію, пропозицію про її анулювання.

Додаток 1
до Порядку
ДОВІДКА N ______
про мету та обсяг використання спирту технічного
Державна податкова інспекція в ___________________________________
(місцезнаходження) повідомляє, що підприємство, яке зареєстроване за адресою ________ __________________________________________________________________
(повна адреса місця реєстрації)
і прийнято на облік як платник податків, подало плановий
розрахунок обсягів виробництва продукції _________________________ __________________________________________________________________
(повний перелік продукції, для виробництва якої використовується
спирт технічний) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі планового розрахунку для отримання спирту технічного
із сплатою акцизного збору за ставкою 0,12 гривні за 1 літр
100-відсоткового спирту підлягає продажу для забезпечення
виробничого процесу протягом __ кварталу __ р. __________________________________________________________________
(обсяг спирту технічного словами та цифрами)
Свідоцтво про реєстрацію місця зберігання спирту технічного видано
"___"________________ _____ р. N _________
Начальник інспекції __________ __________________________
(підпис) (розшифрування) "__" __________ _______ р.
МП
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1129
( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
Додаток 2
до Порядку
Штамп підприємства
До Міністерства фінансів Отримано "___" ___________ р.

До державної податкової Отримано "___" ___________ р.
інспекції
До міністерства, іншого органу Отримано "___" ___________ р.
центральної виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування

ЗВІТ
про надходження та використання спирту технічного
за __________________ ______ року

Повна назва суб'єкта господарювання ______________________________
Форма власності __________________________________________________
(міністерство, інший орган центральної виконавчої __________________________________________________________________
влади, орган місцевого самоврядування)
Ідентифікаційний код _____________________________________________
Зареєстровано ____________________________________________________
(назва органу, який здійснив реєстрацію)
Номер реєстрації ________________ "___" ______________ року
Ліцензія на виробництво __________________________________________
(назва продукції, для виробництва якої __________________________________________________________________
отримано спирт технічний)
N _________________ від "___" ________________ _______ року
видана ___________________________________________________________
(повна назва органу, що видав ліцензію)
------------------------------------------------------------------ Показники | На |За звіт-|З початку |початок|ний | року на | року |місяць | звітну | | | дату --------------------------------------+-------+--------+---------- Залишок спирту технічного із сплатою | | | акцизного збору за ставкою 0,12 гривні| | | за 1 літр 100-відсоткового спирту | | | на початок звітного періоду, тис. дал.| | | ____________ | | | тис. гривень | | | --------------------------------------+-------+--------+---------- Отримано спирту технічного із сплатою | | | акцизного збору за ставкою 0,12 гривні| | | за 1 літр 100-відсоткового спирту, | | | тис. дал. | | | ____________ | | | тис. гривень | | | --------------------------------------+-------+--------+---------- Використано спирту технічного на | | | виготовлення продукції, затвердженої | | | Переліком, тис. дал. | | | ____________ | | | тис. гривень | | | --------------------------------------+-------+--------+---------- Залишки спирту технічного, тис. дал. | | | ____________ | | | тис. гривень | | | ------------------------------------------------------------------
Директор (керівник підприємства) ____________ ___________________
(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер ____________ ___________________
(підпис) (розшифрування)
МП
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1129
( 1129-2000-п ) від 14.07.2000 )
Додаток 3
до Порядку
ПЕРЕЛІК
продукції, на виробництво якої використовується
спирт етиловий денатурований (спирт технічний)
------------------------------------------------------------------ Код ТН | Найменування | Галузь використання ЗЕД | продукції | ------------------------------------------------------------------ 29121200 Ацетальдегід хімічна промисловість
виробництво кротонового альдегіду
пентаврита - вихідного продукту
для виробництва поліефірів і на їх
основі сітчастих поліуретанових
матеріалів для меблевої
промисловості, будівництва,
виробництва лаків і фарб, ацетону
9141100 Ацетон хімічна промисловість
розчинник для технічних і
побутових потреб
2901241900 Бутадієн хімічна промисловість
виробництво широкого асортименту
бутадієнвмісних каучуків
29153200 Вінілацетат хімічна промисловість
компонент для полімерізації
пластмас і клеїв
29091100 Діетиловий ефір хімічна і фармацевтична
промисловість
розчинник у виробництві
медпрепаратів, фармацевтичний
продукт
2920901000 Діетилсульфат хімічна і фармацевтична
промисловість
алкілуючий реагент у виробництві
хімічних засобів захисту рослин і
субстанцій медпрепаратів
2916198000 Кротоновий газова промисловість
альдегід
одорант природного газу
хімічна і фармацевтична
промисловість
виробництво сорбинової кислоти,
напівпродукт у виробництві
фармацевтичних препаратів
29155000 Пропіонова хімічна промисловість
кислота
для виробництва пропіонату натрію
і кальцію технічного призначення,
хлорованої пропіонової кислоти,
яка використовується для
виготовлення засобів для боротьби
із шкідниками, вінілпропіонату і
на його основі дисперсій для клеїв
і лаків, складних ефірів, які
використовуються як хімікати і
розчинники
для виробництва целюлози і
трипропіонатів целюлози
кормова промисловість
для консервації вологого зерна і
кукурудзи на зерно, комбікормів,
силосу, пивної дробини та інших
кормів з метою захисту від впливу
справжніх дріжджових грибків,
пліснявих грибків і бактерій.
Використовується також енергетично
і служить як глюкопластична
речовина
фармацевтична промисловість
для виробництва гормонових ефірів,
антимікотиків і т.ін., а також
ветеринарних препаратів
харчова промисловість

2921191000 Триетиламін хімічна промисловість
безводний
для виробництва четвертинних
аммонієвих солей, змочувачів,
просочувальних і дезинфікуючих
засобів, гербіцидів, каталізатор
для спінювання поліуретану,
стабілізатор у лаках та інших
продуктів
29152100 Оцтова кислота хімічна промисловість
для виробництва вінілацетату,
сорбінової кислоти, оцтового
ангідриду, складних ефірів, які
використовуються як хімікати і
розчинники
харчова промисловість
консервант
29152400 Оцтовий ангідрид хімічна і фармацевтична
промисловість
виробництво ацетилцелюлози,
напівпродукт у виробництві
фармацевтичних препаратів
29153100 Етилацетат хімічна і фармацевтична
промисловість
виробництво розчинників,
напівпродукт у виробництві
фармацевтичних препаратів
2901219000 Етилен хімічна промисловість
виробництво поліетилена і
сополімерів на його основі,
етилбензола, вінілацетата, окису
етилена, етиленгліколя та цілої
гами інших хімпродуктів
29026000 Етилбензол хімічна промисловість
для виробництва стирола та на його
основі полістирола і
бутадієнстирольних каучуків
2501 - 2530 Сіль; сірка; землі та хімічна промисловість
каміння; штукатурні виробництво продукції
матеріали, вапняк та цемент
2801 - 2851 Продукти неорганічної хімії; - " -
сполуки неорганічні або
органічні дорогоцінних і
рідкоземельних металів,
радіоактивних елементів або
ізотопів
2901 - 2941 Органічні хімічні сполуки - " -
3101 - 3105 Добрива хімічна промисловість
виробництво
мінеральних та
органічних добрив
3201 - 3215 Екстракти дубильні або хімічна промисловість
фарбувальні; таніни та їх
похідні; барвники, пігменти виробництво продукції
та інші барвники, фарби і
лаки; шпаклівки та інші
мастики, чорнило
3402 - 3406 Поверхнево-активні органічні - " -
речовини, миючі засоби,
мастильні матеріали, штучний
віск, суміші для чищення або
полірування, свічки та
аналогічні вироби
3501 - 3507 Білкові речовини; хімічна та біохімічна
модифіковані крохмали; клеї; промисловість
ферменти
3601 - 3606 Вибухові речовини; хімічна промисловість
піротехнічні вироби;
сірники; пірофорні сплави;
деякі речовини, що
загоряються
3701 - 3707 Фото- та кінотовари - " -
3801 - 3823 Інші продукти хімічної - " -
промисловості
3901 - 3925 Пластмаси та вироби з них - " -
4001 - 4017 00 Каучук та гумові вироби - " -
4401 - 4421 Деревина та вироби з неї;
деревне вугілля
4802 30 000 Папір використовуваний як виробництво
основа для копіювального паперових виробів
паперу
4802 52 000 Папір та картон інші, без - " -
вмісту волокон, одержаних
механічним способом, або ті,
в яких такі волокна
становлять не більш як
10 мас.% загальної маси
волокна з масою 1 (кв м)
40 г або більше, але не
більш як 150 г
4803 00 Папір, використовуваний для - " -
виробництва туалетного
паперу, серветок для зняття
макіяжу, рушників, серветок
або інших паперових виробів
домашнього, гігієнічного або
косметичного вжитку,
целюлозної вати та полотен з
целюлозних волокон,
креповані або некреповані,
стиснені або нестиснені,
гофровані або негофровані,
перфоровані або
неперфоровані, з
пофарбованою або
непофарбованою поверхнею,
або надрукованим на поверхні
малюнком, у рулонах або в
аркушах
4814 20 000 Папір для шпалер та виробництво
аналогічні покриття стін, паперових виробів
вироблені з паперу,
покритого з лицьового боку
зернистим чи звичайним
способом тисненим,
пофарбованим, друкованим
малюнком або іншим способом
оздобленого шаром пластмаси
4818 10 900 Туалетний папір з масою - " -
1 (кв м) кожного шару понад
25 г
4819 Ящики, коробки, мішки, - " -
пакувальні конверти, пакунки
та інша тара з паперу,
картону, целюлозної вати або
полотна з целюлозного
волокна; канцелярські
картонажні вироби,
торговельні картонажні
вироби тощо
4820 Журнали реєстраційні, - " -
бухгалтерські книги, записні
книжки, книжки бланків
(блокноти, книжки для
замовлень, книжки
квитанцій), книжки-пам'ятки
для нотаток, щоденники,
блокноти поштового паперу та
аналогічні вироби, зошити,
нотатники, зшивачі (з
перекидними аркушами або
ні), палітурка, папки та
обкладинки канцелярських
справ, інші шкільні,
канцелярські вироби з паперу
або картону, включаючи
відривні самокопіювальні
ділові бланки та формуляри,
з аркушами копіювального
паперу або без нього;
альбоми для зразків або для
колекцій та обкладинки для
книжок з паперу або картону
4823 40 000 Папір розграфлений для - " -
записувальних приладів у
рулонах, в аркушах або на
дисках
4823 51 - 4823 Папір та картон, інших - " -
59 типів, для писання,
друкування або інших
графічних цілей
5001 - 5007 Шовк текстильна
промисловість
5101 - 5113 Вовна, тонкий та грубий - " -
волос тварин; пряжа і
тканини з кінського волосу
5201 - 5212 Бавовна текстильна
промисловість
5301 - 5311 Волокна рослинні текстильні - " -
інші; пряжа і з паперу і
тканини з паперової пряжі
5401 - 5408 Нитки синтетичні або штучні - " -
5501 - 5516 Хімічні волокна хімічна промисловість
5601 - 5609 Вата, повсть і неткані текстильна
матеріали; спеціальна пряжа; промисловість
шпагати, мотузки, троси;
мотузяні вироби
5701 - 5705 Килими та інші текстильні - " -
покриття для підлоги
5801 - 5811 Спеціальні тканини; - " -
текстильні тканини з ворсом;
мереживо; гобелени;
оздоблювальні матеріали;
вишивка
5901 - 5911 Текстильні матеріали, - " -
просочені, покриті або
дубльовані; технічні вироби
з текстильних матеріалів
6001 - 6002 Трикотажні полотна - " -
6101 - 6117 Одяг та речі до одягу - " -
трикотажні
6201 - 6217 Одяг та речі до одягу - " -
текстильні (крім
трикотажних)
6301 - 6310 Інші готові текстильні - " -
вироби; комплекти; мотлох та
ганчір'я
6401 - 6406 Взуття, гетри та аналогічні - " -
вироби; їх частини
6501 - 6506 Головні убори та їх частини - " -
6601 - 6603 Парасольки, парасольки від
сонця, палиці,
палиці-сидіння, батоги,
хлисти та їх частини
6701 - 6704 Оброблені пір'я та пух і легка промисловість
вироби з них; штучні квіти;
вироби з людського волосся
7201 - 7229 Чорні метали металургійна
промисловість
7301 - 7326 Вироби з чорних металів - " -
7401 - 7418 Мідь і вироби з міді - " -
7501 - 7508 Нікель і вироби з нікелю - " -
7601 - 7616 Алюміній і вироби з алюмінію - " -
7801 - 7806 Свинець і вироби з свинцю - " -
7901 - 7907 Цинк і вироби з цинку
8001 - 8007 Олово і вироби з олова - " -
8101 - 8113 Інші недорогоцінні метали, - " -
металокераміка, вироби з них
8201 - 8215 Інструменти, ножові вироби і - " -
столові прибори з
недорогоцінних металів,
частини цих виробів з
недорогоцінних металів
8301 - 8311 Інші вироби з недорогоцінних - " -
металів
8401 - 8485 Реактори ядерні, котли, машинобудівна
машини, апарати і механічні промисловість
пристрої; їх частини
8501 - 8548 Електричні машини і - " -
устаткування та їх частини,
апаратура для записування
або відтворення звуку,
апаратура для записування
або відтворення зображення і
звуку по телебаченню та
частини і приладдя до них
8601 - 8609 Засоби пересування та - " -
устаткування для залізниці
або аналогічних колій та їх
частини, механічне (у тому
числі електромеханічне)
обладнання сигналізації для
шляхів сполучення
8701 - 8716 Автомобілі, тягачі, автотракторна
велосипеди та інші наземні промисловість
транспортні засоби, їх
частини та приладдя
9001 - 9033 Прилади та апарати оптичні, машинобудівна
для фотографування або промисловість
кінематографії, вимірювання,
контролю або вимірювання
точності, апарати
медико-хірургічні,
годинники, музичні
інструменти, їх частини та
приладдя
9101 - 9114 Годинники та частини до них виробництво
годинників
9201 - 9209 Музичні інструменти, частини виробництво музичних
та приладдя до них інструментів
9301 - 9307 Зброя, боєприпаси, їх оборонна
частини та приладдя промисловість
9401 - 9406 Меблі, медико-хірургічні машинобудівна та
меблі, постільні речі та місцева промисловість
аналогічні товари,
освітлювальні прилади, не
включені до інших
угруповань; лампи-реклами,
світлові покажчики, табло та
аналогічні вироби, збірні
будівельні конструкції
130213000 Екстракт хмелю харчова промисловість

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 887-р
( 887-99-р ) від 30.08.99, Постановою КМ N 1661 ( 1661-2000-п )
від 08.11.2000 )

Додаток 4
до Порядку
ПЕРЕЛІК
денатуруючих добавок до спирту
етилового технічного
Бітрекс;
моноетиленгліколь (МЕГ) ТУ 6-01-1283-83;
етилацетат за ГОСТ 8981-78;
сивушне масло за ГОСТ 17071-91;
ацетон за ГОСТ 2768-84;
сольвент за ГОСТ 10214-78;
скипидар за ГОСТ 1571-82Е;
барвник "Основний фіолетовий К" за ГОСТ 22698-77;
метилетилкетон (МЕК);
бензол за ГОСТ 95072-77;
толуол за ГОСТ 14710-78Е (СТ СЭВ 5476-86);
циклогексан за ГОСТ 14198-78;
гас за ТУ 38.401-58-10-90;
метиленовий синій ТУ 6-09-29-76;
метилен за ГОСТ 9968-86;
диетиловий ефір;
етиловий ефір за ГОСТ 6265-74;
бензин за ГОСТ 2084-77;
метанол за ГОСТ 6995-77 (СТ СЭВ 4247-83);
та інші денатуруючі добавки, дозволені МОЗ.вгору