Питання Державного комітету України у справах сім'ї та молоді
Указ Президента України; Положення від 15.04.2002340/2002
Документ 340/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.08.2004, підстава - 852/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 852/2004 ( 852/2004 ) від 30.07.2004 )
Питання Державного комітету України
у справах сім'ї та молоді
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 7/2003 ( 7/2003 ) від 09.01.2003 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет України у
справах сім'ї та молоді (додається).
2. Установити, що Державний комітет України у справах сім'ї
та молоді є правонаступником Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України в частині наданих йому
повноважень щодо сім'ї та молоді, в тому числі виконання
міжнародних договорів України з питань сім'ї, жінок та молоді.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 квітня 2002 року
N 340/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 квітня 2002 року N 340/2002
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України
у справах сім'ї та молоді

1. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді
(Держкомсім'ямолодь України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Держкомсім'ямолодь України вносить у встановленому порядку
пропозиції щодо формування державної політики з питань сім'ї,
жінок, дітей і молоді, забезпечує її реалізацію, здійснює
управління у цій сфері.
2. Держкомсім'ямолодь України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
Держкомсім'ямолодь України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України
та Кабінету Міністрів України.
Держкомсім'ямолодь України в межах своєї компетенції
організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держкомсім'ямолоді України є:
участь у формуванні державної політики з питань сім'ї, жінок,
дітей і молоді, забезпечення її реалізації та підготовка разом з
іншими центральними органами виконавчої влади науково
обгрунтованих пропозицій з цих питань;
забезпечення соціального захисту неповнолітніх, запобігання
вчиненню ними правопорушень, здійснення заходів, спрямованих на
запобігання насильству в сім'ї, підвищення ролі жінок у
суспільно-політичному житті, забезпечення рівних можливостей для
участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному
і соціальному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді;
міжгалузева координація заходів, здійснюваних центральними та
місцевими органами виконавчої влади з питань реалізації державної
політики щодо забезпечення прав та інтересів сім'ї, жінок, дітей і
молоді;
розроблення пропозицій з удосконалення законодавства України
стосовно забезпечення прав та інтересів сім'ї, жінок, дітей і
молоді відповідно до вимог міжнародного права.
4. Держкомсім'ямолодь України відповідно до покладених на
нього завдань:
1) готує пропозиції щодо формування державної політики з
питань сім'ї, жінок, дітей і молоді;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) розробляє і забезпечує реалізацію разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади концепції,
державні цільові програми, заходи, спрямовані на поліпшення
соціально-економічного становища сім'ї, жінок, дітей і молоді,
сприяє створенню рівних можливостей для жінок і чоловіків та
паритетної демократії у суспільстві;
4) подає Кабінету Міністрів України, а в разі потреби -
Верховній Раді України, Адміністрації Президента України
узагальнену інформацію про становище сім'ї, жінок, дітей і молоді;
5) вносить пропозиції щодо відродження історичних,
культурних, духовних традицій сім'ї, заохочення та підтримки
материнства, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення
здорового, різнобічного розвитку та виховання дітей і молоді,
створення рівних умов для участі жінок і чоловіків у розробленні
та прийнятті рішень на всіх рівнях;
6) розробляє пропозиції щодо перспектив і напрямів проведення
соціальної роботи з дітьми і молоддю;
7) організовує проведення наукових та експертних досліджень з
найважливіших проблем сім'ї, жінок, дітей і молоді; співробітничає
з науковими, науково-дослідними установами і навчальними закладами
України та іноземних держав з питань, що належать до його
компетенції; сприяє впровадженню в життя позитивних результатів
досліджень, здійснює координацію діяльності Державного інституту
проблем сім'ї та молоді;
8) подає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
вдосконалення законодавства з питань забезпечення прав та
інтересів сім'ї, жінок, дітей і молоді;
9) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає в межах наданих повноважень міжнародні договори,
забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними
договорами у сфері сім'ї, жінок, дітей і молоді, вивчає,
узагальнює та впроваджує позитивний національний і міжнародний
досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
10) здійснює відповідно до законодавства функції спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження
насильства в сім'ї; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 10 згідно з
Указом Президента N 7/2003 ( 7/2003 ) від 09.01.2003 )
11) бере участь у формуванні державної політики з питань
соціального та правового захисту неповнолітніх, профілактики
правопорушень серед них, забезпечує в межах своєї компетенції
додержання законодавства з питань захисту прав неповнолітніх,
координує діяльність служб у справах неповнолітніх;
12) сприяє формуванню мережі притулків для неповнолітніх,
спеціалізованих закладів соціально-психологічної реабілітації
дітей і молоді з метою профілактики правопорушень, бездоглядності
дітей, запобігання антисоціальним проявам у дитячому та
молодіжному середовищі;
13) організовує разом з відповідними центральними та
місцевими органами виконавчої влади підготовку періодичних
доповідей про хід реалізації в Україні положень Конвенції ООН про
права дитини ( 995_021 ) та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок ( 995_207 ), інших конвенцій та
міжнародних договорів України, а також щорічних доповідей про хід
реалізації молодіжної та сімейної політики в Україні;
14) здійснює в установленому порядку координацію
співробітництва центральних органів виконавчої влади з Дитячим
фондом ООН (ЮНІСЕФ), іншими міжнародними організаціями, контролює
та несе відповідальність за реалізацію в Україні програм, які
фінансуються і підтримуються зазначеним Фондом;
15) здійснює в межах своїх повноважень розроблення та
реалізацію заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових
та інших проблем молоді й молодих сімей;
16) забезпечує розвиток та організацію діяльності центрів
соціальних служб для молоді, інформаційно-довідкових закладів і
служб соціальної допомоги та підтримки сім'ї, жінок, дітей і
молоді, координує діяльність Державного центру соціальних служб
для молоді;
17) сприяє працевлаштуванню молоді, забезпечує підготовку і
виконання програм діяльності молодіжних центрів праці;
18) координує в межах своєї компетенції заходи міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, спрямовані на
запобігання торгівлі людьми;
19) забезпечує в межах своєї компетенції контроль за умовами
утримання та виховання неповнолітніх у спеціальних закладах і
установах для неповнолітніх, додержанням законодавства про працю
неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форми власності;
20) забезпечує розвиток нових форм виховання дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом сприяння
утворенню та функціонуванню дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей тощо;
21) забезпечує в межах своєї компетенції додержання
законодавства України щодо опіки (піклування) дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлення дітей;
22) координує в межах своєї компетенції здійснювані
центральними та місцевими органами виконавчої влади заходи,
спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля
дітей і молоді, та самостійно реалізовує відповідні програми;
23) удосконалює систему пошуку та відбору обдарованих і
талановитих дітей і молоді, молодої творчої інтелігенції, сприяє
їх підтримці та розвитку;
24) організовує та бере участь у проведенні фестивалів,
конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на
підвищення культурного, освітнього і морального рівня, розвиток
ініціативи та задоволення інтересів сім'ї, жінок, дітей і молоді;
25) сприяє діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших
громадських організацій, налагодженню ними зв'язків, зокрема
міжнародних, залучає їх у встановленому порядку до розв'язання
проблем сім'ї, жінок, дітей і молоді;
26) залучає самостійно або разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян на
договірних засадах кошти для вирішення питань соціальної підтримки
сім'ї, жінок, дітей і молоді;
27) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
використанням коштів, які виділяються з державного бюджету для
виконання програм і заходів з питань сім'ї, жінок, дітей і молоді;
28) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери його управління;
29) забезпечує в межах своєї компетенції облік та звітність у
сфері сім'ї, жінок, дітей і молоді;
30) організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників підрозділів у справах сім'ї та молоді місцевих органів
виконавчої влади, служб у справах неповнолітніх, центрів
соціальних служб для молоді, педагогів-організаторів за місцем
проживання, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу,
інших категорій працівників закладів, що належать до сфери його
управління;
31) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу, в тому
числі і через друковані та інші засоби масової інформації, в
установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;
32) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в
установленому порядку контроль за станом охорони та збереження
державної таємниці у центральному апараті Комітету, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
33) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
5. Держкомсім'ямолодь України має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій, провідних науковців для розгляду питань, що належать
до його компетенції;
2) утворювати за погодженням з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади комісії, експертні та
консультативні ради, робочі групи;
3) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
6. Держкомсім'ямолодь України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, а також відповідними органами іноземних держав.
7. Держкомсім'ямолодь України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Рішення Держкомсім'ямолоді України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форми власності та громадянами.
Нормативно-правові акти Держкомсім'ямолоді України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Держкомсім'ямолодь України в разі потреби видає разом з
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні
акти.
8. Держкомсім'ямолодь України очолює Голова, якого призначає
на посаду і звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Голова Держкомсім'ямолоді України несе персональну
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за реалізацію покладених на Комітет завдань і здійснення
ним своїх функцій.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
Голова здійснює керівництво Держкомсім'ямолоддю України,
розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держкомсім'ямолоді України.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомсім'ямолоді України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою та інших
керівних працівників Держкомсім'ямолоді України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Держкомсім'ямолоді
України, а також представники відповідних громадських організацій.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держкомсім'ямолоді України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держкомсім'ямолоді України.
10. У складі Держкомсім'ямолоді України Кабінетом Міністрів
України можуть бути утворені державні департаменти, урядові органи
державного управління (департамент, служба).
11. Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо
основних напрямів діяльності, обговорення найважливіших проблем і
вирішення інших питань у Держкомсім'ямолоді України можуть
утворюватися дорадчі та консультативні органи.
Склад зазначених органів і положення про них затверджує
Голова Держкомсім'ямолоді України.
12. Гранична чисельність працівників Держкомсім'ямолоді
України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держкомсім'ямолоді України
затверджує Голова.
Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату
Держкомсім'ямолоді України затверджує Голова за погодженням з
Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держкомсім'ямолоді України затверджує Голова.
13. Держкомсім'ямолодь України є юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору