Документ 34-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2013, підстава - 11-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2007 р. № 34
Київ

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1021 від 10.11.2010
№ 11 від 09.01.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2007 р. № 34

СТРАТЕГІЯ
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки

{У тексті Стратегії слова “Державне казначейство”, “органи Державного казначейства” та “державні цільові фонди” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Казначейство”, “органи Казначейства” та “фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013}

Загальні питання

Співробітництво України з міжнародними організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних фондових та інвестиційних ринках потребують відкритості та прозорості інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним стандартам.

Суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку.

На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері складається з бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" порядок ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Мінфін.

{Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013}

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведуть органи Казначейства, а бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ - розпорядники бюджетних коштів.

Крім того, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування застосовують різні методики ведення бухгалтерського обліку.

{Абзац шостий розділу в редакції Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}

Законодавством чітко не визначено методи ведення бухгалтерського обліку в державному секторі.

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться за касовим методом із застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного боргу, зобов'язань розпорядників бюджетних коштів). Операції за доходами, видатками відображаються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету - в момент зарахування коштів з одночасним відображенням боргу.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах і фондах загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування ведеться за методом нарахування, за яким операції та події визнаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів (або їх еквівалентів).

Крім того, Казначейство складає звітність про виконання державного бюджету на підставі інформації за касовими операціями, які відображені в його системі бухгалтерського обліку та звітності розпорядників бюджетних коштів, щодо яких не здійснюється казначейське обслуговування (за окремими напрямами видатків МЗС, таємні видатки та видатки, пов'язані з виконанням спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями).

Звітність про виконання бюджетів консолідується Казначейством і головними розпорядниками бюджетних коштів паралельно, що призводить до збільшення витрат бюджету для обробки інформації.

У зв'язку з наявністю різних організаційних структур бухгалтерських служб, процедур документообігу, використанням різного програмного забезпечення, а в окремих випадках відсутністю такого забезпечення виникла потреба удосконалити організацію бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів.

Актуальним є питання удосконалення порядку проведення оцінки активів. Зміни, що відбулися протягом 10 останніх років у вартісних межах зарахування активів до складу основних засобів, а також в нормативах нарахування зносу основних засобів, призвели до невідображення справедливої вартості основних засобів у бухгалтерському обліку.

Мета та завдання Стратегії

Метою цієї Стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

Завданнями Стратегії є удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.

Модернізація системи бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню:

управління державними фінансами;

системи стратегічного бюджетного планування на середньостроковий та довгостроковий періоди;

порядку складення і виконання бюджету на основі програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

системи контролю за процесом виконання бюджету;

інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.

З метою організаційного забезпечення реалізації Стратегії передбачається здійснення заходів згідно з додатками 1 і 2, які дадуть змогу виправити існуючі недоліки системи бухгалтерського обліку та розв'язати нагальні проблеми у сфері державних фінансів, у тому числі шляхом встановлення єдиних підходів та вимог до організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

{Абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1021 від 10.11.2010, № 11 від 09.01.2013}

Процес модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі триватиме протягом 2007-2015 років.

Основні напрями реалізації Стратегії

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

удосконалення системи бухгалтерського обліку:

- розподіл між суб'єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат;

- розроблення та запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією;

{Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013}

удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів шляхом:

- удосконалення методології складення форм звітності та їх удосконалення;

- розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів;

- удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій;

створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи, що передбачатиме:

- модернізацію фінансово-бухгалтерських служб;

- забезпечення казначейського обслуговування усіх суб'єктів державного сектору;

- адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-цільового методу, до нових методологічних принципів системи бухгалтерського обліку;

- посилення контролю з боку органів Казначейства за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності;

{Абзац тринадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013}

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб;

- уніфікацію програмного забезпечення, що використовується суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.

У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення таких результатів:

адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до міжнародних стандартів;

розроблення та запровадження плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному секторі;

{Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013}

установлення уніфікованих вимог до вибору програмного забезпечення для обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктів державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем;

підвищення відповідальності, а також статусу керівників фінансово-бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору;

{Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1021 від 10.11.2010}

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі;

підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку.Додаток 1
до Стратегії

ЗАХОДИ
щодо модернізації системи бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007-2015 роки

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

Удосконалення системи бухгалтерського обліку

1.

Підготовка з метою забезпечення розвитку системи бухгалтерського обліку в державному секторі пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів, у тому числі щодо встановлення єдиних підходів та вимог до організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах

2010

Державне казначейство
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінпраці

2.

Проведення досліджень у сфері розподілу повноважень щодо ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат між суб'єктами бухгалтерського обліку

2007-2008

Державне казначейство
Мінфін

3.

Розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2010-2012

Державне казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів

4.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}5.

Затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та розроблення концепції порядку складення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

2010-2012

Мінфін

6.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}7.

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів

8.

Перегляд існуючих форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів, а також показників про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ та державних цільових фондів

2007-2008

Державне казначейство
Мінфін
Мінекономрозвитку

9.

Установлення єдиних підходів та вимог до формування мережі розпорядників бюджетних коштів із розробленням відповідного нормативно-правового та методологічного забезпечення

2008

Державне казначейство
Мінфін
головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Розроблення національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі

2010-2012

Державне казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Затвердження національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі

-"-

Мінфін

12.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи

13.

Нормативно-правове врегулювання питання щодо функціонування фінансово-бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору, в тому числі головних бухгалтерів

2010-2011

Державне казначейство
Мінфін
Мінпраці
Мінекономрозвитку
Мін'юст

14.

Внесення до нормативно-правових актів змін щодо реалізації у повному обсязі повноважень органів Державного казначейства під час здійснення ними контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів

2007-2009

Державне казначейство
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

15.

Створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів у режимі реального часу на базі плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та відповідно до бюджетної класифікації

2008-2015

Державне казначейство
Мінфін

16.

Уніфікація програмного забезпечення, що використовується суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами Державного казначейства і суб'єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем

2008

Державне казначейство
Мінфін

17.

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}18.

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}19.

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013}{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1021 від 10.11.2010, № 11 від 09.01.2013}
Додаток 2
до Стратегії

ЗАХОДИ
щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2015 року

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

1. Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

з 2015

Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

2. Адаптація нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо здійснення операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2014

Мінфін
Казначейство

3. Розроблення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

2013

-“-

4. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2014

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

5. Розроблення інструкції із застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

2013

Мінфін
Казначейство

6. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів

-“-

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

7. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

2014

-“-

8. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення

2013-2015

Мінфін

9. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2014

Мінфін
Казначейство

10. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

11. Організація навчання працівників бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2013-2015

головні розпорядники бюджетних коштів

12. Проведення семінарів, конференцій, консультацій для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

-“-

Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

13. Організація підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів

-“-

Мінфін
Казначейство

14. Організація підвищення кваліфікації працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ

-“-

головні розпорядники бюджетних коштів

15. Розроблення рекомендацій щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб

2013

Мінфін
Казначейство

{Стратегію доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013}вгору