Документ 3396-VI, действует, текущая редакция — Редакция от 26.04.2017, основание - 1987-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про фінансове оздоровлення державного підприємства
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.11 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1987-VIII ( 1987-19 ) від 23.03.2017, ВВР, 2017, N 21, ст.242 }

Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації
виробництва у галузі ракетобудування і забезпечення виконання
Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України
з питань космічної діяльності.
Стаття 1. Реструктуризувати заборгованість державного
підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова" (далі - підприємство) перед державою за
кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance
Limited" (Великобританія) під державну гарантію, на таких умовах:
підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу
рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2020 року,
відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану
розвитку підприємства, погодженого з Комітетом Верховної Ради
України з питань промислової політики та підприємництва. На суму
заборгованості не нараховуються відсотки. Відсотки, нараховані на
суму заборгованості на день прийняття цього Закону, сплачуються в
порядку, передбаченому для сплати заборгованості. Штрафні санкції,
нараховані на день прийняття цього Закону, списуються. { Абзаци
другий - п’ятий статті 1 замінено одним абзацом згідно із Законом
N 1987-VIII ( 1987-19 ) від 23.03.2017 }
Стаття 2. Установити, що підприємству надається державна
підтримка у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами,
що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у
рамках реалізації міжнародних договорів України, за рахунок
коштів, передбачених у законі про Державний бюджет України на
відповідний рік.
Стаття 2-1. Кабінету Міністрів України забезпечити, починаючи
з 2017 року, державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова" державними замовленнями,
у тому числі державними оборонними замовленнями, виходячи з
можливостей державного бюджету. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 1987-VIII
( 1987-19 ) від 23.03.2017 }
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., N 50-51, ст. 572; 2011 р., N 29, ст. 272, N 40, ст. 401)
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що положення частини тринадцятої статті 17
цього Кодексу не застосовуються в разі розстрочення сплати
заборгованості державного підприємства "Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" перед державою
за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis
Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію".
3. Кабінету Міністрів України передбачати починаючи з
2012 року у проектах законів України про Державний бюджет України
на відповідний рік видатки для фінансування компенсації
відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для
виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних
договорів України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3396-VIвверх