Документ 339-99-п, поточна редакція — Редакція від 10.06.2009, підстава - 549-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 березня 1999 р. N 339
Київ
Про затвердження Порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004
N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }

Відповідно до частини четвертої статті 143 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та частини другої статті 76 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 лютого 1996 р. N 172 ( 172-96-п ) "Про
затвердження Порядку контролю за здійсненням головами та
очолюваними ними виконавчими комітетами сільських, селищних і
міських Рад делегованих їм повноважень державної виконавчої влади"
(ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 207).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 57

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 1999 р. N 339

ПОРЯДОК
контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади
1. Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - контроль)
покладається на відповідні місцеві держадміністрації та Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадках, передбачених
законодавством, - на міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, їх територіальні органи (далі - органи, що
здійснюють контроль).
2. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів
місцевого самоврядування, надання органами місцевого
самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади, проведення перевірок діяльності
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим та відповідні
місцеві держадміністрації розробляють та затверджують щорічні
плани здійснення контролю. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
4. Райдержадміністрації контролюють здійснення виконавчими
органами сільських, селищних і міських рад (міст районного
значення), розташованих на території району, делегованих
повноважень органів виконавчої влади.
Облдержадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим контролюють здійснення виконавчими органами міських (міст
обласного значення, міст республіканського значення Автономної
Республіки Крим) рад делегованих повноважень органів виконавчої
влади.
Облдержадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим мають право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими
органами сільських, селищних і міських рад (міст районного
значення), розташованих на відповідній території, делегованих
повноважень органів виконавчої влади.
У разі коли сільський, селищний, міський голова порушує
Конституцію ( 254к/96-ВР ) або закони України, права і свободи
громадян, не забезпечує здійснення делегованих повноважень органів
виконавчої влади, перешкоджає здійсненню контролю за їх виконанням
та в інших випадках, орган, що здійснює контроль, порушує у
встановленому порядку питання про його відповідальність згідно із
законодавством.
5. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
їх територіальні органи здійснюють контроль відповідно до
повноважень та у порядку, визначеному законодавством.
6. Копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з
питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до органу,
що здійснює контроль. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
У разі виявлення невідповідності акта органу місцевого
самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади, законодавству орган, що
здійснює контроль, протягом трьох місяців надсилає органу
місцевого самоврядування повідомлення про невідповідність акта.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 835
( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад один раз
на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом
надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади до органів, що здійснюють контроль. Форму
такої інформації затверджує керівник органу, що здійснює контроль.
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
На вимогу органу, що здійснює контроль, виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад мають надавати інформацію про
виконання окремих делегованих повноважень.
{ Дію пункту 8 зупинено на період до 31 грудня 2010 р. згідно
з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 } 8. Порядок,
періодичність і терміни проведення перевірок здійснення
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих
повноважень органів виконавчої влади визначаються керівником
органу, що здійснює контроль.
{ Дію пункту 9 зупинено на період до 31 грудня 2010 р. згідно
з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 } 9. У разі
потреби за рішенням керівника органу, що здійснює контроль, можуть
проводитися позапланові перевірки.
{ Дію пункту 10 зупинено на період до 31 грудня 2010 р.
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }
10. За рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації та за участю
територіальних органів центральних органів виконавчої влади можуть
проводитися комплексні перевірки здійснення виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень органів
виконавчої влади та заслуховуватися інформація посадових осіб
місцевого самоврядування про стан виконання повноважень органів
виконавчої влади. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
{ Дію пункту 11 зупинено на період до 31 грудня 2010 р.
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }
11. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих
днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу керівника
органу, що призначив перевірку. ( Пункт 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
{ Дію пункту 12 зупинено на період до 31 грудня 2010 р.
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }
12. За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб,
які проводили перевірку. Акт передається керівникові органу, який
призначив перевірку, а копія акта передається органу місцевого
самоврядування, в якому проводилася перевірка.
{ Дію пункту 13 зупинено на період до 31 грудня 2010 р.
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }
13. Результати перевірки розглядаються виконавчим органом ради, а
у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та
доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих
засобах масової інформації. ( Пункт 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 835 ( 835-2004-п ) від 05.07.2004 )
{ Дію пункту 14 зупинено на період до 31 грудня 2010 р.
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }
14. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами
перевірки сільський, селищний, міський голова зобов'язаний у
тижневий термін повідомити орган, що здійснював перевірку.
{ Дію пункту 15 зупинено на період до 31 грудня 2010 р.
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2009-п ) від 03.06.2009 }
15. Керівник органу, що призначив перевірку, зобов'язаний у
тижневий термін розглянути результати перевірки і вжити заходів
для усунення порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали
передаються відповідним правоохоронним органам та вищестоящим
органам виконавчої влади.вгору