Документ 3380-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сфери
телекомунікацій та користування
радіочастотним ресурсом України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.188 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Назву та абзац перший частини першої статті 145 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти
в такій редакції:
"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують
діяльність у сфері телекомунікацій, поштового
зв'язку та користування радіочастотним ресурсом
України, передбачену ліцензіями, дозволами
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері
телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним
ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами".
2. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48,
ст. 526):
1) статтю 24 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання";
2) у частині третій статті 42:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевих;
міжміських;
міжнародних";
3) частину першу статті 49 викласти в такій редакції:
"1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати
зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після
закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири
місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із
заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному
частиною першою статті 45";
4) частину другу статті 50 доповнити реченням такого змісту:
"Заява про переоформлення ліцензії подається в порядку,
визначеному частиною першою статті 45";
5) частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту:
"Заява про видачу дубліката ліцензії подається в порядку,
визначеному частиною першою статті 45".
3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48,
ст. 526):
1) пункт 2 частини сьомої статті 32 викласти в такій
редакції:
"2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї
статті";
2) пункт 2 частини десятої статті 42 викласти в такій
редакції:
"2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї
статті".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3380-IVвгору