Про Державну програму боротьби із злочинністю
Постанова Верховної Ради України від 25.06.19933325-XII
Документ 3325-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державну програму боротьби із злочинністю
З метою забезпечення правових, організаційних і
матеріально-технічних передумов для більш ефективної боротьби із
злочинністю Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму боротьби із злочинністю
(додається).
2. Доручити Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо
джерел фінансування Державної програми боротьби із злочинністю.
3. Кабінету Міністрів України, Верховній Раді та Раді
Міністрів Республіки Крим, Генеральній прокуратурі, Службі
безпеки, Верховному Суду, Академії наук, Національній гвардії,
Національному банку, Державному експортно-імпортному банку про хід
виконання Державної програми боротьби із злочинністю
проінформувати Верховну Раду України до 1 квітня 1994 року та 1
січня 1995 року. Про результати виконання програми доповісти в
першому кварталі 1996 року.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 25 червня 1993 року
N 3325-XII

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, перетворилася
у найбільш небезпечне соціальне лихо, що створює серйозну загрозу
розбудові незалежної держави, а небувале зростання злочинності
зумовлене кризовими явищами в політичному і економічному розвитку,
в усіх сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною
безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та
банківською діяльністю. Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного
впливу на стан справ, закони, що приймаються, виконуються
незадовільно і не забезпечують своєчасного задоволення назрілих
потреб регулювання ринкових відносин. Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче
зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і як наслідок
втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення.
Спад виробництва та пов'язане з ним зростання безробіття зумовили
стрімке зростання крадіжок, грабежів, розбійних нападів,
вимагательства, убивств; вчинення корисливих злочинів все частіше
поєднується з використанням вогнепальної та холодної зброї. Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей,
інші злочини у сфері господарювання. Виявляється тенденція злиття
загальнокримінальної та організованої злочинності, дедалі більше у
злочинну діяльність втягується молодь. Занепад моралі значної частини населення призвів до розпаду
системи державних і громадських інститутів профілактики
правопорушень, що створило сприятливі умови для поглиблення
антисоціальних явищ. Великою мірою цьому сприяє майже відверта
пропаганда порнографії, жорстокості та насильства, що ведеться на
фоні недоступно великих цін багатьох форм дозвілля, нестачі
споживчих товарів, скорочення кількості спортивних клубів, шкіл,
молодіжних таборів. Гострота криміногенної обстановки вимагає вжиття
великомасштабних комплексних заходів з боку держави, що мали б
забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. Пріоритетну
увагу за цих умов повинно бути віддано питанням правового
забезпечення правоохоронної діяльності, удосконаленню системи
профілактики правопорушень, посиленню боротьби з організованою та
економічною злочинністю, забезпеченню охорони громадського порядку
та громадської безпеки. До першочергових заходів необхідно
віднести також удосконалення кримінально-виконавчої системи,
розширення міжнародного співробітництва у боротьбі із злочинністю,
а також кадрове, наукове, інформаційно-технічне забезпечення
правоохоронної діяльності.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАХОДИ
1. Визначення головних принципів і напрямів боротьби із
злочинністю, внесення доповнень до актів законодавства у цій сфері
та контроль за ходом їх виконання здійснюють Верховна Рада
України, її постійні комісії, Кабінет Міністрів України, постійна
міжвідомча комісія при Кабінеті Міністрів України з питань
боротьби із злочинністю, Верховна Рада і Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депутатів та їх органи, місцеві
державні адміністрації.
2. Координацію наукових досліджень, обмін науковим досвідом,
виявлення та аналіз нових тенденцій і проблем, що виникають в ході
боротьби із злочинністю, вироблення рекомендацій по удосконаленню
цієї програми здійснює Інститут держави і права Академії наук
України, якому надається право залучати до розробки питань
боротьби із злочинністю провідних вчених юридичних наукових і
навчальних закладів, науково-дослідних установ правоохоронних
органів, проводити конференції.
3. Всі законопроекти та інші нормативні акти у сфері
економіки, в першу чергу зовнішньоекономічної, підприємницької,
кредитно-фінансової та банківської діяльності, підлягають
попередньо обов'язковій кримінологічній експертизі експертною
комісією при Інституті держави і права Академії наук України.
4. Розробити концепцію розвитку в Україні юридичної освіти в
умовах побудови правової держави (визначити види навчальних
закладів, місця їх розташування, програму навчання, необхідні для
цього матеріально-технічні та фінансові ресурси).
Кабінет Міністрів України, Акаде-
мія наук, Служба безпеки, Гене-
ральна прокуратура
1993 рік
5. Вирішити питання розширення науково-дослідних установ
судової експертизи для дослідження вибухових речовин і пристроїв,
боєприпасів, спецзасобів, антикваріату, грошей та інших цінних
паперів, матеріалів звуко- і відеозапису, наркотичних препаратів,
транспортних засобів, а також проведення пожежно-технічних
експертиз.
Кабінет Міністрів України, Гене-
ральна прокуратура, Мінюст, Служба
безпеки, Мінекономіки, МВС, Мінфін
Квітень 1994 року
6. Здійснити розробки: методик експертного дослідження матеріалів звуко- і
відеозапису, отриманих у процесі слідчих і оперативно-розшукових
дій та з інших джерел, з метою використання їх як доказів;
Мінюст, ДКНТ, МВС, Служба безпеки,
Генеральна прокуратура, Мінеконо-
міки, Мінфін
1993-1994 роки технічних засобів для ефективного виявлення і вилучення з
місця події речових доказів та проведення експрес-аналізів для їх
дослідження на місці події.
Мінюст, ДКНТ, МВС, Служба безпеки,
Генеральна прокуратура, Мінеконо-
міки, Мінфін
1993-1994 роки
7. Розробити і запровадити програму інформатизації
правоохоронних органів та судів на 1993-1998 роки, в якій
передбачити створення єдиного механізму автоматизованого збирання,
переробки, надання та використання всього обсягу інформації, що
має відношення до питань охорони громадського порядку та боротьби
із злочинністю, в тому числі кримінологічної інформації;
інформації про правопорушення у сфері економіки, про нещасні
випадки та безвісне зникнення громадян, з центром у МВС і
відділеннями в усіх УВС областей, Республіці Крим та містах Києві
і Севастополі; обліку транспортних засобів, посвідчень водія,
порушень правил дорожнього руху, дорожньо-транспортних пригод, а
також інших відомостей, необхідних для правоохоронних органів,
відповідних міністерств і відомств.
Кабінет Міністрів України, Акаде-
мія наук України, Генеральна про-
куратура, Служба безпеки, Верхов-
ний Суд, Мінюст, МВС, Мінфін, МОЗ,
Мінекономіки, місцеві Ради народ-
них депутатів та їх органи, місце-
ві державні адміністрації
1993-1994 роки 8. З метою впорядкування чинного законодавства, удосконалення
його з урахуванням вимог часу підготувати та внести на розгляд
Верховної Ради України проекти Кримінального,
Кримінально-процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів,
Кодексу про адміністративні правопорушення. Розглянути питання про доцільність до прийняття зазначених
законодавчих актів внесення до чинного законодавства зумовлених
вимогами життя доповнень і змін щодо визначення понять і правового
регулювання відповідальності за спекуляцію, незаконну торговельну
діяльність та хабарництво; використання під час розслідування
кримінальних справ як доказів матеріалів відео-, звукозапису,
кіно- та фотодокументів, комп'ютерних носіїв інформації, отриманих
у процесі оперативно-розшукової діяльності; введення нових видів
покарання та запобіжного заходу, зміни порядку умовного засудження
та умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання;
встановлення відповідальності за порушення правил, норм і
стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; поліпшення
правового становища засуджених.
Кабінет Міністрів України, комісії
Верховної Ради України, Академія
наук, Служба безпеки, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд
1993 рік
9. Підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти щодо: регулювання найважливіших засад державної служби, форм
власності, підприємницької, економічної та фінансової діяльності в
умовах ринку; боротьби з економічними і екологічними злочинами,
організованою злочинною діяльністю, корупцією, відмиванням коштів,
здобутих злочинним шляхом, незаконним обігом наркотичних засобів; профілактики правопорушень, участі населення в охороні
правопорядку, соціальної реабілітації хронічних алкоголіків і
наркоманів, адміністративного нагляду за особами, звільненими з
місць позбавлення волі, системи органів та служб у справах
неповнолітніх; недержавної охоронної та розшукової діяльності; створення військової міліції в складі Збройних Сил України; захисту потерпілих, свідків та інших учасників кримінального,
цивільного і арбітражного процесів; придбання та застосування вогнепальної зброї.
Кабінет Міністрів України, комісії
Верховної Ради України, Академія
наук, Служба безпеки, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд,
Вищий арбітражний суд
1993 рік
10. Затвердити статути бойової служби військ внутрішньої та
конвойної охорони, а також з виконання покарань у місцях
позбавлення волі та не пов'язаних з позбавленням волі, Положення
про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку та застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, Правила дорожнього руху.
Кабінет Міністрів України
Друге півріччя 1993 року
11. Розглянути питання про створення: державної служби боротьби із злочинністю в сфері економіки
(економічної міліції) та державної служби охорони при МВС України; служби моральності у структурі органів внутрішніх справ; фонду відшкодування збитків громадянам, які потерпіли від
злочинів та зловживань владою (відповідно до Постанови Верховної
Ради України від 26 січня 1993 року "Про стан виконання законів і
постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи
щодо посилення боротьби із злочинністю" ) ( 2931-12 ).
Кабінет Міністрів України
III квартал 1993 року
12. З метою забезпечення умов для активної участі громадян у
процесі розслідування та судового розгляду кримінальних справ
розробити інструкцію про порядок відшкодування їм витрат,
пов'язаних з викликом до правоохоронних органів і судів.
Мінюст, Мінфін, Генеральна проку-
ратура, МВС, Служба безпеки
1993 рік
II. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ
Виконання одного з найголовніших завдань по захисту інтересів
громадян, держави і суспільства від будь-яких злочинних посягань
висуває на перший план вимогу організації і проведення комплексних
профілактичних заходів, насамперед на рівні міст, інших населених
пунктів. Успіх цих заходів можливо забезпечити лише за умови
неухильного втілення в життя принципу особистої відповідальності
кожного працівника, на якого покладено їх виконання,
відповідальності трудових колективів і суспільства в цілому за їх
належне організаційне і матеріальне забезпечення.
Виходячи з цього: 1. З урахуванням особливостей регіонів розробляти та включати
спеціальним розділом до програми соціального і економічного
розвитку погоджені плани соціально-правових заходів, спрямованих
на концентрацію наявних сил і засобів по запобіганню бідності,
безробіттю, ослабленню соціальних і сімейних зв'язків,
дискримінації та посилення боротьби з цими та іншими факторами, що
породжують злочинність.
Верховна Рада та Рада Міністрів
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські Ради на-
родних депутатів, державні адмі-
ністрації областей, міст Києва і
Севастополя
Щорічно
2. На основі всебічної оцінки криміногенної обстановки
розробити в кожному місті та районі комплексні плани профілактики
правопорушень на 1993-1995 роки і забезпечити їх неухильне
виконання.
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації
Перше півріччя 1993 року
3. Зобов'язати міністерства і відомства щорічно у плановому
порядку здійснювати організаційні, економічні,
контрольно-ревізійні, кадрові та інші заходи з метою запобігання
правопорушенням, боротьби з корупцією, зловживаннями службовим
становищем з боку працівників відповідних галузей у підвідомчих
організаціях, підприємствах і установах.
Міністерства і відомства
1993-1995 роки
4. Створити в обласних і промислових центрах, інших містах: служби соціальної і психологічної допомоги сім'ям, які її
потребують; консультації для проведення роз'яснювальної роботи серед
батьків, підлітків і молоді з психолого-педагогічних, медичних,
правових питань; територіальні фонди соціальної підтримки населення з
залученням міжнародної гуманітарної допомоги, а також гуманітарної
допомоги благодійних організацій і окремих громадян України,
забезпечивши жорсткий контроль за їх використанням. За рахунок місцевих бюджетів організувати натуральну допомогу
малозабепеченим сім'ям.
Кабінет Міністрів України, Верхов-
на Рада і Рада Міністрів Республі-
ки Крим, місцеві Ради народних де-
путатів та їх органи, місцеві дер-
жавні адміністрації, Рада федера-
ції професійних спілок України.
Друге півріччя 1993 року -
перше півріччя 1994 року.
5. З метою протидії проявам жорстокості, розпусти, пияцтва,
наркоманії з боку неповнолітніх і молоді, забезпечення їх
культурного та естетичного виховання, запобігання антигромадській
поведінці, педагогічного і юридичного всеобучу батьків: розробити державну цільову програму "Молодь і дозвілля";
Кабінет Міністрів України
IV квартал 1993 року розглянути на сесіях Рад народних депутатів питання про
розширення мережі шкіл естетичного виховання дітей, маючи на увазі
в перспективі до 2000-го року охопити навчанням в них щонайменше
10 відсотків дітей віком від 5 до 15 років, створення для цього
відповідної навчально-матеріальної бази;
Місцеві Ради народних депутатів
III квартал 1993 року передбачити у планах соціально-культурного розвитку
будівництво в містах і районах сучасних культурних центрів,
центрів дозвілля як за рахунок капіталовкладень, так і за рахунок
підприємств;
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації
1994-1995 роки запровадити у практику діяльності музеїв дні відкритих дверей
для відвідування виставок учнями шкіл та училищ;
Мінкультури
Щорічно розробити систему сезонних абонементів на театральні вистави
та концерти-лекції для дітей. Передбачити мінімальні ціни на
квитки для дітей;
Мінкультури
Щорічно організувати в бібліотеках проведення зустрічей,
зустрічей-діалогів, книжкових виставок, бібліографічних оглядів,
циклів бесід з моральних і етичних питань. У бібліотеках для дітей
та юнацтва забезпечити проведення уроків доброти і ввічливості,
інших заходів морально-етичного та правового характеру в рамках
факультативу "Основи правових знань";
Мінкультури, Мінюст, МВС, Гене-
ральна прокуратура, виконкоми міс-
цевих Рад народних депутатів, міс-
цеві державні адміністрації
Постійно підготувати та видати правові енциклопедії для дітей і
підлітків та для батьків.
Міносвіти
1994-1995 роки
6. Ввести в педагогічних інститутах спеціальні курси з теорії
та методики правового виховання неповнолітніх. Віднести
правознавство до обов'язкових дисциплін навчального плану
загальноосвітніх шкіл та професійних навчальних закладів.
Організувати уроки з вивчення норм права по телебаченню.
Міносвіти, Мінюст, МВС, Укртелера-
діокомпанія
1993 рік
7. З метою захисту моральності населення, насамперед дітей та
юнацтва, від впливу низькопробних зразків зарубіжної
кіновідеопродукції, що пропагує культ жорстокості, насильства і
розпусти, запровадити порядок, за яким ввезення в Україну
кіновідеопродукції на будь-яких носіях здійснювалося б тільки за
ліцензією Міністерства культури, а публічний показ фільмів у
кіномережі та на каналах телебачення незалежно від форм власності
- лише на підставі державного прокатного сертифікату Міністерства
культури.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
8. Розробити механізм здійснення державного і громадського
контролю, який би зробив неможливим появу в засобах масової
інформації, літературі та кіно-, відеопродукції, що публічно
демонструється, передач і творів, які пропагують насильство,
жорстокість, сексуальну розпусту, а також національну або расову
ворожнечу.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
9. Підготувати у 1993 році програму випуску фільмів
державного замовлення, спрямовану на художнє відображення історії
та сьогодення України, відродження духовності людини. Збільшити
випуск героїко-пригодницьких, науково-фантастичних, музичних
фільмів, найбільш популярних серед дітей та юнацтва, а також
документальних кінострічок, присвячених темі боротьби із
злочинністю.
Мінкультури
1994-1995 роки
10. З метою визначення конкретних напрямів діяльності щодо
профілактики правопорушень серед молоді провести соціологічні
дослідження з питань: - художньо-естетичного змісту програм радіо і телебачення для
дітей та юнацтва, їх впливу на формування моральних орієнтацій і
художніх смаків; - впливу соціального стану сїм'ї на моральне виховання дітей
і учнівської молоді та запобігання їх протиправній поведінці.
Міносвіти
1993 рік
11. Проаналізувати стан роботи позашкільних
навчально-виховних закладів міністерств і відомств, підприємств,
організацій, установ, що працюють з дітьми і підлітками за місцем
проживання. Вжити рішучих заходів до використання приміщень цих
закладів за їх прямим призначенням та поліпшення їх
матеріально-технічної бази.
Міністерства і відомства, виконко-
ми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністрації
1993 рік
12. Проаналізувати характер і справжню мету функціонування
самодіяльних фізкультурно-спортивних гуртків, секцій тощо по
оволодінню бойовими видами боротьби, склад контингенту (особливо
керівників і тренерів), джерела фінансування та їх законність.
Залежно від наслідків вжити необхідних заходів і забезпечити
дальший контроль за їх діяльністю.
Мінмолодьспорт, Служба безпеки,
МВС, виконкоми місцевих Рад народ-
них депутатів, місцеві державні
адміністрації
Друге півріччя 1993 -
перше півріччя 1994 років
13. Організувати шефську фізкультурно-спортивну роботу з
підлітками у виховно-трудових колоніях і спеціальних
навчально-виховних закладах. Закріпити за ними активістів
фізкультурних організацій.
Мінмолодьспорт, Міносвіти, МВС,
виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації
1993-1995 роки
14. З метою запобігання масовому безробіттю щорічно
розробляти державні і регіональні програми зайнятості населення,
забезпечувати їх неухильне виконання.
Кабінет Міністрів України, Рада
Міністрів Республіки Крим, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністра-
ції
1994-1995 роки
15. Створити Українську інформаційно-довідкову систему
зайнятості населення.
Кабінет Міністрів України, Рада
Міністрів Республіки Крим, облас-
ні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
1995 рік
16. Розробити концепцію Державної системи професійної
орієнтації, на основі якої забезпечити взаємодію державної служби
зайнятості з органами охорони здоров'я та освіти в галузі
професійної орієнтації населення.
Кабінет Міністрів України, Акаде-
мія наук
IV квартал 1993 року
17. З метою працевлаштування в умовах зростання безробіття
осіб похилого віку, які цього потребують, молоді, в тому числі
підлітків, використання на альтернативній основі жіночої праці
передбачити збільшення кількості робочих місць на діючих і
створюваних підприємствах з дольовою участю іноземних інвесторів,
а також розглянути питання про створення учнівських кооперативів,
забезпечення їх необхідною технікою та обладнанням з залученням
коштів шефських підприємств та організацій.
Кабінет Міністрів України, Рада
Міністрів Республіки Крим, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
18. Створити додаткові гарантії участі в трудовій діяльності
незайнятих громадян, які потребують соціального захисту, у тому
числі осіб, звільнених з місць позбавлення волі та
лікувально-трудових профілакторіїв, шляхом щорічного бронювання
діючих та створення додаткових робочих місць на підприємствах і в
організаціях всіх форм власності.
Міністерства і відомства, Рада Мі-
ністрів Республіки Крим, державні
адміністрації областей, міст Києва
та Севастополя
1993-1995 роки
19. Розробити цільові програми: боротьби з пияцтвом та алкоголізмом з урахуванням
рекомендацій Європейського регіонального комітету Всесвітньої
організації охорони здоров'я;
Кабінет Міністрів України, МОЗ,
МВС, Мінмолодьспорт, Міносвіти,
Академія наук
III квартал 1993 року боротьби з наркоманією і незаконним обігом наркотичних
засобів.
Кабінет Міністрів України, МВС,
МОЗ, Мінюст, Мінфін, Міносвіти,
Мінмолодьспорт, Служба безпеки,
Верховний Суд, Держмитком, Гене-
ральна прокуратура, Академія наук
спільно з іншими міністерствами і
відомствами
1 вересня 1993 року
20. Розробити та затвердити науково обгрунтовані методики
лікування від алкоголізму і наркоманії, в тому числі
неповнолітніх.
МОЗ, Академія наук, Харківський
НДІ неврології і психіатрії
1993-1994 роки
21. Організувати на базі кафедри наркології Українського
інституту удосконалення лікарів (УІУЛ) підготовку
лікарів-наркологів для лікувально-трудових профілакторіїв і
спеціалізованих установ по виконанню покарань.
МОЗ, УІУЛ, МВС
1993-1994 роки
22. З метою поліпшення організації лікування від алкоголізму,
наркоманії, а також сприяння соціальній адаптації осіб, які
втратили зв'язки з сім'єю і не мають постійного місця проживання,
вивчити та в разі потреби вирішити питання щодо передачі
лікувально-трудових профілакторіїв, медичних витверезників і
приймальників-розподільників Міністерства внутрішніх справ
відповідно до системи Міністерства охорони здоров'я та
Міністерства соціального захисту населення.
Кабінет Міністрів України, Верхов-
ний Суд, Генеральна прокуратура
1993 рік

23. Створити в обласних центрах лікувально-реабілітаційні
відділення для неповнолітніх, які зловживають алкоголем,
наркотиками, токсичними речовинами.
МОЗ, обласні Ради народних депута-
тів, обласні державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
24. Створити в обласних центрах, промислових містах і районах
центри соціальної реабілітації осіб, які повернулися з місць
позбавлення волі. З метою матеріальної підтримки цієї категорії
осіб відкрити в ощадних банках спеціальні рахунки добровільних
відрахувань і пожертвувань, встановити порядок використання
залучених коштів.
Виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації, МВС, Ощадбанк
1993-1995 роки
25. Створити єдину систему охорони всіх форм власності у
складі: військової охорони - для охорони особливо важливих державних
об'єктів; державної служби охорони при МВС України - для охорони на
договірних засадах об'єктів державної та інших форм власності,
об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, кредитно-фінансових
і банківських установ, музеїв та картинних галерей з особливо
цінними колекціями, грошових коштів і цінних вантажів при їх
перевезенні, а також фізичних осіб; відомчої охорони - для охорони власності підприємств,
організацій, вантажів при перевезенні залізницею, водним і
повітряним транспортом; недержавних охоронних підприємств - для охорони за ліцензіями
об'єктів колективної та приватної власності, а також фізичних
осіб.
Кабінет Міністрів України, Служба
безпеки, Національна гвардія
1993-1994 роки
26. Організувати на конкурсній основі розробку технічних
засобів охорони та захисних пристроїв, у тому числі приладів
системи централізованого спостереження, охоронної сигналізації,
замків підвищеної секретності, куленепробивного скла, протиугонних
пристроїв тощо. Налагодити виробництво технічних засобів на рівні
світових стандартів. Стимулювати створення в Україні спільних
підприємств по виготовленню засобів охорони та захисних пристроїв.
Кабінет Міністрів України, Мін-
пром, Мінмашпром, МВС, Держстан-
дарт
1993-1995 роки
27. З метою поліпшення роботи щодо запобігання квартирним
крадіжкам щорічно обладнувати охоронною сигналізацією не менше 30
тис. квартир громадян.
МВС
1993-1995 роки
28. Вжити конкретних заходів до будівництва гаражів і
автостоянок для забезпечення стоянками понад 80 відсотків
індивідуальних транспортних засобів.
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації, Спілка автомобілістів
1993-1995 роки
29. Збудувати на державних автомобільних дорогах 15
комплексів дорожнього сервісу, в тому числі майданчики для
тимчасового організованого зберігання транспортних засобів
українських та іноземних власників, з використанням з цією метою
можливостей колоній-поселень МВС.
Кабінет Міністрів України, Укр-
шляхбуд, МВС, виконкоми місцевих
Рад народних депутатів, місцеві
державні адміністрації
1993-1995 роки
30. Запровадити перевірки (двічі на рік) стану охорони та
пожежної безпеки державних підприємств, баз, складів продовольчих
і промислових товарів, паливно-мастильних матеріалів,
тваринницьких ферм, кормо- та зерносховищ, інших об'єктів із
значними матеріальними цінностями. Усувати виявлені недоліки та
вживати заходів для притягнення винних до встановленої законом
відповідальності.
Кабінет Міністрів України, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
31. Провести інвентаризації культурних, історичних,
загальнонаціональних цінностей в музеях, картинних галереях та
інших об'єктах, де вони зберігаються. Оснастити ці об'єкти
сучасною охоронною та протипожежною сигналізацією, промисловим
телебаченням, засобами оперативного зв'язку. Встановити на
найважливіших об'єктах пропускний режим. Підготувати перелік та класифікований опис викрадених
історичних і культурних цінностей, що могли бути вивезені за
кордон, для відповідного інформування поліцейських служб інших
держав.
Кабінет Міністрів України, Служба
безпеки, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депу-
татів та їх органи, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993-1994 роки
32. Провести роботу по впорядкуванню території всіх вантажних
дворів, причалів, контейнерних пунктів, складських приміщень,
інших об'єктів вантажного господарства і забезпеченню їх охорони,
в тому числі оснащенню охоронною та протипожежною сигналізацією,
промисловим телебаченням, засобами зв'язку, встановленню у разі
потреби пропускного режиму. Систематично перевіряти стан
технічного оснащення цих об'єктів, їх відповідність вимогам
надійного збереження вантажів від розкрадань і пожеж.
Кабінет Міністрів України
1993-1995 роки
33. З метою профілактики правопорушень та забезпечення
громадського порядку на вокзалах і в портах залізничного, водного,
повітряного і автомобільного транспорту: розробити та здійснити організаційні та
адміністративно-правові заходи по зміцненню дисципліни і порядку
на транспорті, підвищенню відповідальності його працівників за
суворе виконання відомчих інструкцій з питань забезпечення
безпеки пасажирів, продажу і оформлення проїзних квитків,
розширення сфери послуг, підтримання санітарного стану у
транспортних засобах та приміщеннях, якими користуються пасажири;
Мінтранс
III квартал 1993 року
і далі постійно заборонити торгівлю спиртними напоями у поїздах, а також
підприємствами торгівлі та громадського харчування незалежно від
форм власності, що розміщуються на вокзалах, у портах та на
прилеглих територіях.
Рада Міністрів Республіки Крим,
виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації, Мінтранс
1993 рік

III. ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ
1. Розробити, з урахуванням місцевих умов, обласні, міські,
районні плани спільних заходів виконкомів місцевих Рад народних
депутатів, місцевих державних адміністрацій, правоохоронних
органів і громадських організацій щодо забезпечення охорони
громадського порядку в разі масових його порушень, стихійного
лиха, великих аварій, катастроф та інших надзвичайних обставин.
Виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації
1993 рік
2. Для підвищення оперативності роботи органів внутрішніх
справ розробити систему використання можливостей чергових
(диспетчерських) служб підприємств, організацій та установ, у тому
числі електронної пошти, для екстреної передачі повідомлень про
вчинення злочинів і сприяння міліції в їх розкритті.
Кабінет Міністрів України, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністрації
1993-1994 роки

3. Забезпечити громадський транспорт засобами зв'язку з
органами внутрішніх справ. Сприяти створенню на підприємствах
пасажирських перевезень спеціалізованих народних дружин по охороні
громадського порядку на транспорті.
Мінтранс, Мінзв'язку, Мінмашпром,
МВС, виконкоми місцевих Рад народ-
них депутатів, місцеві державні
адміністрації
1993-1995 роки
4. Вивчити існуючу практику участі населення та громадських
формувань в діяльності по охороні громадського порядку. Розробити
необхідні рекомендації з цього питання та затвердити положення
щодо найбільш доцільних форм організації такої роботи.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
5. Забезпечити необхідну підготовку і проведення загальної
паспортизації населення із здійсненням у цей період заходів щодо
виявлення осіб, які вчинили злочини і переховуються від слідства і
суду. Посилити контроль за дотриманням паспортних правил на
підприємствах, в організаціях та установах.
МВС, Мінфін, Держкомресурсів, мі-
ністерства і відомства, виконкоми
місцевих Рад народних депутатів,
місцеві державні адміністрації
1993-1995 роки
6. Здійснити практичні заходи по запобіганню крадіжкам зброї,
боєприпасів, вибухових матеріалів, використанню їх у злочинних та
інших протиправних цілях. Провести комплексні інвентаризації у
місцях їх зберігання, переглянути персональний склад охорони та
осіб, які працюють на цих об'єктах. Перевірити стан зберігання
зброї мисливцями та іншими приватними особами, які мають на це
законні підстави.
Міноборони, МВС, Служба безпеки,
Держкомкордон, Національна гвар-
дія, Держгіртехнагляд, міністерс-
тва і відомства
1993 рік
7. Для забезпечення гарантованої безпеки польотів розглянути
питання про створення в аеропортах України єдиної служби догляду,
оснащеної спеціальними технічними засобами.
Мінтранс, МВС, Служба безпеки,
Держмитком, Мінфін
1994 рік
8. З метою поліпшення професійного відбору кандидатів у
водії, запобігання аварійності на транспорті визначити перелік
медичних протипоказань, в силу яких громадяни не можуть бути
допущені до керування транспортними засобами.
МОЗ, МВС, Мінтранс
1993 рік
9. Організувати в містах з населенням 30 тис. чоловік і
більше, у всіх сільських районах роботу пересувних наркологічних
пунктів контролю за фізичним станом водіїв і механізаторів.
Виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адміні-
страції, Мінсільгосппрод, МОЗ, МВС
1993-1995 роки
10. Здійснити в обласних центрах та у містах з населенням 250
тис. чоловік і більше проектування і будівництво діагностичних
станцій Державтоінспекції для перевірки технічного стану
транспортних засобів.
МВС, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депу-
татів, обласні державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
11. Запровадити в загальноосвітніх середніх школах
обов'язкове вивчення учнями Правил дорожнього руху: в I-IV класах
- за 10-годинною програмою (за рахунок навчальних годин), у V-IX
класах - за 17-годинною програмою (за рахунок часу шкільного
компонента), в X-XI класах - за програмами, що дають право на
керування мотоциклом і легковим автомобілем (відповідно до статті
20 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ). Створити
необхідну для цього матеріально-технічну й навчально-методичну
базу.
Міносвіти, виконкоми місцевих Рад
народних депутатів, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993-1995 роки
12. Здійснити проектування автоматизованих систем керування
дорожнім рухом у містах Горлівці, Кременчуці,
Кам'янці-Подільському, Кіровограді.
Держжитлокомунгосп, виконкоми міс-
цевих Рад народних депутатів
1993 рік
13. Завершити будівництво автоматизованих систем керування
дорожнім рухом у містах Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Чернівцях і
розпочати будівництво таких систем у містах Івано-Франківську,
Сімферополі, Черкасах, Чернігові, Львові, Кривому Розі, Макіївці.
Виконкоми місцевих Рад народних де-
путатів, МВС
1993-1994 роки
14. Для надійного захисту від пожеж і крадіжок
сільськогосподарського майна поновити у сільських населених
пунктах раніш скорочені посади начальників пожежно-сторожової
охорони.
Мінсільгосппрод
1993-1994 роки

IV. БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
ТА ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
1. Затвердити план дій по боротьбі з організованою
злочинністю і корупцією, їх проявами в економічній діяльності,
маючи на меті перш за все введення у господарську діяльність
суворої звітності, надійний захист сфери виробництва та обігу від
проникнення злочинних угруповань, удосконалення діяльності
державних органів, на які покладено ведення боротьби з цими
явищами. З метою запобігання припливу інвестованого капіталу, в
тому числі іноземного, який може бути пов'язаний з прибутками від
злочинної діяльності, визначити керівні принципи по відношенню до
інвестицій, у першу чергу розглянути питання про доцільність
встановлення ліцензійного нагляду за акціонерами та створення
центру по збиранню аналітичних даних для здійснення контролю за
великими фінансовими операціями та грошовими переказами.
Кабінет Міністрів України, Мінюст,
МВС, Держмитком, Генеральна проку-
ратура, Академія наук
1993 рік
2. Розробити і здійснити оперативно-розшукові заходи,
спрямовані на виявлення, документування та притягнення до
відповідальності осіб, винних у підготовці та вчиненні корупційних
діянь, особливо хабарництва, у створенні особливих незаконних умов
для комерційних структур, придбання державної власності, що
приватизується за заниженою вартістю. У зв'язку з тим, що наркобізнес, злочини проти навколишнього
середовища, крадіжки та перепродаж культурних цінностей,
автомобілей престижних марок, фальшування, контрабанда, незаконна
торговельна діяльність приносять злочинним групам високі прибутки,
провести розшук організаторів таких дій і притягнення їх до
відповідальності та вилучення незаконних прибутків.
МВС, Служба безпеки, Мінюст,
Генеральна прокуратура
1993 рік
3. Прийняти внутрішні правила поведінки для банківських та
фінансових працівників, в яких передбачити положення, що регулюють
обов'язки і відповідальність посадових осіб щодо виявлення і
контролю за підозрілими операціями та угодами.
Національний банк, Мінфін
1993 рік
4. Організувати на базі юридичних наукових і навчальних
закладів (із залученням висококваліфікованих фахівців і практичних
працівників у галузі фінансового, митного, податкового контролю)
вивчення досвіду правотворчої та правозастосовної практики держав
з традиційною ринковою економікою.
Кабінет Міністрів України
Перше півріччя 1993 року
На основі цього дослідження та аналізу стану економічного
розвитку України розробити і подати на розгляд Верховної Ради
проекти відповідних нормативних актів.
Кабінет Міністрів України
IV квартал 1993 року
5. Підготувати і провести регіональні науково-практичні
конференції з проблем боротьби із злочинністю у сфері економіки та
її організованими формами. Результати узагальнити і разом з
пропозиціями подати на розгляд Кабінету Міністрів і комісій
Верховної Ради України.
МВС, Служба безпеки, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993 рік
6. Розробити: методику визначення розмірів тіньової економіки та збитків,
що завдаються державі організованою злочинною діяльністю; рекомендації щодо запобігання незаконним банківським
операціям і незаконному одержанню коштів і цінних паперів; рекомендації по цивільно- та кримінально-правовому захисту
підприємницької діяльності; систему захисту документів, грошей, цінних паперів і
предметів, які мають історичну та художню цінність, від їх
підробки і крадіжок, а також експрес-методик для виявлення
підробок; методики спрощеного криміналістичного ототожнення
промислового устаткування і товарів, що виробляються на ньому, з
метою встановлення джерел надходження сировини, напівфабрикатів,
окремих вузлів тощо; методики експертного дослідження нових наркотичних препаратів
та експрес-методи виявлення наркотичної сировини і препаратів під
час проведення оперативно-розшукових дій; методики експертних досліджень господарської діяльності в
умовах ринкових відносин.
Кабінет Міністрів України, Мінюст,
Академія наук, ДКНТ, МВС, Служба
безпеки, Мінекономіки, Мінфін, На-
ціональний банк
1993-1995 роки
7. Узагальнити судово-слідчу практику щодо кримінальних справ
на організовані злочинні групи, в тому числі такі, діяльність яких
має ознаки бандитизму. Підготувати пропозиції про внесення
відповідних змін і доповнень до кримінального законодавства.
МВС, Мінюст, Верховний Суд, Гене-
ральна прокуратура
1993 рік
8. Проаналізувати застосування законів, які передбачають
відповідальність за спекуляцію та незаконну торговельну
діяльність. Висновки доповісти Верховній Раді України.
Кабінет Міністрів України, Верхов-
ний Суд, Генеральна прокуратура
1993 рік
9. Створити на громадських засадах при виконавчих комітетах
відповідних Рад народних депутатів і місцевих державних
адміністраціях експертні комісії для перевірки обгрунтованості
операцій по приватизації державного майна, у тому числі вже
приватизованого у 1993 році. Ввести до складу комісій
представників Служби безпеки та органів внутрішніх справ.
Передбачити обов'язковий порядок подання громадянами декларацій
про доходи у разі придбання державного майна у власність.
Місцеві Ради народних депутатів
та їх органи, місцеві державні
адміністрації, МВС, Служба безпеки
1993-1995 роки
10. Провести на всіх промислових об'єктах інвентаризацію
кольорових і рідкоземельних металів і забезпечити їх надійну
охорону.
Кабінет Міністрів України
III квартал 1993 року
11. Вивчити порядок і законність взаєморозрахунків
комерційних структур з нафтопереробними заводами за зберігання і
переробку нафти та її похідних. Перевірити зовнішньоекономічну
діяльність нафтопереробних заводів та комерційно-виробничих
об'єднань Держкомнафтогазу. За результатами перевірки прийняти
рішення згідно з законодавством. Про наслідки проведеної роботи проінформувати Верховну Раду
України.
Генеральна прокуратура, Кабінет
Міністрів України, Служба безпеки,
Національний банк, Державний екс-
портно-імпортний банк
1993-1994 роки
12. Здійснити перевірку цільового використання коштів, у тому
числі валютних, виділених у 1993 році на ліквідацію наслідків
Чорнобильської катастрофи. У разі виявлення порушень вжити заходів
згідно з законом. Про наслідки повідомити Верховну Раду України.
Кабінет Міністрів України
I квартал 1994 року
13. Провести в зонах відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення, що утворилися внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, інвентаризацію, оцінку та взяття на баланс
матеріальних цінностей, які залишилися після евакуації населення.
Вжити заходів до визначення власників цього майна.
Мінчорнобиль, Мінфін, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993-1994 роки
14. Щорічно здійснювати перевірки стану виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 10 квітня 1992 р. N 187 "Про
організацію збирання та переробки відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння" на підприємствах їх переробки.
Результати доповідати Кабінету Міністрів України.
Мінфін, Державна пробірна палата,
МВС
1993-1995 роки
15. Перевірити на підприємствах Укрспиртпрому обгрунтованість
переробки на спирт давальницького зерна і меляси та реалізації
готової продукції. Наслідки узагальнити і проінформувати Кабінет
Міністрів України.
МВС, Мінфін
1993 рік
16. Здійснити перевірку додержання кредитно-банківськими
установами порядку кредитування малих, спільних підприємств,
кооперативів, інших комерційних структур і забезпечити контроль за
цільовим використанням кредитів та їх поверненням. Внести
пропозиції Кабінету Міністрів України про вдосконалення порядку та
механізму кредитування.
Національний банк, МВС, Служба
безпеки
1993 рік
17. Створити асоціацію банківської безпеки, поклавши на неї
функції науково-методичного та організаційного сприяння
правоохоронним органам у боротьбі з кримінальними проявами в
кредитно-фінансовій та банківській системах.
Національний банк, Мінфін, Мінеко-
номіки, Служба безпеки
1993 рік

18. Вивчити питання про доцільність створення єдиної
автоматизованої системи касових операцій у банківських установах,
а також системи електронного цифрового підпису (ЕЦП) для перевірки
достовірності документів на базі безпаперової технології.
Пропозиції доповісти Кабінету Міністрів України.
Національний банк, Мінфін, Мінеко-
номіки
1994 рік
19. Запровадити єдині для підприємств, організацій та установ
державного і громадського секторів і комерційних структур
положення про порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності
та форми первинної облікової уніфікованої документації.
Мінстат, Мінфін
1993 рік
20. На основі узгоджених відомчих нормативних актів розробити
та реалізувати комплексні заходи, спрямовані на виявлення та
припинення дії протиправних і завідомо невигідних для держави
зовнішньоекономічних угод.
Служба безпеки, МВС, МЗЕЗ, Держ-
митком, Генеральна прокуратура
1993-1995 роки
21. Здійснити комплекс заходів по виявленню та припиненню
протиправної діяльності, пов'язаної з відкриттям і використанням
валютних рахунків за межами України.
Служба безпеки, МВС
1993-1994 роки
22. Вивчити обгрунтованість реалізації спільними
підприємствами товарів невласного виробництва за кордон,
доцільність таких операцій, практику ціноутворення та повноту
валютних розрахунків. У випадках навмисного заниження цін,
неповноти надходження валюти та інших зловживань вживати
передбачених законом заходів.
Кабінет Міністрів України,
Генеральна прокуратура,
Служба безпеки
1993-1994 роки
23. Здійснити перевірку повноти оприбуткування валютних
коштів та обгрунтованість їх витрат туристичними організаціями і
транспортними підприємствами, які організують та здійснюють
туристичні подорожі громадян за кордон. У разі виявлення порушень
законодавства вжити заходів до їх усунення.
Мінфін, МВС
1993 рік
24. На прикордонних залізничних вокзалах, у морських та
аеропортах, а також на контрольно-пропускних пунктах автошляхів
створити належні умови для здійснення ефективного митного догляду
з метою своєчасного виявлення фактів викрадення вантажів,
незаконного перевезення цінностей та вивезення товарів за межі
України.
Мінтранс, Держмитком, Держкомкордон,
Мінекономіки
1993-1995 роки 25. Запровадити порядок реєстрації акредитованих в Україні
інофірм, їх представництв і спільних підприємств з іноземними
інвестиціями лише після попередньої інформації Служби безпеки та
МВС.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
26. Розглянути питання про доцільність створення у складі
Державної податкової інспекції на базі її структурних підрозділів
і відповідних підрозділів органів внутрішніх справ єдиної служби
розслідування злочинів у сфері оподаткування. У разі потреби
подати Кабінету Міністрів України і Верховній Раді України
пропозиції щодо внесення необхідних змін до діючих законодавчих
актів.
Мінфін, МВС, Мінюст, Генеральна
прокуратура
Вересень 1993 року
27. Вивчити питання про створення в системі правоохоронних
органів спеціальних підрозділів, які б забезпечували безпеку
учасників процесу під час розслідування і розгляду в судах
кримінальних справ. Пропозиції подати Кабінету Міністрів України.
МВС, Служба безпеки, Мінюст, Гене-
ральна прокуратура
1993 рік
28. Встановити захищені засоби зв'язку на робочих місцях
працівників підрозділів боротьби з організованою злочинністю та
корупцією.
Мінзв'язку, МВС, Служба безпеки,
Генеральна прокуратура
1993-1995 роки
29. Забезпечити пріоритетне виділення підрозділам боротьби з
організованою злочинністю службових і жилих приміщень,
автотранспорту, паливно-мастильних матеріалів.
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації
1993-1995 роки
30. Створити систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації оперативно-начальницького складу підрозділів боротьби
з організованою злочинністю і корупцією, суддів. Передбачити
навчання та стажування зазначених працівників за кордоном.
МВС, Служба безпеки, Верховний
Суд, Мінюст, Генеральна прокурату-
ра, МЗС
1993-1995 роки
31. На базі науково-дослідних установ судових експертиз
Мінюсту організувати постійно діючі курси підвищення кваліфікації
працівників, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.
Мінюст, МВС, Служба безпеки
1993-1995 роки
32. Забезпечити комплектування підрозділів правоохоронних
органів по боротьбі з організованою злочинністю найбільш
підготовленими і досвідченими спеціалістами. Як виняток розглянути
питання про позалімітну і безоплатну прописку співробітників
правоохоронних органів у містах Києві, Севастополі, обласних
центрах.
МВС, Служба безпеки, місцеві Ради
народних депутатів та їх органи,
місцеві державні адміністрації
1993-1995 роки

V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ
ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ
1. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
ратифікацію Конвенції в питанні правової допомоги і правових
відносин в цивільних, сімейних і кримінальних справах країн-членів
Співдружності Незалежних Держав.
МЗС, Мінюст
Перше півріччя 1993 року
2. Розширити участь України в роботі головних комітетів,
нарад і семінарів Ради Європи з прав людини та правового
співробітництва.
Комісії Верховної Ради України,
МЗС, Мінюст, МВС, Генеральна про-
куратура
1993-1995 роки
3. Підготувати на основі експертних оцінок і подати Верховній
Раді України пропозиції щодо приєднання України до Конвенцій Ради
Європи з питань видачі злочинців, взаємодії у кримінальних
справах, пошуку, вилучення і конфіскації прибутків від злочинної
діяльності, судочинства у кримінальних справах, виконання вироків,
передачі в'язнів.
Кабінет Міністрів України, Комісії
Верховної Ради України, МЗС, Мін-
юст, МВС, Верховний Суд, Генераль-
на прокуратура
Вересень 1993 року
4. Провести роботу по підготовці і укладенню двосторонніх
договорів про взаємну правову допомогу в цивільних, сімейних і
кримінальних справах між Україною та іншими заінтересованими
державами.
МЗС, Мінюст
1993-1995 роки
5. Створити в системі МВС Національне центральне бюро
Інтерполу в Україні. Забезпечити для цього виділення необхідної
штатної чисельності, фінансових та матеріально-технічних ресурсів
у відповідності з рекомендаціями Генерального Секретаріату
Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу).
Кабінет Міністрів України
1993 рік
6. Ввести штатні посади представників МВС в державах, з якими
Україна має спільні інтереси у сфері боротьби із злочинністю.
Кабінет Міністрів України, МВС, МЗС
1993-1995 роки
VI. УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ
1. Розробити і затвердити програму приведення умов тримання
засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а
також осіб, що тримаються у слідчих ізоляторах і
лікувально-трудових профілакторіях, у відповідність з міжнародними
стандартами. Забезпечити при цьому збалансованість щорічних
обсягів робіт з асигнуваннями, що виділяються з державного бюджету
для потреб кримінально-виконавчої системи.
Кабінет Міністрів України, МВС,
Мінекономіки, Держкомресурсів,
Мінфін
Жовтень 1993 року
2. З метою виконання вимог виправно-трудового законодавства
про відбування покарання особами, які позбавлені волі, в колоніях,
що розташовані на невеликому віддаленні від місць їх постійного
проживання, розглянути на сесіях питання про відкриття
виправно-трудових установ на території Республіки Крим,
Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Одеської, Сумської,
Тернопільської, Черкаської та Чернівецької областей.
Верховна Рада і Рада Міністрів
Республіки Крим, Ради народних де-
путатів областей, обласні державні
адміністрації, МВС, Мінфін
Вересень 1993 року
3. У зв'язку з гострою потребою розглянути питання про
будівництво слідчих ізоляторів у Республіці Крим, Донецькій,
Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській,
Львівській, Полтавській і Хмельницькій областях, забезпечивши
першочергове виділення коштів для виносу слідчого ізолятора з м.
Києва.
Верховна Рада і Рада Міністрів
Республіки Крим, Ради народних де-
путатів областей і міста Києва,
державні адміністрації областей і
міста Києва, Мінекономіки, Мінфін
1993 рік
4. Розглянути питання про виділення земельних ділянок
низькорентабельних сільськогосподарських підприємств для відкриття
на їх базі виправно-трудових колоній-поселень у Вінницькій,
Волинській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Харківській,
Черкаській і Чернігівській областях.
Обласні Ради народних депутатів,
обласні державні адміністрації,
МВС, Мінприроди
1993 рік
5. Для розширення виробничо-господарських зв'язків установ
кримінально-виконавчої системи, заохочення підприємств народного
господарства до співробітництва з ними, а також з метою
забезпечення повного працевлаштування засуджених, підвищення їх
заробітної плати та поліпшення матеріального забезпечення
розглянути питання про: надання підприємствам і організаціям пільг на прибуток,
одержаний ними від реалізації продукції, виготовленої з участю
установ кримінально-виконавчої системи; звільнення підприємств виправно-трудових установ і
лікувально-трудових профілакторіїв МВС від перерахування
прибуткового податку у бюджет, з тим щоб прибутковий податок із
заробітної плати працюючих в установах кримінально-виконавчої
системи залишався в їх розпорядженні та спрямовувався на утримання
цієї системи; визначення і затвердження особливостей застосування статті 4
Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) стосовно
підприємств кримінально-виконавчої системи; звільнення виправно-трудових установ і лікувально-трудових
профілакторіїв МВС від податку на добавлену вартість робіт по
будівництву об'єктів цих установ; надання установам кримінально-виконавчої системи
безпроцентних кредитів, у тому числі в російських рублях.
Кабінет Міністрів України, комісії
Верховної Ради України, МВС, Мін-
економіки, Мінфін, Мінпраці, На-
ціональний банк
III квартал 1993 року
6. З метою акумулювання фінансових ресурсів для тимчасового
збільшення затрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські
роботи, освоєння нових технологій, видів продукції, збільшення
обсягів виробництва розглянути питання про дозвіл установам
кримінально-виконавчої системи проводити відрахування до
спеціального фонду позабюджетних коштів цільового призначення,
створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1992 р. N 77 ( 77-92-п ) "Про створення інноваційного
фонду", у розмірі до 2 відсотків від обсягу реалізації продукції.
Проаналізувати можливості звільнення установ
кримінально-виконавчої системи від здійснення відрахувань
згаданих вище коштів до державного інноваційного фонду.
Кабінет Міністрів України, комісії
Верховної Ради України
Листопад 1993 року
7. Для посилення державного і громадського контролю за
діяльністю місць позбавлення волі і подання їм практичної допомоги
розробити концепцію участі виконкомів місцевих Рад народних
депутатів та місцевих державних адміністрацій, підприємств,
організацій і установ у вирішенні питань розміщення засуджених,
створення для них необхідних комунально-побутових умов, зміцнення
матеріально-технічної бази установ виконання покарань,
працевлаштування засуджених після відбуття ними покарання та
створення приютів для осіб, які потребують соціального захисту.
МВС, виконкоми місцевих Рад народ-
них депутатів, місцеві державні
адміністрації
1994 рік
VII. КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. З метою приведення навантаження працівників органів
внутрішніх справ у відповідність з науково обгрунтованими нормами
розглянути питання щодо збільшення їх штатної чисельності.
Кабінет Міністрів України
1994-1995 роки
2. Для забезпечення належної підготовки спеціалістів органів
внутрішніх справ: а) заснувати на базі Львівського училища внутрішніх справ
Інститут по підготовці спеціалістів-юристів для підрозділів
міліції по боротьбі з організованою злочинністю і захисту
економіки від злочинних посягань; б) в Інституті підготовки кадрів для установ по виконанню
покарань Української академії внутрішніх справ створити відділення
по підготовці фахівців-психологів для пенітенціарної системи; в) в Харківському інституті внутрішніх справ довести
кількість набору слухачів факультету підготовки слідчих до 600
чол. щорічно; г) заснувати два училища міліції (на 900 чоловік змінного
складу кожне) для підготовки спеціалістів карного розшуку та
дільничних інспекторів міліції; д) заснувати два училища професійної підготовки працівників
патрульно-постової служби (на 360 чоловік змінного складу кожне); е) реорганізувати три училища професійної підготовки в
училища міліції для підготовки молодших спеціалістів; є) виділити необхідні асигнування на завершення спорудження
приміщень Української академії внутрішніх справ.
Кабінет Міністрів України
1993-1995 роки
3. Розглянути питання щодо створення Центральних курсів
підвищення кваліфікації слідчих прокуратури, органів внутрішніх
справ, служби безпеки і працівників митних установ з метою їх
спеціалізації по розслідуванню злочинів у сфері економіки, у першу
чергу зовнішньоекономічної, кредитно-фінансової та банківської
діяльності.
Кабінет Міністрів України,
Генеральна прокуратура, МВС, Мінюст,
Служба безпеки, Держмитком
1993 рік
4. Створити належні умови роботи дільничним інспекторам
міліції, забезпечити їх житлом, службовими кабінетами, телефонним
зв'язком і транспортом. Довести навантаження на одного дільничного
інспектора не більше 3 тис. чоловік.
Місцеві Ради народних депутатів
та їх органи, місцеві державні
адміністрації, МВС
1993-1995 роки
5. Виділити Міністерству внутрішніх справ
матеріально-технічні ресурси в обсягах, необхідних для реалізації
заходів, передбачених цією Програмою (додатки N 1-2).
Мінекономіки, Держкомресурсів
1993-1995 роки
6. Забезпечити розробку та виготовлення: нових видів спецзасобів, озброєння, засобів зв'язку,
спеціальної та криміналістичної техніки, спецавтомобілів,
апаратури та обладнання протипожежної безпеки (для потреб
правоохоронних органів за їх заявками);
Мінпром, Мінмашпром, Мінекономіки,
Держкомресурсів, МВС, Служба
безпеки, Національна гвардія, Держ-
митком
1993-1995 роки сучасної апаратури та обладнання автоматизованої системи
керування дорожнім рухом.
МВС, київське ВО "Росток"
1993 рік
7. Передбачити поставку МВС: автомобілів з роторно-поршневими двигунами виробництва ВО
"АвтоВАЗ" у кількості не менше 100 одиниць щорічно починаючи з
1994 року; 100 швидкісних автомобілів іномарок ("Форд", "Мерседес",
"Вольво", "Тойота" тощо) та 300 мікроавтобусів "РАФ" або
аналогічних іноземного виробництва (щорічно); 500 автомобілів на півторатонному шасі виробництва ВО "ГАЗ"
(для транспортування оперативних груп і нарядів), починаючи з 1995
року.
Мінекономіки, МЗЕЗ, МВС, Держ-
комресурсів
1994-1995 роки
8. З метою підвищення мобільності органів внутрішніх справ
під час вирішення питань охорони громадського порядку, розшуку
злочинців та інших специфічних завдань розглянути питання про
створення в складі військ внутрішньої і конвойної охорони
багатоцільового вертольотного підрозділу.
Кабінет Міністрів України
1993-1995 роки
9. Передбачити виділення підприємствам МВС та концерну
"Укрпожсервіс" матеріально-технічних ресурсів для виконання
державного замовлення на виробництво пожежної техніки, засобів
пожежогасіння та проведення протипожежних робіт.
Мінекономіки, Держкомресурсів, МВС
1993-1995 роки
10. Для виготовлення обмундирування та спецодягу за
замовленням МВС щорічно поставляти швейним підприємствам України:
сукна шинельного та драпу пальтового 511,9 тис. м тканини костюмної 1245,0 тис. м тканини плащової 213,0 тис. м тканини костюмної бавовняної 2863,0 тис. м тканини сорочкової 194,0 тис. м бязі відбіленої 885,0 тис. м бязі сурової 750,0 тис. м полотна плащового 100,0 тис. м шкіри штучної 9,17 тис. м, а також забезпечувати в першочерговому порядку сировиною
підприємства - виготовлювачі взуття та овчинно-хутряних виробів.
Мінекономіки, Мінсільгосппрод,
Держкомресурсів, Держкомлегпром,
МВС
1993-1995 роки
11. Виділити пільгові кредити (за пропозицією МВС)
підприємствам, які беруть участь у виробництві озброєння, засобів
зв'язку, спецтехніки, речового та іншого майна для потреб МВС.
Кабінет Міністрів України,
Національний банк
1993-1995 роки
12. Передбачити виділення МВС у встановленому порядку
необхідних грошових коштів для придбання озброєння, засобів
зв'язку, спецречового майна та інших матеріально-технічних
ресурсів, а також для розробки та виготовлення їх нових видів.
Кабінет Міністрів України
1993-1995 роки
13. Передбачити виділення цільовим призначенням для
правоохоронних органів і судів валютних коштів і російських рублів
для закупівлі за кордоном спеціальної техніки, засобів зв'язку,
озброєння, а також медичного обладнання, лікарських препаратів та
іншого майна, які не мають вітчизняних аналогів.
Національний банк
1993-1995 роки
14. Для створення єдиної автоматизованої системи оперативного
телефонного, документального і радіозв'язку органів внутрішніх
справ передбачити: виділення в оренду і оплату необхідної кількості міжміських і
зонових каналів телефонного зв'язку в кабельних системах передач;
Мінзв'язку, МВС, Мінфін
1993-1995 роки розробку та організацію виробництва на підприємствах
Мінмашпрому сучасних спеціалізованих систем оперативного
телефонного і радіозв'язку, які не виробляються в Україні;
Мінмашпром, Мінзв'язку, МВС
1993-1995 роки будівництво відомчих вузлів зв'язку МВС у містах Києві,
Сімферополі, Дніпропетровську, Харкові та Ужгороді.
Мінекономіки, Мінфін, МВС
1993-1995 роки
15. Для задоволення потреб у засобах зв'язку загального
користування забезпечити встановлення для працівників МВС 32 тисяч
телефонів, 800 телефонів "Іскра", 600 абонентських станцій
стільникової мережі, а при її відсутності - абонентських станцій
системи "Алтай".
Мінзв'язку, Мінфін, МВС
1993-1995 роки
16. Надати органам внутрішніх справ можливість
використовувати приміщення телевеж, веж радіорелейного зв'язку і
міської телефонної каналізації для встановлення засобів зв'язку і
прокладання кабелів зв'язку.
Мінзв'язку, МВС
1993-1995 роки
17. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо передачі на баланс органів і підрозділів
внутрішніх справ адміністративних будинків, виробничих баз і
автотранспортних підприємств, друкарень, об'єктів соціальної сфери
та інших, які тепер використовуються ними на умовах оренди.
МВС, Фонд державного майна,
виконкоми місцевих Рад на-
родних депутатів, місцеві
державні адміністрації
Перше півріччя 1993 року
18. Здійснити, з урахуванням існуючої дислокації, будівництво
типових контрольно-пропускних пунктів для зон відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, а також інших службових
приміщень для особового складу органів і підрозділів внутрішніх
справ, розташованих у цих зонах.
Мінчорнобиль, МВС, Київська і
Житомирська обласні державні
адміністрації
1993-1995 роки
19. Забезпечити виділення коштів на будівництво об'єктів
охорони здоров'я (поліклінік із стаціонарами) для УВС Вінницької,
Закарпатської, Запорізької, Львівської областей, санаторіїв МВС
"Алупка","Перлина Прикарпаття" та санаторію в смт Сатанів
Хмельницької області, в тому числі об'єктів, що будуються у
відповідності з програмою невідкладних заходів щодо ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС (Центральний госпіталь, госпіталь у м.
Харкові, поліклініки УВС Житомирської і Луганської областей,
реабілітаційний центр УВС Київської області).
Мінекономіки, Мінфін, МВС
1993-1995 роки
20. Передбачити щорічне виділення коштів на будівництво житла
для працівників органів внутрішніх справ України.
Мінекономіки, Мінфін
1993-1995 роки
21. Передбачити щорічне виділення централізованих капітальних
вкладень: в обсязі не менше 3,4 млрд. крб. (у цінах 1993 р.) з метою
створення належних умов для здійснення навчального процесу і
поліпшення побуту слухачів і курсантів вищих навчальних закладів
та училищ системи МВС; в обсязі 6,0 млрд. крб (у цінах 1993 р.) для будівництва
об'єктів міськрайвідділів міліції, військ внутрішньої та конвойної
охорони, виконання програми реконструкції і будівництва слідчих
ізоляторів.
Мінекономіки, Мінфін
1994-1995 роки
22. Виділити валютні кошти правоохоронним органам для їх
участі в роботі міжнародних організацій, які займаються проблемами
запобігання злочинності.
Національний банк
Щорічновгору