Питання Державної туристичної адміністрації України
Указ Президента України; Положення від 11.04.2002331/2002
Документ 331/2002, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Державної туристичної
адміністрації України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Державну туристичну адміністрацію
України (додається).
2. Установити, що Державна туристична адміністрація України є
правонаступником Державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України в частині наданих їй повноважень у галузі туризму.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 квітня 2002 року
N 331/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 квітня 2002 року N 331/2002
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну туристичну адміністрацію України

1. Державна туристична адміністрація України
(Держтурадміністрація України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України. Держтурадміністрація України в установленому порядку вносить
пропозиції щодо формування державної політики у туристичній та
курортній галузях, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в
цих галузях, а також міжгалузеву координацію та функціональне
регулювання з питань, віднесених до її відання. ( Пункт 1
доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 912/2002
( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
2. Держтурадміністрація України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Держтурадміністрація України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і
Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень
Держтурадміністрація України організовує виконання актів
законодавства та здійснює систематичний контроль за їх
реалізацією.
3. Основними завданнями Держтурадміністрації України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики у туристичній та курортній галузях; ( Абзац другий пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 912/2002
( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
розроблення та реалізація загальнодержавних програм розвитку
курортів та туристично-рекреаційної сфери, ринку туристичних
послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів; ( Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
визначення перспектив і напрямів розвитку внутрішнього,
міжнародного та іноземного туризму, розбудови
матеріально-технічної бази туристичної галузі;
міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань
туризму;
організація та розвиток системи наукового,
інформаційно-рекламного забезпечення туристично-рекреаційної
та курортної сфери; ( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від
08.10.2002 )
сприяння в межах своєї компетенції перетворенню
санаторно-курортного комплексу України у високорентабельну та
конкурентоспроможну галузь економіки. ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від
08.10.2002 )
4. Держтурадміністрація України відповідно до покладених на
неї завдань:
1) готує пропозиції щодо формування державної політики у
туристичній і курортній галузях забезпечує її реалізацію;
( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
2) розробляє разом з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за
участю громадських організацій програми з питань туризму і
розвитку курортів, забезпечує їх реалізацію та контролює
виконання; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
3) координує розроблення і здійснення центральними та
місцевими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку туризму
та курортів; ( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
4) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
5) здійснює комплексний аналіз і прогнозування розвитку
туризму і курортів в Україні, виступає замовником наукових,
маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов'язаних з їх
розвитком; ( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
6) бере участь у реалізації державної програми зайнятості
населення, вивчає потребу у фахівцях туристичної галузі, здійснює
заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів для підприємств, установ та організацій туристичної
індустрії;
7) здійснює у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування певних видів господарської діяльності;
8) веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності,
контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законодавства
про туризм;
9) бере участь у розробленні в установленому законодавством
порядку стандартів у туристично-рекреаційній та курортній сферах,
в межах своєї компетенції контролює їх додержання та здійснює
технічне регулювання сертифікації цих послуг; ( Підпункт 9 пункту
4 в редакції Указу Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від
08.10.2002 )
10) здійснює заходи, спрямовані на удосконалення ринкової
інфраструктури туризму, розвиток ринкових відносин у цій галузі та
конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов
господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм
власності;
11) розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до
бюджету, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств
та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на
зовнішньому ринку, змін умов оподаткування та валютного
регулювання, визначення особливостей приватизації та
реструктуризації зазначених підприємств, демонополізації
економіки, розвитку виробництва сувенірної та рекламної продукції;
12) розробляє з питань, що належать до її компетенції,
пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних
нормативів, системи фінансування, обліку та звітності; визначає за
погодженням з органами державної статистики обсяги галузевої
статистичної звітності, забезпечує збирання та обробку
статистичних даних і контроль за їх достовірністю;
13) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції з укладання, денонсації таких договорів, у межах
своєї компетенції укладає міжнародні договори та забезпечує
виконання Україною зобов'язань за міжнародними договорами з
питань, віднесених до її відання;
14) вживає заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної
діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх
інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках, бере участь у
межах своєї компетенції в реалізації міжнародних програм розвитку
туристично-рекреаційної сфери;
15) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо спрощення
порядку оформлення візових документів для туристів, митних,
прикордонних та інших видів контролю; вживає в межах своїх
повноважень заходи із забезпечення прав іноземних туристів в
Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за
кордон;
16) здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з
питань туризму та курортної справи, бере участь в організації та
проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків,
методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, інших
подібних заходів; ( Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від
08.10.2002 )
17) бере участь в організації роботи з відкриття туристичних
представництв за кордоном, вивчає та аналізує досвід іноземних
держав щодо розвитку туристичної індустрії;
18) організовує та координує роботу заінтересованих
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, пов'язану зі
створенням матеріально-технічної бази для розміщення, харчування,
транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного
обслуговування туристів, а також діяльність курортних (крім
санаторно-курортних) закладів незалежно від форми власності,
пов'язану з використанням лікувальних ресурсів, підприємств,
установ та організацій, які обслуговують курорти; ( Підпункт 18
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
19) бере участь у вирішенні питань облаштування мережі
міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної
інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку туристичної
індустрії, а також у розробленні проектів програм соціального і
економічного розвитку населених пунктів;
20) бере участь у вирішенні питань щодо регулювання
діяльності пошуково-рятувальних служб у галузі туризму, розробляє
програми забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє
реалізації цих програм;
21) організовує в межах своїх повноважень надання
інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань
туризму суб'єктам підприємницької діяльності;
22) здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи
Національної ради по туризму;
23) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
відзначення працівників Держтурадміністрації України, підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери її управління,
державними нагородами, а також здійснює нагородження відомчими
заохочувальними відзнаками;
24) погоджує в установленому порядку призначення на посади та
звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, координує в установленому порядку діяльність цих
підрозділів;
25) реалізовує в межах повноважень, визначених
законодавством, державну політику у сфері охорони державної
таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом
охорони та збереження державної таємниці в апараті
Держтурадміністрації України, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери її управління;
26) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
27) здійснює координацію діяльності підприємств туристичної
галузі з питань обслуговування туристів, зокрема надання готельних
послуг;
27-1) розглядає клопотання про оголошення природних
територій курортними, забезпечує розроблення проектів рішень з цих
питань та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України
відповідні пропозиції; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 27-1 згідно
з Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
27-2) забезпечує створення та ведення Державного кадастру
природних територій курортів України, в установленому порядку бере
участь у створенні Державного кадастру природних лікувальних
ресурсів України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 27-2 згідно з
Указом Президента N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002 )
28) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави,
дотримання правил протипожежної безпеки і санітарно-технічних норм
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери її управління;
29) виконує інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань.
5. Держтурадміністрація України має право:
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій для розгляду питань, що належать до її компетенції;
утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
6. Держтурадміністрація України в процесі виконання
покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.
7. Держтурадміністрація України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Держтурадміністрація України в разі потреби видає разом з
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні
акти.
Нормативно-правові акти Держтурадміністрації України
підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держтурадміністрації України є обов'язковими для виконання
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності та громадянами.
8. Держтурадміністрацію України очолює Голова, якого
призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в
установленому законодавством порядку.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держтурадміністрацію України завдань і здійснення нею своїх
функцій.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
Голова здійснює керівництво Держтурадміністрацією України,
розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держтурадміністрації України, призначає на посади та
звільняє з посад працівників центрального апарату
Держтурадміністрації України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держтурадміністрації України. ( Абзац
четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держтурадміністрації України, обговорення
найважливіших напрямів її діяльності в Держтурадміністрації
України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії),
заступників Голови за посадою, керівників структурних підрозділів
Держтурадміністрації України.
У разі потреби до складу колегії Держтурадміністрації України
можуть входити в установленому порядку інші особи. ( Абзац другий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 912/2002 ( 912/2002 ) від 08.10.2002, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держтурадміністрації України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держтурадміністрації України.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розвитку основних напрямів діяльності Держтурадміністрації України
в Адміністрації можуть утворюватися науково-консультативна
(наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад цих органів та положення про них затверджує Голова
Держтурадміністрації України.
11. Гранична чисельність працівників Держтурадміністрації
України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держтурадміністрації України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Штатний розпис, кошторис видатків Держтурадміністрації
України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів
України. ( Абзац третій пункту 11 в редакції Указу Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держтурадміністрації України затверджує Голова. ( Абзац четвертий
пункту 11 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
12. Держтурадміністрація України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору