Документ 330_022, действует, текущая редакция — Подписание от 30.05.2011

               Угода 
про співробітництво між Державною архівною службою
України та Генеральним державним архівом
Грецької Республіки

Дата підписання: 30.05.2011 Дата набрання чинності для України: 30.05.2011
Державна архівна служба України та Генеральний державний
архів Греції, (далі - Сторони),
діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та
культурних зв'язків,
виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між
архівними установами держав Сторін
беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом Грецької
Республіки в галузі культури, освіти і науки, підписаної в
м. Афіни 11 листопада 1996 року,
з метою реалізації статті 3 зазначеної Угоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони розвивають співробітництво на основі принципів
рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного
національного законодавства держав Сторін, загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права.
Стаття 2
/1/ Сторони здійснюють обмін спеціалістами з метою проведення
спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів на
безвалютній основі.
/2/ При цьому Сторона, що приймає, бере на себе витрати,
пов'язані з перебуванням відрядженого на період до 10 днів, а
Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до місця
призначення на території держави Сторони, що приймає, та назад.
/3/ Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і
програму таких відряджень не пізніше, ніж за два місяці до їхнього
початку.
/4/ За взаємною згодою Сторони здійснюють інші професійні
контакти у вигляді участі спеціалістів іншої Сторони в семінарах,
конференціях, стажуванні на підставі окремих Угод, укладених в
рамках цієї Угоди між конкретними державними архівами обох Сторін.
Стаття 3
/1/ Сторони здійснюють обмін інформацією про чинне
законодавство у галузі архівної справи та про зміни в ньому,
забезпечують обмін методичними посібниками, інструкціями,
правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою.
/2/ Сторони щорічно направлятимуть одна одній повні комплекти
своїх журналів.
Стаття 4
Відповідно до національного законодавства держав Сторін
забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників,
що працюють в рамках реалізації цієї Угоди, до відкритих архівних
документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів,
як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх
досліджень.
Стаття 5
/1/ З метою поповнення національних архівних фондів Сторони
домовляються про обмін копіями архівних документів, які
знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на
основі взаємності.
/2/ Сторони надають одна одній копії виявлених архівних
документів, що являють взаємний інтерес, по принципу кадр за кадр
(або аркуш за аркуш) або згідно з домовленостями в кожному
конкретному випадку.
/3/ Виконання запитів здійснюватиметься Сторонами за
письмовими замовленнями.
/4/ Сторони на основі взаємності надають копії відкритих
архівних документів відповідно до національного законодавства обох
держав Сторін у сфері використання інформації про особу.
Стаття 6
Сторони готують до публікації спільні збірники документів з
історії відносин між Україною і Грецією, організовують спільні
виставки документів за тематикою, що представляє інтерес для обох
Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному
окремому випадку.
Стаття 7
Кожна із Сторін виконує соціально-правові запити громадян
іншої Сторони у стислі терміни.
Стаття 8
З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть
укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків двостороннього
співробітництва згідно з законодавством України та Греції, у тому
числі здійснювати прямі контакти між державними архівними
установами держав Сторін.
Стаття 9
/1/ Ця Угода є повноцінною домовленістю Сторін і заміняє
собою будь-яку попередню домовленість.
/2/ Ця Угода набирає чинності з дати підписання і діє
протягом трьох років. Вона може бути продовжена на наступний
трирічний період, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 3 місяці
до закінчення періоду дії Угоди письмово не повідомить іншій
Стороні про свій намір припинити її дію.
Стаття 10
За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди
зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, що
становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.
Вчинено в м. Київ 30 травня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, англійською та грецькою мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні
цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
За Державну архівну службу За Генеральний державний
України архів Грецької Республіки
(підпис) (підпис)вверх