Про внесення змін до Положення про прийомну сім'ю
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.200533
Документ 33-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 січня 2005 р. N 33
Київ
Про внесення змін до Положення
про прийомну сім'ю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про прийомну сім'ю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565
( 565-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926;
2004 р., N 46, ст. 3055), зміни, що додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2005 р. N 33
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про прийомну сім'ю
( 565-2002-п )

1. У Положенні:
1) у тексті Положення слово "угода" в усіх відмінках замінити
словом "договір" у відповідному відмінку, а слова "відділ у
справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках і формах числа замінити
словами "відділ у справах сім'ї, дітей та молоді" у відповідному
відмінку і числі;
2) абзац перший пункту 2 доповнити реченням такого змісту:
"Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання
та спільного проживання у прийомній сім'ї за наявності відповідних
висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров'я,
і їх загальна кількість не повинна перевищувати трьох осіб";
3) абзац перший пункту 5 доповнити реченням такого змісту:
"Зазначене подружжя обов'язково інформується про стан здоров'я,
фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на
виховання та спільне проживання";
4) у пункті 6:
абзац другий після слів "(важка хвороба прийомних батьків,
зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з
дітьми, конфліктні стосунки дітей)" доповнити словами "порушення
схеми антиретровірусної терапії дитини";
абзац третій доповнити словами "(дітей, уражених
ВІЛ-інфекцією, - органом опіки та піклування на підставі висновку
закладу охорони здоров'я)";
5) у пунктах 9 і 15 слова "спеціалістів Державного інституту
проблем сім'ї та молоді" замінити словами "спеціалістів з питань
психології, педагогіки, медицини тощо";
6) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"Для прийомних батьків, які виховують дітей, уражених
ВІЛ-інфекцією, відділи у справах сім'ї, дітей та молоді разом із
закладами охорони здоров'я організовують навчання з догляду за
такими дітьми не рідше одного разу на рік за програмою,
затвердженою Мінсім'ядітимолоддю разом з МОЗ";
7) доповнити Положення пунктами 9-1 - 9-3 такого змісту:
"9-1. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
здійснюють соціальний супровід прийомних сімей від моменту їх
утворення (надання прийомним батькам і прийомним дітям
психологічних, соціально-педагогічних та інших послуг, здійснення
заходів щодо соціальної реабілітації та інтеграції прийомних
дітей).
Спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді проходять курс спеціальної підготовки до роботи з
прийомними сім'ями, в яких виховуються діти, уражені
ВІЛ-інфекцією.
9-2. Заклади охорони здоров'я організовують проходження
прийомними дітьми обов'язкового медичного огляду, їх диспансерний
нагляд та проведення антиретровірусної терапії дітям, ураженим
ВІЛ-інфекцією (за показаннями).
9-3. Органи управління освітою забезпечують право на здобуття
освіти прийомними дітьми, у тому числі ураженими ВІЛ-інфекцією, за
формою залежно від стану їх здоров'я";
8) у пункті 10:
абзац третій викласти в такій редакції:
"висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток
дитини";
в останньому абзаці слова "пенсійну книжку" замінити словами
"пенсійне посвідчення";
9) перше речення пункту 11 після слова "інші" доповнити
словом "соціальні";
10) друге речення пункту 13 доповнити словами "та за участю
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
11) у пункті 14:
абзац шостий після слів і цифр "(інваліди I і II групи)"
доповнити словами "які за висновком медико-соціальної експертної
комісії потребують стороннього догляду";
абзац сьомий після слова "СНІД" доповнити словами "(крім
сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією)";
12) пункт 17 викласти в такій редакції:
"17. Прийомні батьки є законними представниками прийомних
дітей на підприємствах, в установах та організаціях без
спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність
за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей
та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження
прийомних дітей ВІЛ-інфекцією";
13) доповнити Положення пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1. Лікувально-профілактичні заклади проводять щорічне
медичне обстеження прийомних батьків, які виховують дітей,
уражених ВІЛ-інфекцією, у тому числі за їх бажанням на
ВІЛ-інфекцію";
14) абзац другий пункту 23 доповнити словами "органом, який
прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї".
2. У пункті 1 додатка до Положення:
у підпункті 4 слова "центру соціальних служб для молоді"
замінити словами "соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді";
доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) проходити щорічний медичний огляд".вгору