Документ 329-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2019, підстава - 102-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2011 р. № 329
Київ

Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

{Установити, що у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ, закладів та організацій, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються з 1 грудня 2015 р. на 10 відсотків посадові оклади працівників, розміри яких затверджено цією постановою, згідно з Постановою КМ № 1013 від 09.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 264 від 06.04.2016
№ 358 від 24.05.2017
№ 938 від 06.12.2017
№ 24 від 25.01.2018
№ 791 від 03.10.2018
№ 102 від 06.02.2019}

{Текст Постанови після слів “Національної школи суддів України” доповнено словами “та Національної академії прокуратури України” згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України, що додається;

схему посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах) згідно з додатком 1;

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанов КМ № 264 від 06.04.2016, № 102 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

схему посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України (у коефіцієнтах) згідно з додатком 2.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанов КМ № 264 від 06.04.2016, № 102 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

2. Установити ректорам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 90 відсотків посадового окладу.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

3. Надати право ректорам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України у межах затвердженого фонду оплати праці:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

1) установлювати:

працівникам посадові оклади відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;

заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

працівникам (крім першого проректора, проректорів, керівника апарату, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основним місцем роботи з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадового окладу та економії фонду оплати праці.

Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Працівникам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України виплачується:

1) надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності:

працівникам науково-викладацького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу;

іншим працівникам - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) доплата працівникам науково-викладацького складу за вчене звання:

доцента - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

професора - у розмірі 33 відсотків посадового окладу;

4) надбавка за почесне звання "заслужений":

працівникам науково-викладацького складу - у розмірі 20 відсотків посадового окладу;

іншим працівникам - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

5) щомісячна надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

Щомісячна надбавка встановлюється працівникам залежно від стажу роботи, визначеного відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

5. Умови оплати праці робітників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України встановлюються на рівні умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.

6. Преміювання ректора, першого проректора та проректорів, керівника апарату, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюються у порядку та розмірах, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати стосовно працівників Національної школи суддів України приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, стосовно працівників Національної академії прокуратури України - Генеральною прокуратурою України.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

7. Міністерству соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів, Національною школою суддів України та Національною академією прокуратури України затвердити в установленому порядку ставки погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях  і в Національній академії прокуратури України.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 264 від 06.04.2016}

8. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329

ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

{Текст Порядку після слів “Національної школи суддів України” доповнено словами “та Національної академії прокуратури України” згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України, зараховується час роботи на:

відповідних посадах керівних працівників, науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців (крім посад службовців та професій робітників) в Академії суддів України, Національній школі суддів України та Національній академії прокуратури України;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016}

посаді судді, прокурора;

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 264 від 06.04.2016}

посаді за спеціальністю після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.

2. До стажу роботи працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України включається також час:

коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;

підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до направлення на підвищення кваліфікації та після закінчення навчання працював на посадах, зазначених у пункті 1 цього Порядку;

військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

3. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Ректор

6,81

Проректор, керівник апарату

5,68

Директор регіонального відділення

4,12

Начальник самостійного відділу

3,26

Головний науковий співробітник

2,84

Провідний науковий співробітник, викладач

2,55

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора

2,5

Молодший науковий співробітник

2,47

Головний спеціаліст

2,27

Провідний спеціаліст

1,79

Секретар

1,65

__________
Примітки.


1. Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.
2. Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються відповідно до цієї схеми з коефіцієнтом 1,25.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016; в редакції Постанов КМ № 358 від 24.05.2017, № 24 від 25.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року, № 102 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 102)

СХЕМА
посадових окладів працівників Національної академії прокуратури України (у коефіцієнтах)

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

Ректор

6,81

Перший проректор

6,24

Проректор

5,68

Начальник управління, директор інституту, радник ректора

3,46

Начальник самостійного відділу

3,26

Начальник відділу у складі управління, інституту

3,04

Головний науковий співробітник, старший викладач

2,84

Провідний науковий співробітник, викладач

2,55

Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора, прес-секретар

2,5

Науковий співробітник

2,44

Головний спеціаліст

2,27

Провідний спеціаліст

1,79

Секретар

1,65

__________
Примітка.


Посадові оклади працівників Національної академії прокуратури України визначаються шляхом множення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище - заокруглюються до 10 гривень.

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 264 від 06.04.2016; в редакції Постанов КМ № 938 від 06.12.2017, № 24 від 25.01.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 791 від 03.10.2018; в редакції Постанови КМ № 102 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}вгору