Документ 3288-IV, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 15.01.2008, підстава - v001v710-08

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення і направлення до
Конституційного Суду України законопроекту
про внесення змін до Конституції України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.124 )
{ Додатково див. Висновок Конституційного Суду
N 1-в/2008 ( v001v710-08 ) від 15.01.2008 }

У зв'язку з уточненням редакції тексту проекту Закону України
про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення
системи місцевого самоврядування (реєстр. N 3207-1), попередньо
схваленого Верховною Радою України 8 грудня 2004 року ( 2223-15 ),
та зважаючи на Рішення Конституційного Суду України від 9 червня
1998 року N 8-рп/98 ( v008p710-98 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Проект Закону України про внесення змін до Конституції
України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування
(реєстр. N 3207-1) попередньо схвалити і направити до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо
відповідності законопроекту вимогам статей 157 та 158 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (додається).
2. Включити до порядку денного наступної чергової (дев'ятої)
сесії Верховної Ради України четвертого скликання питання про
прийняття Закону України про внесення змін до Конституції України
щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр.
N 3207-1)
.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2005 року
N 3288-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
N 3288-IV від 23 грудня 2005 року
ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до Конституції
України щодо удосконалення системи
місцевого самоврядування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 30, ст. 141; 2005 р., N 2, ст. 44) такі зміни:
1) статті 118, 119, 133, 140 викласти в такій редакції:
"Стаття 118. В областях, містах Києві та Севастополі для
виконання повноважень у межах та порядку, визначених законом,
утворюються місцеві державні адміністрації.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на
посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних
адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед
Президентом України, підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів
України.
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній
території здійснюють:
1) контроль за додержанням законів місцевими органами
виконавчої влади, підпорядкованими центральним органам виконавчої
влади;
2) взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування;
3) інші визначені законом повноваження";
"Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою
України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони,
міста, райони в містах, селища і села, а також округи.
Округою є утворена на основі добровільного об'єднання жителів
адміністративно-територіальна одиниця, у складі якої кілька
населених пунктів.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим,
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська,
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
області, міста Київ та Севастополь, межі яких визначаються
законом.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який
визначається законами України";
"Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної
громади - жителів села, селища чи міста або добровільного
об'єднання у територіальну громаду жителів кількох населених
пунктів - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється в межах
адміністративно-територіальних одиниць.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах
Києві та Севастополі визначаються законом.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в
порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та
їх виконавчі органи.
Питання організації управління районами в містах належить до
компетенції міських рад.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні
інтереси жителів громад, є районні та обласні ради, їх виконавчі
органи, повноваження яких визначаються законом.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за
ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та
інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною
власної компетенції, фінансів, майна";
2) пункт 29 частини першої статті 85 викласти в такій
редакції:
"29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів, округ і районів,
утворення і ліквідація населених пунктів та округ";
3) частину першу статті 136 викласти в такій редакції:
"Представницьким органом Автономної Республіки Крим є
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються
на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на п'ять років";
4) частини другу і четверту статті 141 викласти в такій
редакції:
"Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на
п'ять років відповідно сільського, селищного, міського голову,
який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях";
"Голова районної та голова обласної ради обираються
відповідною радою з числа її депутатів і очолюють виконавчий орган
ради";
5) частини першу і третю статті 142 викласти в такій
редакції:
"Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,
земля, природні ресурси, що є у комунальній власності
територіальних громад, а також об'єкти їхньої спільної власності,
що перебувають в управлінні районних і обласних рад";
"Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
Законом визначається мінімальна частка від податків і зборів, які
спрямовуються на формування доходів місцевих бюджетів. Витрати
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень
органів державної влади, компенсуються державою";
6) частини першу - третю статті 143 викласти в такій
редакції:
"Територіальні громади безпосередньо або через утворені ними
органи місцевого самоврядування відповідно до закону управляють
майном, що є в комунальній власності; затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх
виконання; затверджують відповідні місцеві бюджети і контролюють
їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори; забезпечують
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;
утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні
підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль
за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення,
віднесені законом до їхньої компетенції.
Обласні та районні ради затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують
районні і обласні бюджети та контролюють їх виконання; вирішують у
межах, визначених законом, питання адміністративно-територіального
устрою; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої
компетенції.
Органам місцевого самоврядування в межах і порядку,
встановлених законом, можуть надаватися окремі повноваження
органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету
України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому
законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає
органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної
власності";
7) абзац третій пункту 8 розділу XV "Перехідні положення"
виключити.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня обрання місцевих рад
п'ятого скликання у 2006 році, за винятком статей 118 і 119
Конституції України в редакції цього Закону, які вводяться в дію
через 60 днів після набрання чинності цим Законом, а також пункту
6 цього розділу, який набуває чинності з дня опублікування цього
Закону.
2. Виконавчі органи районних та обласних рад утворюються
протягом двох місяців з дня проведення виборів до місцевих рад
п'ятого скликання.
3. Передача районними та обласними державними адміністраціями
виконавчим органам районних та обласних рад документації,
пов'язаної з підготовкою та виконанням районних та обласних
бюджетів, здійсненням делегованих їм відповідними районними чи
обласними радами повноважень, проводиться протягом двох місяців
після утворення виконавчих органів районних та обласних рад.
4. Ліквідація районних державних адміністрацій завершується
не пізніше ніж за чотири місяці після обрання місцевих рад п'ятого
скликання.
5. На період дії Угоди між Україною та Російською Федерацією
про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України Севастопольська міська державна
адміністрація здійснює повноваження, передбачені Законом України
"Про місцеві державні адміністрації" в редакції станом на 1 січня
2006 року.
6. Реалізація на чергових місцевих виборах конституційного
права на обрання сільських, селищних, міських рад та відповідних
голів жителями населених пунктів, які на час набуття чинності
Конституцією України обирали єдиного сільського, селищного чи
міського голову та відповідний спільний орган місцевого
самоврядування, здійснюється на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом виборів спільного органу місцевого
самоврядування та єдиного сільського, селищного чи міського
голови. При цьому у тих населених пунктах, жителі яких об'єдналися
в одну територіальну громаду, вибори сільського, селищного,
міського голови та органу місцевого самоврядування, крім
відповідного спільного органу місцевого самоврядування та єдиного
голови, не проводяться.вгору