Документ 3275-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про стимулювання розвитку регіонів"
щодо розширення груп територій, які визнаються
депресивними, та надання їм такого статусу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.464 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку
регіонів" ( 2850-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 51, ст. 548; 2009 р., N 51, ст. 756) такі зміни:
1) у статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"депресивна територія - регіон чи його частина (район чи
населений пункт), що визнаються депресивними за умов та в порядку,
визначених цим Законом";
в абзаці п'ятому слова "розташовані закриті або" виключити;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"населені пункти, на території яких з 1996 року були
ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не
були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення
соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами
ліквідації зазначених підприємств";
2) у статті 9:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Соціально-економічні та інші показники розвитку
території, за якими вона може бути визнана
депресивною";
частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) населений пункт, на території якого з 1996 року
ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не
були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення
соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами
ліквідації зазначених підприємств".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3275-VIвгору