Деякі питання емісії облігацій міжнародних фінансових організацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 13.08.2014327
Документ 327-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2015, підстава - 310-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. № 327
Київ

Деякі питання емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 310 від 20.05.2015}

Відповідно до статті 10-1 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок погодження використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій;

Порядок надання дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України.

2. Міністерству закордонних справ забезпечити складення переліку міжнародних фінансових організацій та довести його до відома Міністерства фінансів та Національного банку.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 327

ПОРЯДОК
погодження використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій

1. Цей Порядок визначає механізм погодження Кабінетом Міністрів України напрямів використання коштів, отриманих міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій (далі - кошти), у разі, коли Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України.

2. Для погодження Кабінетом Міністрів України напрямів використання коштів міжнародна фінансова організація надсилає одночасно Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному банку лист, у якому зазначаються:

1) загальна сума, яку заплановано отримати від розміщення облігацій;

2) строки обігу облігацій;

3) напрями використання коштів у розрізі галузей, суб’єктів господарювання, а також інші відомості щодо напрямів використання коштів.

3. Мінфін та Національний банк подають протягом 10 робочих днів Мінекономрозвитку висновки щодо запропонованих міжнародною фінансовою організацією напрямів використання коштів.

4. Мінекономрозвитку має право залучати у разі потреби до розгляду запропонованих міжнародною фінансовою організацією напрямів використання коштів заінтересовані органи виконавчої влади, державні колегіальні органи та Національний банк, які подають зазначеному Міністерству відповідну інформацію у встановлений ним строк.

5. Мінекономрозвитку готує узагальнений висновок щодо напрямів використання коштів, на підставі якого вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект рішення. У разі непогодження Кабінетом Міністрів України напрямів використання коштів Мінекономрозвитку надсилає міжнародній фінансовій організації аргументовану відмову у погодженні запропонованих нею напрямів використання коштів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 327

ПОРЯДОК
надання дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України

1. Цей Порядок визначає механізм надання Мінфіном дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України (далі - дозвіл).

2. Міжнародна фінансова організація для надання дозволу подає Мінфіну:

1) заяву про надання дозволу;

{Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

2) інформацію про міжнародну фінансову організацію, яка містить:

повне і скорочене найменування міжнародної фінансової організації та її місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти;

відомості про рівень рейтингової оцінки міжнародної фінансової організації, найменування рейтингового агентства, яке її проводило, дату визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення;

{Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

3) інформацію про облігації (максимальна загальна вартість випуску облігацій та максимальний строк обігу облігацій);

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

4) копію рішення Кабінету Міністрів України про погодження напрямів використання коштів, отриманих від розміщення облігацій міжнародної фінансової організації, у разі, коли Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України;

5) погодження Національного банку здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій.

3. Документи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, викладаються державною мовою та засвідчуються підписом уповноваженої особи (посадової особи уповноваженого органу) міжнародної фінансової організації.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

Документи, що містять більше ніж один аркуш, пронумеровуються та прошнуровуються.

4. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання дозволу, покладається на міжнародну фінансову організацію.

5. Датою подачі заяви про надання дозволу є дата її реєстрації в Мінфіні.

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 310 від 20.05.2015}

6. Мінфін надсилає протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви про надання дозволу міжнародній фінансовій організації лист про його надання із зазначенням загальної номінальної вартості облігацій або аргументовану відмову у наданні дозволу.

7. Підставами для відмови у наданні дозволу є:

1) недостовірність даних, зазначених у заяві та документах, поданих для надання дозволу;

2) подання таких документів не в повному обсязі.

8. Надання дозволу є підставою для звернення міжнародної фінансової організації до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій.вгору