Документ 3266-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо помічників-консультантів депутата місцевої ради
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.133 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2001 р.,
N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259; 2003 р., N 28, ст. 216;
2004 р., N 19, ст. 259, N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 303, N 49, ст. 519):
1) частину першу статті 26 доповнити пунктом 53 такого
змісту:
"53) затвердження відповідно до закону Положення про
помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата ради";
2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 35 такого
змісту:
"35) затвердження відповідно до закону Положення про
помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата ради".
2. Розділ III Закону України "Про статус депутатів місцевих
рад" ( 93-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 40,
ст. 290; 2004 р., N 14, ст. 196, N 22, ст. 316; 2005 р., N 51,
ст. 552) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
"Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради
1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти
помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
2. Персональний підбір кандидатур на посаду
помічника-консультанта депутата місцевої ради, організацію їх
роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат
місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.
3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів
депутата місцевої ради визначаються Положенням про
помічника-консультанта депутата місцевої ради, яке затверджується
відповідною радою.
4. Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути
лише громадянин України, який має загальну середню освіту.
Помічник-консультант депутата місцевої ради у своїй роботі
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законодавством
України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата
відповідної місцевої ради.
5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:
1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої
ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта,
дотримуючись встановленого порядку;
2) одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради
поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням
депутата місцевої ради;
3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в
організації вивчення громадської думки, потреб територіальної
громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та
вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за
згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування
користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною
технікою.
6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законодавства України, а також Положення про
помічника-консультанта депутата відповідної ради;
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть
негативно впливати на виконання повноважень депутата місцевої
ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата
місцевої ради;
3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання,
необхідні депутату місцевої ради для здійснення його депутатських
повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення
звітів і зустрічей з виборцями;
5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на
його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями
пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них
питань;
6) надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та
іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських
повноважень.
7. Помічнику-консультанту депутата місцевої ради видається
посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву
місцевої ради, прізвище депутата місцевої ради, номер його
виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата
місцевої ради працює на громадських засадах у відповідній раді.
Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради, опис
якого затверджується відповідною радою, видається місцевою радою
за письмовим поданням депутата місцевої ради. Посвідчення
помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним
і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню
повноважень депутата місцевої ради або за його письмовим
поданням".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3266-IVвгору