Документ 3260-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.2006. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про енергозбереження"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст.126 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278) такі зміни:
 
     1. Абзаци восьмий і дев'ятий преамбули замінити абзацами такого змісту:
 
     "енергоефективні продукція, технологія, обладнання - продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками;
 
     енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - заходи, спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання;
 
     енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання, регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та технологій виробничих процесів;
 
     енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення;
 
     менеджмент з енергозбереження - система управління, спрямована на забезпечення раціонального використання споживачами паливно-енергетичних ресурсів;
 
     норми питомих витрат палива та енергії - регламентована величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги;
 
     прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів - втрата паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);
 
     марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів - систематичне, без виробничої потреби, не зумовлене вимогами технічної безпеки недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об'єктів, яке призводить до зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон (вид нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);
 
     нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних ресурсів - прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх марнотратне витрачання та використання паливно-енергетичних ресурсів понад показники питомих витрат, визначених системою стандартів, а до введення в дію системи стандартів - нормами питомих витрат палива та енергії".
 
     У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим.
 
     2. У статті 3:
 
     у пункті "е" слова "енергетичної експертизи" замінити словами "державної експертизи з енергозбереження";
 
     доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
 
     "ї) поступовий перехід до масового застосування приладів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 
     й) обов'язковість визначення постачальниками і споживачами обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх наявності;
 
     к) запровадження системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення".
 
     3. У статті 5:
 
     абзац третій доповнити словами "інших ресурсів природного чи штучного походження в частині використання паливно-енергетичних ресурсів";
 
     після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
     "проведення енергетичного аудиту".
 
     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.
 
     4. У частині першій статті 9 слова "енергетичної експертизи" замінити словами "державної експертизи з енергозбереження".
 
     5. Частину третю статті 14 виключити.
 
     6. У пункті "в" частини першої статті 17 слова "та безгосподарного" виключити.
 
     7. Статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Порядок установлення норм питомих витрат палива та енергії визначається Кабінетом Міністрів України".
 
     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
     8. Назву розділу IV викласти в такій редакції:
 
"ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ".
 
     9. Статтю 21 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
     "Державна експертиза з енергозбереження - система заходів щодо встановлення відповідності показників об'єктів експертизи, які характеризують використання паливно-енергетичних ресурсів, вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження".
 
     У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою.
 
     10. У назві та в абзаці першому статті 22 слова "експертизи" і "Експертизі" замінити відповідно словами "державної експертизи" і "Державній експертизі".
 
     11. У частині другій статті 23 слова "органи державного управління України, представники науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів" замінити словами "органи виконавчої влади, державні науково-дослідні, проектно-конструкторські, інші установи, організації та підприємства, представники".
 
     12. Перше речення частини другої статті 24 після слів "переробки програм і проектів" доповнити словами "та усунення недоліків у не прийнятих в експлуатацію будівлях, спорудах або інженерних об'єктах".
 
     13. Доповнити статтею 24-1 такого змісту:
 
     "Стаття 24-1. Енергетичний аудит
 
     Енергетичний аудит проводиться з метою:
 
     визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, уникнення необґрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів;
 
     здійснення енергозберігаючих заходів та запровадження менеджменту з енергозбереження;
 
     установлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 
     визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів нормам питомих витрат, установленим у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
 
     надання висновків щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у разі поширення на цих споживачів дії економічного механізму енергозбереження.
 
     Порядок проведення енергетичного аудиту встановлюється законом".
 
     14. У статті 26:
 
     частину першу після слова "здійснюється" доповнити словами "Державною інспекцією з енергозбереження";
 
     частину другу доповнити словами "окремі споруди та інженерні об'єкти інших підприємств і установ, які використовуються для зазначених цілей";
 
     після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Повноваження, порядок атестації посадових осіб, які здійснюють державний контроль у сфері енергозбереження, зразки їх посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посадові особи, які здійснюють контроль у сфері енергозбереження, несуть відповідальність за перевищення повноважень та неправомірність своїх дій відповідно до закону".
 
     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
 
     15. У частині другій статті 27:
 
     у пункті "в" слова "енергетичної експертизи" замінити словами "державної експертизи з енергозбереження";
 
     у пунктах "г" і "д" слова "енергетичної експертизи" замінити словами "експертизи з енергозбереження";
 
     у пункті "є" слово "безгосподарному" виключити.
 
     16. У частині другій статті 28 слова "чи угодою, укладеними" замінити словом "укладеним", а слова "чи міжнародної угоди" виключити.
 
     17. У назві та тексті статті 29 слова "і громадян" та "і громадяни" замінити відповідно словами "іноземців" та "іноземці".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
     забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3260-IVвгору