Документ 3260-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про енергозбереження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст.126 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30,
ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278) такі
зміни:
1. Абзаци восьмий і дев'ятий преамбули замінити абзацами
такого змісту:
"енергоефективні продукція, технологія, обладнання -
продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечують
раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з
іншими варіантами використання або виробництва продукції
однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними
показниками;
енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - заходи,
спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних
продукції, технологій та обладнання;
енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення
енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання,
регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної
енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та технологій
виробничих процесів;
енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та
розроблення рекомендацій щодо її поліпшення;
менеджмент з енергозбереження - система управління,
спрямована на забезпечення раціонального використання споживачами
паливно-енергетичних ресурсів;
норми питомих витрат палива та енергії - регламентована
величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного
виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги;
прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів - втрата
паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид
нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);
марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів -
систематичне, без виробничої потреби, не зумовлене вимогами
технічної безпеки недовантаження або використання на холостому
ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і
теплоустаткування; систематична втрата стисненого повітря, води і
тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів,
теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого
устаткування; недотримання вимог нормативної та проектної
документації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об'єктів, яке
призводить до зниження теплового опору огороджувальних
конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон (вид
нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);
нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних
ресурсів - прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх
марнотратне витрачання та використання паливно-енергетичних
ресурсів понад показники питомих витрат, визначених системою
стандартів, а до введення в дію системи стандартів - нормами
питомих витрат палива та енергії".
У зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати
відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим.
2. У статті 3:
у пункті "е" слова "енергетичної експертизи" замінити словами
"державної експертизи з енергозбереження";
доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
"ї) поступовий перехід до масового застосування приладів
обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;
й) обов'язковість визначення постачальниками і споживачами
обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями
приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх
наявності;
к) запровадження системи енергетичного маркування
електрообладнання побутового призначення".
3. У статті 5:
абзац третій доповнити словами "інших ресурсів природного чи
штучного походження в частині використання паливно-енергетичних
ресурсів";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "проведення енергетичного аудиту".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - десятим.
4. У частині першій статті 9 слова "енергетичної експертизи"
замінити словами "державної експертизи з енергозбереження".
5. Частину третю статті 14 виключити.
6. У пункті "в" частини першої статті 17 слова "та
безгосподарного" виключити.
7. Статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Порядок установлення норм питомих витрат палива та енергії
визначається Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
8. Назву розділу IV викласти в такій редакції:
"ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ".
9. Статтю 21 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"Державна експертиза з енергозбереження - система заходів
щодо встановлення відповідності показників об'єктів експертизи,
які характеризують використання паливно-енергетичних ресурсів,
вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних
документів у сфері енергозбереження".
У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою.
10. У назві та в абзаці першому статті 22 слова "експертизи"
і "Експертизі" замінити відповідно словами "державної експертизи"
і "Державній експертизі".
11. У частині другій статті 23 слова "органи державного
управління України, представники науково-дослідних,
проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих
навчальних закладів" замінити словами "органи виконавчої влади,
державні науково-дослідні, проектно-конструкторські, інші
установи, організації та підприємства, представники".
12. Перше речення частини другої статті 24 після слів
"переробки програм і проектів" доповнити словами "та усунення
недоліків у не прийнятих в експлуатацію будівлях, спорудах або
інженерних об'єктах".
13. Доповнити статтею 24-1 такого змісту:
"Стаття 24-1. Енергетичний аудит
Енергетичний аудит проводиться з метою:
визначення шляхів раціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів, уникнення необґрунтованих витрат на
проведення енергозберігаючих заходів;
здійснення енергозберігаючих заходів та запровадження
менеджменту з енергозбереження;
установлення обґрунтованих обсягів споживання
паливно-енергетичних ресурсів;
визначення відповідності фактичних питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів нормам питомих витрат, установленим
у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
надання висновків щодо ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів у разі поширення на цих споживачів
дії економічного механізму енергозбереження.
Порядок проведення енергетичного аудиту встановлюється
законом".
14. У статті 26:
частину першу після слова "здійснюється" доповнити словами
"Державною інспекцією з енергозбереження";
частину другу доповнити словами "окремі споруди та інженерні
об'єкти інших підприємств і установ, які використовуються для
зазначених цілей";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Повноваження, порядок атестації посадових осіб, які
здійснюють державний контроль у сфері енергозбереження, зразки їх
посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посадові
особи, які здійснюють контроль у сфері енергозбереження, несуть
відповідальність за перевищення повноважень та неправомірність
своїх дій відповідно до закону".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
15. У частині другій статті 27:
у пункті "в" слова "енергетичної експертизи" замінити словами
"державної експертизи з енергозбереження";
у пунктах "г" і "д" слова "енергетичної експертизи" замінити
словами "експертизи з енергозбереження";
у пункті "є" слово "безгосподарному" виключити.
16. У частині другій статті 28 слова "чи угодою, укладеними"
замінити словом "укладеним", а слова "чи міжнародної угоди"
виключити.
17. У назві та тексті статті 29 слова "і громадян" та "і
громадяни" замінити відповідно словами "іноземців" та "іноземці".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових
актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3260-IVвгору