Документ 325-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 325
Київ

Про утворення Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 325

СКЛАД
Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Комісії

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Комісії

Голова НКРЕКП / член НКРЕКП (за згодою)

Голова Держенергоефективності

Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Представник департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля, секретар Комісії

Представники органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію теплопостачання теплоелектроцентралі (за згодою)

Представник виробника, що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі (за згодою)

Виконавчий директор відокремленого підрозділу "Науково-проектний центр розвитку Об'єднаної енергетичної системи України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (за згодою)

Заступник Голови Держенергонагляду

Інші представники органів державної влади, колегіальних органів, проектних, наукових установ, галузевих громадських організацій (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 325

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

1. Комісія з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (далі - Комісія), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для проведення оцінки виконання виробниками, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (далі - виробник), обов'язкових для надання тимчасової підтримки вимог.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання з питань, що належать до її компетенції;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення оцінки виконання виробниками обов'язкових для надання тимчасової підтримки виробникам вимог;

3) підготовка висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам або про відмову в підтримці такого виробника, а також пропозицій та рекомендацій щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, проведення оцінки виконання виробниками вимог, обов'язкових для отримання тимчасової підтримки.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз документів, що підтверджують виконання виробниками вимог, які є обов'язковими для отримання тимчасової підтримки виробникам;

2) здійснює оцінку виконання виробниками вимог, обов'язкових для надання тимчасової підтримки виробникам;

3) готує висновок щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам або про відмову в підтримці такого виробника;

4) звертається до виробників за роз'ясненнями щодо поданих ними Комісії документів;

5) у межах своїх повноважень запитує та одержує інформацію у виробників з питань, що належать до її компетенції;

6) проводить відкриті слухання з питань підтримки відповідних виробників;

7) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи висновки щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам для прийняття рішення разом з відповідними пропозиціями та рекомендаціями;

8) письмово повідомляє відповідних виробників на їх запит щодо доцільності надання підтримки виробникам або про відмову у підтримці з наданням відповідних обґрунтувань;

9) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

10) приймає, зберігає подані виробниками документи та надсилає копії таких документів для ознайомлення членам Комісії;

11) оприлюднює на офіційному веб-сайті Міненерговугілля інформацію про діяльність Комісії, її склад, порядок роботи, оголошення про проведення засідання Комісії, а також перелік та вимоги до документів, які необхідні для подання виробниками на розгляд Комісії, інформацію про строки подання необхідних документів, адресу подачі документів, контакти, за якими надаються відповідні консультації.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та суб'єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та суб'єктів господарювання, зокрема енергетичних компаній (за погодженням з їх керівниками), інших колегіальних органів, а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Для отримання висновку щодо можливості надання тимчасової підтримки виробник повинен подати комісії такі документи:

1) лист з обґрунтуванням намірів з реалізації проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей та потреби у тимчасовій підтримці;

2) копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

3) висновок аудиту щодо технічного стану теплоелектроцентралі, проведеного в установленому порядку;

4) проектну документацію стадії "ТЕО" у визначенні, наведеному в нормативно-правовому акті, що визначає порядок надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, разом з висновком про результати її експертизи;

5) затверджений органами місцевого самоврядування перспективний план розвитку теплозабезпечення на території провадження господарської діяльності виробника (у разі наявності);

6) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії на теплоелектроцентраль;

7) рішення власника теплоелектроцентралі (якщо виробник провадить господарську діяльність на підставі договору користування або концесії) про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та підтвердження наміру продовжити дію договору користування або концесії з виробником.

7. У разі подання документів не у повному обсязі або невідповідності документів установленим вимогам комісія залишає питання без розгляду та визначає строк для усунення недоліків, про що повідомляє виробнику протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів. Строк для усунення недоліків становить не менш як десять робочих днів з дня отримання виробником відповідного повідомлення.

Інформація про невідповідність документів, що подаються для отриманння позитивного висновку щодо надання підтримки, надсилається на електронну адресу та у письмовому вигляді на адресу, що зазначені в поданих документах.

8. Виробник має право подати документи після усунення недоліків відповідно до пункту 7 цього Положення.

9. Комісія має право звертатися до виробника за роз'ясненнями щодо поданих ним документів. При цьому строк надання роз'яснень не може перевищувати десяти календарних днів з дати такого звернення.

10. Комісія не може запитувати додаткову інформацію, не передбачену цим Положенням. Після опрацювання наданих виробником документів комісія протягом 30 календарних днів з дня їх отримання готує висновок про доцільність надання тимчасової підтримки виробнику або про відмову в наданні тимчасової підтримки, складенню якого передує відкрите слухання із зазначеного питання.

11. Комісія протягом п'яти робочих днів з моменту складення висновку про доцільність надання тимчасової підтримки або про відмову в наданні тимчасової підтримки надсилає його листом відповідному виробнику та Кабінетові Міністрів України для прийняття рішення щодо тимчасової підтримки або про відмову у тимчасовій підтримці.

12. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами господарювання, колегіальними органами (за згодою), іноземними та міжнародними організаціями, їх представництвами в Україні, громадськими об'єднаннями.

13. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Комісії є Міністр енергетики та вугільної промисловості.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни.

14. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її голосуючих членів.

Члени Комісії повинні бути присутніми на кожному засіданні Комісії особисто.

15. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, затверджує регламент своєї роботи та роботи її робочих груп.

Висновок щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, а також пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Висновок щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, а також пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

16. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міненерговугілля.вгору