Про затвердження Положення про Міністерство економіки України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 20.11.1991322
Документ 322-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.1992, підстава - 235-92-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 листопада 1991 р. N 322
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 235 ( 235-92-п ) від 08.05.92 )
Про затвердження Положення про Міністерство
економіки України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство економіки України,
що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1971 р. N 472
"Про затвердження Положення про Державний комітет цін Ради
Міністрів Української РСР" (ЗП УРСР, 1971 р., N 10, ст. 91);
постанову Ради Міністрів УРСР від 12 лютого 1980 р. N 91 "Про
затвердження Положення про Державний комітет Української РСР по
матеріально-технічному постачанню" (ЗП УРСР, 1980 р., N 2,
ст. 13);
постанову Ради Міністрів УРСР від 16 листопада 1982 р. N 552
( 552-82-п ) "Про затвердження Положення про Державний плановий
комітет Української РСР (Держплан УРСР)" (ЗП УРСР, 1982 р., N 11,
ст. 95);
постанову Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1988 р. N 183 "Про
вдосконалення діяльності й організаційної структури Державного
комітету УРСР по цінах";
постанову Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1988 р. N 226
( 226-88-п ) "Про перебудову діяльності і організаційної структури
Держплану УРСР";
постанову Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1988 р. N 252
"Про перебудову діяльності і організаційної структури Держпостачу
УРСР".
Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 1991 р. N 322
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство економіки України

1. Міністерство економіки України (Мінекономіки України) є
центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету
Міністрів України.
Міністерство здійснює розробку загальної стратегії
розв'язання найважливіших проблем соціального і економічного
розвитку.
2. Міністерство економіки України у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими
рішеннями Верховної Ради України та її Президії, указами
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї
компетенції Міністерство організує виконання законодавчих актів,
рішень Уряду України і здійснює систематичний контроль за їх
виконанням.
3. Головними завданнями Міністерства економіки України є:
підготовка індикативних рекомендацій (планів) щодо напрямів
розвитку народногосподарських комплексів;
розробка комплексних республіканських програм реалізації
державної економічної політики та координація діяльності
міністерств і відомств України, Ради Міністрів Кримської АРСР,
обл(міськ)виконкомів по виконанню цих програм;
формування організаційно-економічного механізму та системи
заходів щодо забезпечення державного суверенітету і економічної
самостійності України;
підготовка пропозицій про розвиток народного господарства,
його галузевої та територіальної структури в умовах ринкових
відносин;
розробка системи балансів, короткострокових,
середньострокових і довгострокових прогнозів
соціально-економічного розвитку республіки, в тому числі
забезпечення потреб населення у товарах і послугах, народного
господарства - в продукції виробничо-технічного призначення;
разом з іншими органами державного управління розробка
пропозицій щодо підтримки підприємницької діяльності, розвитку
різних форм власності, нових господарських структур і утворень;
координація діяльності міністерств і відомств України по
нарощуванню обсягів виробництва та насиченню споживчого ринку
товарами (послугами), в тому числі за рахунок зовнішньоекономічної
діяльності, конверсії та інших заходів;
розробка й реалізація заходів щодо забезпечення
збалансованості обсягу матеріальних ресурсів, товарів і послуг з
фінансовими ресурсами та грошовою масою, обіг якої здійснюється на
споживчому ринку;
формування єдиного республіканського державного замовлення та
забезпечення його матеріально-технічними ресурсами;
організація діяльності підприємств оптової торгівлі системи
Міністерства щодо забезпечення народного господарства
матеріальними ресурсами;
підготовка пропозицій з питань здійснення інноваційної
політики;
визначення шляхів удосконалення міжреспубліканських зв'язків
і зовнішньоекономічних відносин;
розробка проектів економічних угод, що укладаються Урядом
України з органами інших республік;
сприяння розвитку прямих господарських зв'язків, квотування
та ліцензування окремих видів продукції, що поставляються за межі
України;
здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції у
сфері виробництва та обігу продукції; розробка пропозицій про
роздержавлення власності та демонополізацію народного
господарства;
здійснення цінової політики;
складання прогнозів соціально-економічних наслідків
впровадження ринкових відносин і розробка механізму соціального
захисту населення, показників рівня життя народу з урахуванням
визначених фінансових і матеріальних ресурсів;
подання організаційно-методичної допомоги міністерствам,
відомствам України, Раді міністрів Кримської АРСР,
обл(міськ)виконкомам, підприємствам, організаціям та іншим
формуванням у питаннях індикативного планування, економіки
ринкових відносин, ціноутворення тощо.
4. Міністерство економіки України відповідно до покладених на
нього завдань:
а) визначає напрями структурної перебудови народного
господарства, готує пропозиції з питань державної інвестиційної
політики;
б) розміщує єдине республіканське державне замовлення на
території республіки;
в) визначає обсяги поставок за міжреспубліканськими угодами,
погоджує квоти на поставки продукції за межі республіки;
г) здійснює роботу по утворенню й використанню
товарообмінного фонду України;
д) контролює виконання поставок продукції для
республіканських і міжреспубліканських потреб;
є) утворює державний страховий резерв продукції;
ж) проводить економічну політику щодо соціального захисту
населення, збалансованості його грошових доходів та витрат;
з) організує розробку та здійснює розрахунки статево-вікової
структури населення республіки, Кримської АРСР і областей та
системи демографічних прогнозів;
і) складає перспективний баланс трудових ресурсів у цілому по
Україні та Кримській АРСР і областях;
к) бере участь у розробці разом з Міністерством праці України
програм зайнятості населення;
л) прогнозує обсяги та джерела формування фінансових ресурсів
по території України, готує пропозиції щодо їх ефективного
використання;
м) розробляє пропозиції про вдосконалення системи органів
державного управління економікою;
н) розробляє організаційно-методичні пропозиції з питань,
пов'язаних із запровадженням і розвитком ринкових відносин та
формуванням у цих умовах механізму державного регулювання
економіки;
о) готує пропозиції з питань роздержавлення власності,
демонополізації виробництва, а також з питань розвитку
підприємницької діяльності в різних галузях і регіонах;
п) розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України і з
власної ініціативи проекти законів і постанов Уряду України, разом
з іншими державними і громадськими органами бере участь у
підготовці таких проектів;
р) узагальнює практику застосування законодавства з питань
економіки, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та подає
їх Кабінету Міністрів України;
с) забезпечує організацію втілення в життя законів та інших
законодавчих і нормативних актів з питань економіки і перевірку їх
виконання підвідомчими Міністерству організаціями, установами та
підприємствами;
т) визначає основні напрями наукових досліджень з проблем
економічної реформи;
у) здійснює аналіз і прогнозування кон'юнктури товарних
ринків, формує фонд стабілізації ринку та готує пропозиції про
використання матеріальних ресурсів із цього фонду;
ф) розробляє пропозиції щодо визначення потреб України в
матеріальних ресурсах по імпорту і організації закупівель цих
ресурсів;
х) установлює та регулює відповідно до законодавства ціни й
тарифи на продукцію, товари (послуги), розробляє прейскуранти,
видає їх та доводить до міністерств, відомств, підприємств,
об'єднань, організацій та установ;
ц) забезпечує об'єктивні співвідношення в цінах на промислову
і сільськогосподарську продукцію з метою створення однакових
економічних умов для підприємств, об'єднань, організацій і
адміністративно-територіальних регіонів України;
ч) вивчає і узагальнює практику встановлення цін і тарифів у
галузях народного господарства республіки, здійснює роботу по
вдосконаленню фіксованих і регульованих оптових, роздрібних і
закупівельних цін і тарифів, подає відповідні пропозиції Кабінету
Міністрів України;
ш) розробляє з участю заінтересованих міністерств, відомств,
підприємств, об'єднань, організацій та установ України методичні
та інструктивні вказівки з питань встановлення (перегляду) й
застосування цін і тарифів, а також необхідні для їх формування
нормативи;
щ) здійснює методологічне керівництво та забезпечує
координацію діяльності міністерств, відомств, Ради Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів у галузі ціноутворення;
ю) визначає основні напрями діяльності підвідомчих
Міністерству організацій, установ і підприємств, здійснює заходи
щодо вдосконалення форм і методів їх господарювання;
я) видає журнал "Економіка України".
Міністерство економіки України здійснює функції по управлінню
підвідомчими Міністерству підприємствами, організаціями та
установами.
5. Міністерство економіки України має право:
а) доручати міністерствам та відомствам підготовку матеріалів
по вирішенню окремих економічних проблем;
б) залучати для розробки питань, що входять до компетенції
Міністерства, Академію наук України, науково-дослідні установи,
вищі навчальні заклади та інші установи, а також окремих учених і
спеціалістів;
в) заслуховувати доповіді керівників міністерств, відомств,
підприємств, організацій та установ з питань розвитку економіки і
прогнозування;
г) одержувати безкоштовно від Міністерства статистики України
статистичні матеріали, що характеризують соціально-економічний
розвиток республіки;
д) затверджувати в межах своїх повноважень оптові,
закупівельні, роздрібні ціни й тарифи, методичні та інструктивні
вказівки з питань встановлення (перегляду) і застосування цін і
тарифів, а також необхідні для їх формування нормативи;
є) скасовувати ціни і тарифи, а також відомчі нормативні
акти, затверджені з порушенням діючого порядку, в разі надмірного
зростання цін, раніше виведених з-під контролю державних органів
управління, тимчасово запроваджувати їх державне регулювання;
ж) доручати міністерствам, відомствам, науково-дослідним
установам розробку проектів прейскурантів цін, тарифів, націнок і
знижок, проектів методичних вказівок і нормативів по їх
встановленню та застосуванню;
з) скликати в установленому порядку наради з питань, що
входять до його компетенції.
6. Міністерство економіки України у межах своєї компетенції
видає на основі і на виконання чинного законодавства накази,
розпорядження та інструкції, а в необхідних випадках разом з
іншими міністерствами і відомствами, об'єднаннями, асоціаціями,
корпораціями і концернами - спільні накази та інструкції,
організує і перевіряє їх виконання.
7. Міністерство економіки України очолює Державний міністр -
Міністр економіки України, який призначається відповідно до
Конституції України ( 888-09 ).
Міністр економіки України має заступників, яких призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра провадиться Міністром економіки України.
8. Міністр економіки України несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і
здійснення ним своїх функцій.
9. Для погодженого вирішення питань державного управління в
галузі економіки, обговорення найважливіших питань діяльності в
Міністерстві економіки України утворюється колегія в складі
Міністра (голова) і заступників Міністра за посадою, а також інших
керівних працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
10. Для розгляду економічних проблем розвитку народного
господарства, галузей, регіонів, підвищення добробуту народу і
соціальної захищеності різних верств населення Міністерство
економіки України може створювати ради, комісії, постійно діючі і
тимчасові секції з включенням до їх складу представників
міністерств, відомств, підприємств, об'єднань, організацій та
установ.
11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Міністерства економіки Україні затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Державним міністром
України у справах економіки - Міністром економіки України.
12. Міністерство економіки України є юридичною особою, має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм
найменуванням.вгору