Документ 322-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.09.2016, підстава - 544-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 322
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 544 ( 544-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання завдань і заходів Державної
цільової програми реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1272 ( 1272-2011-п ) від 07.12.2011
N 1334 ( 1334-2011-п ) від 21.12.2011 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виконання завдань і заходів Державної
цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 322
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання завдань і заходів Державної цільової
програми реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Виконання завдань
та заходів Державної цільової програми реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу" (далі - бюджетні кошти).

{ Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1272 ( 1272-2011-п ) від 07.12.2011 }

2. Метою використання бюджетних коштів є реформування і
реконструкція підприємств, наукових установ і організацій
оборонно-промислового комплексу та створення на їх базі цілісного
науково-промислового комплексу.
2-2. Головним розпорядником бюджетних коштів та
відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.
Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства,
включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", які
визначаються за такими критеріями:
належність до складу інтегрованих науково-виробничих
об'єднань;
належність до підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави;
наявність досвіду роботи за відповідним напрямом діяльності у
сфері розроблення і виробництва військової техніки не менше ніж
два роки, а також персоналу відповідної кваліфікації з урахуванням
завдань Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2008 р. N 766 ( 766-2008-п );
наявність потенційних можливостей щодо виготовлення
продукції, конкурентоздатної на міжнародному ринку озброєння та
військової техніки;
участь у виконанні державного оборонного замовлення;
наявність виробничої та науково-технічної бази, продуктивного
устатковання з високим ступенем готовності до освоєння виробництва
нових видів озброєння та військової техніки;
наявність фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування)
необхідності технічного переоснащення виробництва озброєння та
військової техніки.
Одержувачем бюджетних коштів не може бути суб'єкт
господарювання, стосовно якого порушено справу про банкрутство або
якого визнано в установленому порядку банкрутом і який перебуває у
стані ліквідації.
Перелік одержувачів бюджетних коштів, які включаються до
мережі головного розпорядника бюджетних коштів, із зазначенням
необхідного обсягу бюджетних коштів, що їм спрямовується,
затверджується наказом головного розпорядника бюджетних коштів на
підставі обґрунтованого подання Державного концерну
"Укроборонпром". { Порядок доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 1272
( 1272-2011-п ) від 07.12.2011 }
3. Завданням відповідального виконавця бюджетної програми є
реалізація державної економічної політики, спрямованої на
створення нових виробничих потужностей та інтегрованих
науково-виробничих об'єднань з метою освоєння виробництва нових
видів озброєння та військової техніки.

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1272
( 1272-2011-п ) від 07.12.2011 }

5. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання завдань та
заходів Державної цільової програми реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу на період до 2013 року щодо
технічного переоснащення виробничих потужностей державних
підприємств, наукових установ і організацій оборонно-промислового
комплексу з метою освоєння виробництва нових видів озброєння та
військової техніки, а саме:
придбання нового більш продуктивного устаткування та
оснащення;
впровадження передових технологій;
погашення кредиторської заборгованості за бюджетними
зобов'язаннями минулих років, зареєстрованих в органах Державної
казначейської служби.
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
7. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального
будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374), з урахуванням того, що попередня оплата товарів, робіт
і послуг, пов'язаних з придбанням та введенням в експлуатацію
обладнання та устатковання, призначеного для впровадження нових
технологій виготовлення та обробки матеріалів, інших виробничих
технологій, спрямованих на підготовку виробництва і освоєння
випуску нових зразків продукції державними підприємствами,
науковими установами і організаціями оборонно-промислового
комплексу, може здійснюватися в обсязі 100 відсотків їх вартості
за умови поставки товарів (виконання робіт, надання послуг)
протягом шести місяців після проведення такої оплати. { Абзац
перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1334 ( 1334-2011-п ) від 21.12.2011 }
Пріоритетним напрямом в капітальному будівництві є
спрямування коштів на об'єкти з високим ступенем будівельної
готовності, в тому числі за чергами, та/або на виробничі об'єкти,
які забезпечуватимуть освоєння виробництва нових видів озброєння
та військової техніки у стислі строки.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань
в органах Державної казначейської служби та проведення операцій,
пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в
установленому законодавством порядку. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1272
( 1272-2011-п ) від 07.12.2011 }
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору