Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 04.04.2001318
Документ 318-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 квітня 2001 р. N 318
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 23) зміни, що
додаються.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2001 р. N 318

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )

1. Абзац дев'ятий пункту 1 постанови викласти у такій
редакції:
"Не підлягає ліцензуванню експорт та імпорт зазначеної у
додатку 7 продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим
майном та предметами побуту".
2. У додатку 2 до постанови:
а) слова і цифри
"Негашені поштові марки, марки 49.07 00100, 49.07 00300, 49.07
держмита чи аналогічні марки 00910, 49.07 00990"
поточного чи нового випуску в
країні, для якої вони призначені,
папір гербовий, чекові книжки,
банкноти, акції, облігації, бони і
аналогічні види цінних
паперів ******
замінити словами і цифрами:
"Негашені поштові марки, марки 49.07 00100, 49.07 00990";
держмита чи аналогічні марки
поточного чи нового випуску в
країні, для якої вони призначені,
папір гербовий, чекові
книжки ******
б) у пункті 1 приміток абзац четвертий викласти у такій
редакції:
"*** за погодженням з МОЗ, а на косметичні засоби та засоби
особистої гігієни в аерозольній упаковці - також з Мінекоресурсів
(крім продукції, виробленої після 1 січня 1996 р. у країнах -
членах Організації економічного співробітництва і розвитку,
перелік яких наведено у додатку 8); на поверхнево-активні
речовини, які застосовуються у сільському господарстві разом з
пестицидами, - також з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики".
3. У додатку 4 до постанови:
а) позицію: "Прокат плоский гарячекатаний в рулонах та не в
рулонах із заліза і нелегованої сталі - до Індонезії" викласти у
такій редакції:
"Прокат плоский гарячекатаний в рулонах та не в рулонах із
заліза та нелегованої сталі - до Індонезії **";
б) доповнити додаток посиланням такого змісту:
"** Згідно з Угодою між Міністерством промисловості і торгівлі
Республіки Індонезія та Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України стосовно обмеження експорту прокату
гарячекатаного в рулонах та не в рулонах походженням з України,
укладеною 29 травня 1998 року";
в) у посиланні "* Згідно з Угодою про припинення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту з України деяких
виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского, укладеною
між Міністерством торгівлі США та Урядом України, укладеною
24 жовтня 1997 р. (діє до 12 липня 2001 р.)" слова і цифри "діє до
12 липня 2001 р." виключити.
4. Додаток 6 до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 4 квітня 2001 р. N 318)
ПЕРЕЛІК
озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню у 2001 році
------------------------------------------------------------------ Найменування речовини | Код згідно з | ТН ЗЕД ------------------------------------------------------------------
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 29.03 14000
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ) 29.03 19000
Бромистий метил 29.03 30390
Трихлорфторметан (ХФВ-11) 29.03 40100
Дихлордифторметан (ХФВ-12) 29.03 40200
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) 29.03 40300
Хлорпентафторметан (ХФВ-115) 29.03 40500
Хлортрифторметан (ХФВ-13), 29.03 40600
дихлорфторметан (ГХФВ-21),
хлордифторетан (ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторметан (ГХФВ-121), трихлордифторетан
(ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123),
хлортетрафторметан (ГХФВ-124),
трихлорфторетан (ГХФВ-131),
дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан
(ГХФВ-133), дихлорфторетан (ГХФВ-141),
2-дихлорфторетан
(ГХФВ-141-b), хлордифторетан (ГХФВ-142),
хлордифторетан
(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151),
гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),
пентахлордифторпропан
(ГХФВ-222), тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор,
2-дифтор,
3-дихлорпропан (ГХФВ-225-ca), 1-хлордифтор,
2-дифтор,
3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан
(ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан
(ГХФВ-233), дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан
(ГХФВ-241), трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), хлортетрафторпропан
(ГХФВ-244), трихлорфторпропан (ГХФВ-251),
дихлордифторпропан (ГХФВ-252), хлортрифторпропан
(ГХФВ-253), дихлорфторпропан (ГХФВ-261),
хлордифторпропан (ГХФВ-262),
хлорфторпропан (ГХФВ-271),
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),
пентахлорфторетан (ХФВ-111),
тетрахлордифторетан (ХФВ-112),
гептахлорфторпропан (ХФВ-211),
гексахлордифторпропан (ХФВ-212),
пентахлортрифторпропан (ХФВ-213),
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214),
трихлорпентафторпропан (ХФВ-215),
дихлоргексафторпропан (ХФВ-216),
хлоргептафторпропан (ХФВ-217)
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) 29.03 40800
Бромхлордифторметан (Галон 1211) 29.03 40910
Бромтрифторметан (Галон 1301), дибромфторметан, 29.03 40990
бромдифторметан, бромфторметан, тетрабромфторетан,
трибромдифторетан, дибромтрифторетан,
бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан, бромтрифторетан,
дибромфторетан, бромдифторетан, бромфторетан,
гексабромфторпропан, пентабромдифторпропан,
тетрабромтрифторпропан, трибромтетрафторпропан,
дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан,
пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан,
трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан,
бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан,
трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан,
бромтетрафторпропан, трибромфторпропан,
дибромдифторпропан, бромтрифторпропан,
дибромфторпропан, бромдифторпропан, бромфторпропан
______________
Примітки:
1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінекоресурсів.
2. Імпорт товарів за кодом згідно з ТН ЗЕД 29.03 19000
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій".
5. Примітки до додатка 7 доповнити пунктами 3 і 4 такого
змісту:
"3. Не підлягає ліцензуванню продукція, яка експортується до
країн - членів СНД, а також вироблена після 1 січня 1996 р. у
країнах - членах Організації економічного співробітництва і
розвитку, перелік яких зазначено у додатку 8 (крім продукції,
зазначеної в додатку 2).
4. У разі наявності в складі продукції за кодами ТН ЗЕД 84.15
та 84.18 речовин за кодом ТН ЗЕД 29.03 40600 (за винятком
хлортрифторметану ХФВ-13) її митне оформлення зазначеної продукції
здійснюється на підставі листа Мінекоресурсів (його територіальних
органів) про те, що така продукція ліцензуванню не підлягає".вгору