Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 13.03.2002317
Документ 317-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2007, підстава - 555-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 317
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 555 ( 555-2007-п ) від 28.03.2007 }
Про утворення Міжвідомчої ради
з питань захисту прав споживачів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 106 ( 106-2003-п ) від 21.01.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005
Постановами КМ
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }

Відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2002 р.
N 16 ( 16/2002 ) "Про заходи щодо посилення державного захисту
прав споживачів" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу раду з
питань захисту прав споживачів у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань захисту
прав споживачів (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ДОДАТОК
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 317
СКЛАД
Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних
повноважень, голова Ради
Голова Держстандарту, заступник голови Ради
Заступник Голови Антимонопольного комітету, заступник голови
Ради
Начальник управління захисту прав споживачів Держстандарту,
відповідальний секретар Ради
Заступник Голови Держстандарту
Заступник Міністра охорони здоров'я
Заступник Міністра аграрної політики
Заступник Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції
Голова НКРЕ
Заступник Голови Держпідприємництва
Заступник Голови Верховного Суду України (за згодою)
Заступник голови правління Центральної спілки споживчих
товариств (за згодою)
Заступник Голови Держкомінформу
Заступник Міністра юстиції
Відповідальний працівник Секретаріату Кабінету Міністрів
України
Президент Української асоціації споживачів (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Керівник Українського центру з проблем захисту прав
споживачів (за згодою)
Представники громадських організацій (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 106
( 106-2003-п ) від 21.01.2003, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003, Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від
22.11.2005, Постановою КМ N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 317
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань
захисту прав споживачів

1. Міжвідомча рада з питань захисту прав споживачів (далі -
Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при
Кабінеті Міністрів України, утвореним для координації діяльності
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
з питань розроблення і реалізації правових, організаційних та
економічних заходів, спрямованих на державний захист прав
споживачів.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
сприяння координації дій центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань забезпечення державного захисту прав
споживачів;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке
регулює питання державного захисту прав споживачів, торговельної
діяльності, побутового та інших видів обслуговування населення і
забезпечує їх розвиток;
сприяння реалізації державної політики у сфері захисту прав
споживачів;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів
виконавчої влади з питань захисту прав споживачів;
сприяння запобіганню і припиненню порушень прав споживачів;
внесення пропозицій щодо вдосконалення інформаційної та
освітньої діяльності з питань захисту прав споживачів.
4. Рада має право:
залучати в установленому порядку до розроблення програм,
спрямованих на поліпшення захисту прав споживачів, працівників
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій;
заслуховувати звіти посадових осіб органів виконавчої влади
про стан виконання законів та інших нормативно-правових актів з
питань захисту прав споживачів;
одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію та
документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
утворювати консультативні та експертні комісії, робочі групи
і залучати в установленому порядку до роботи в них провідних
фахівців і вчених.
5. Посадовий склад Ради визначається Кабінетом Міністрів
України.
6. Раду очолює голова, який за посадою є
Віце-прем'єр-міністром України з питань економічної політики.
7. Голова Ради:
організовує роботу Ради і несе відповідальність за виконання
покладених на неї завдань;
затверджує персональний склад Ради і плани її роботи.
8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що
проводяться відповідно до планів роботи або в міру потреби за
рішенням голови Ради чи його заступників.
Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності
- один із заступників, визначений головою.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини її складу.
9. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами
виконавчої влади. { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
10. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює
Держстандарт.
11. Рада має бланк із своїм найменуванням.вгору