Документ 3133-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям та інвалідам
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.389 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У Законі України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 5, ст. 25; 2009 р., N 16, ст. 222):
 
     1) абзац третій частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:
 
     "довідка про склад сім'ї. До складу сім'ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні";
 
     2) частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:
 
     "Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків".
 
     2. У Законі України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2005 р., N 16, ст. 261):
 
     1) у статті 3:
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі:
 
     інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 
     інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";
 
     у частині другій слова "медико-соціальної експертної комісії" замінити словами "лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу";
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби";
 
     2) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
 
     "У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда члену його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги згідно із цим Законом або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами".
 
     3. У Законі України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404):
 
     1) у частині першій статті 4:
 
     пункт 3 доповнити словами і цифрами "(крім інвалідів, зазначених у пункті 4 цієї частини)";
 
     доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
     "4) є інвалідом I групи, середньомісячний сукупний дохід якого не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";
 
     2) у частині першій статті 8:
 
     пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
 
     "1) особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи) і пункті 3 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи) частини першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";
 
     "3) особам, зазначеним у підпункті "в" пункту 1, пунктах 2 (крім інвалідів, віднесених до підгрупи А I групи), 3 (із числа одиноких пенсіонерів), 4 і 5 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи) частини першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";
 
     доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
 
     "4) особам із числа інвалідів, віднесених до підгрупи А I групи, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 і пункті 3 частини першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 
     5) особам із числа інвалідів, віднесених до підгрупи А І групи, зазначеним у пунктах 2 і 5 частини першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 1, абзаців шостого - восьмого підпункту 1, підпункту 2 пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3133-VIвгору