Документ 3111-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про розвідувальні органи України"
( 2331-14 )
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.236 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
{ Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі Закону N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003 }

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

 
     4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72):
 
     1) у частині першій статті 5:
 
     абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
     "Прикордонних військ України - розвідувальним органом Державного комітету у справах охорони державного кордону України, підрозділами з оперативно-розшукової роботи";
 
     доповнити частину абзацом такого змісту:
 
     "розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки";
 
     2) абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
     "- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності";
 
     3) у статті 9:
 
     частину першу після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони України";
 
     частину другу доповнити словами "розвідувальним органом Міністерства оборони України";
 
     частину третю після слів "Управління державної охорони України" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони України";
 
     частину восьму після слів "Державний департамент України з питань виконання покарань" доповнити словами "або розвідувальний орган Міністерства оборони України";
 
     4) частину першу статті 9-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
     "5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах безпеки суспільства і держави - до завершення розвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення";
 
     5) пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції:
 
     "4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей";
 
     6) доповнити статтю 14 частиною третьою такого змісту:
 
     "Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальним органом України, належність конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать".
 
     5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст.79):
 
     1) статтю 10 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Функціональний підрозділ розвідки у складі Центрального управління Служби безпеки України має статус розвідувального органу Служби безпеки України".
 
     У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
     2) у статті 24:
 
     у пункті 1 слова "розвідувальну та" виключити;
 
     доповнити статтю пунктом 1-1 такого змісту:
 
     "1-1) здійснює розвідувальну діяльність відповідно до закону".

 
( Пункт 6 розділу I виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

 
     7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
     "е) розвідувальний орган Міністерства оборони України".
 
     8. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 40, ст. 193):
 
     1) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту:
 
     "Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу";
 
     2) частину другу статті 8 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою".
 
     У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.
 
     9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35):
 
     1) абзац другий пункту 1 статті 2 після слів "а також" доповнити словами "співробітники кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України та";
 
     2) статтю 14 доповнити пунктом "е" такого змісту:
 
     "е) керівник розвідувального органу Міністерства оборони України - щодо захисту співробітників органу та їх близьких родичів";
 
     3) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом "в" такого змісту:
 
     "в) щодо співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та їх близьких родичів - на розвідувальний орган Міністерства оборони України".
 
     У зв'язку з цим пункт "в" вважати пунктом "г";
 
     4) частину першу статті 24 доповнити словами "керівник розвідувального органу Міністерства оборони України".
 
     10. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Прикордонних військ України".

 
{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3111-IIIвгору