Документ 311-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2004 р. N 311
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про затвердження Порядку
проведення перевірки стану виконавської
дисципліни в органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення перевірки стану виконавської
дисципліни в органах виконавчої влади, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 38

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 311
ПОРЯДОК
проведення перевірки стану виконавської
дисципліни в органах виконавчої влади

1. Цей Порядок встановлює вимоги до проведення перевірки
стану виконавської дисципліни у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих держадміністраціях, а також у підпорядкованих
Кабінетові Міністрів України органах, установах та організаціях
(далі - орган (організація).
2. Для цілей цього Порядку під перевіркою стану виконавської
дисципліни (далі - перевірка) розуміється вивчення
стану додержання в органі (організації) Конституції України
( 254к/96-ВР ), виконання законів України, актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України (далі - акти
законодавства, доручення Президента України, Кабінету Міністрів
України) та організації роботи щодо їх виконання.
3. Перевірки проводяться на підставі планів, які формуються
раз на півроку Міністром Кабінету Міністрів України, з урахуванням
того, що перевірки одного органу (організації) можуть проводитися
не частіше ніж раз на рік.
За рішенням Кабінету Міністрів України або за дорученням
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра,
віце-прем'єр-міністрів та Міністра Кабінету Міністрів України
можуть проводитися позапланові перевірки.
4. Для проведення перевірки Міністром Кабінету Міністрів
України, а у випадку, передбаченому Тимчасовим реґламентом
Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами утворюється робоча
група або комісія (далі - робоча група) та призначається її
керівник. Рішення про утворення робочої групи, як правило,
приймається не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку
перевірки. За рішенням керівника у складі робочої групи можуть
утворюватися підгрупи.
5. До складу робочої групи включаються працівники структурних
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, представники
органів виконавчої влади за погодженням з їх керівниками.
6. До дати початку перевірки керівником структурного
підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідальним
за проведення перевірки (далі - відповідальний структурний
підрозділ), складається графік, у якому передбачається
послідовність і конкретні строки вивчення, узагальнення та
підготовки матеріалів за результатами перевірки.
Графік проведення перевірки затверджується Міністром Кабінету
Міністрів України.
7. Графік проведення перевірки разом з відповідним дорученням
і відомостями щодо складу робочої групи до початку перевірки
надсилається органові (організації), в якому проводиться
перевірка.
8. До початку перевірки членами робочої групи складається
особистий план її проведення, в якому визначається перелік питань
для вивчення. Особистий план проведення перевірки затверджується
керівником робочої групи.
9. Члени робочої групи проводять перевірку згідно із
затвердженим графіком та особистим планом її проведення.
Робоча група організує свою роботу так, щоб не перешкоджати
працівникам органу (організації), в якому проводиться перевірка, у
виконанні ними службових обов'язків.
10. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства
щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим
доступом, недопущення розголошення інформації, що стала відома під
час її проведення.
11. Для виконання покладених на неї завдань робоча група має
право:
одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби -
відповідні документи, письмові та усні пояснення від посадових
осіб органу (організації), в якому проводиться перевірка;
залучати в установленому порядку працівників органу
(організації), в якому проводиться перевірка, наукових та інших
працівників до проведення перевірки і вжиття необхідних заходів
щодо усунення порушень у виконанні актів законодавства, доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України;
перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми
перевірками.
12. Спірні питання, що виникають у ході перевірки,
вирішуються керівником робочої групи.
13. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати
10 робочих днів. Продовження цього строку допускається за
погодженням з посадовою особою, яка прийняла рішення про утворення
робочої групи.
14. Результати перевірки викладаються у довідці або
доповідній записці (далі - довідка), яка складається робочою
групою і підписується її керівником.
Довідка складається безпосередньо після завершення перевірки
і повинна містити аналіз, проведений на підставі перевірених та
документально підтверджених фактів, з об'єктивною оцінкою стану
справ і результатів виконання актів законодавства, доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також відомості
про виявлені недоліки, їх причини та заходи, які пропонується
вжити для їх усунення.
Член робочої групи, який не згодний з висновками робочої
групи, може викласти свою думку у письмовій формі, що додається до
довідки.
15. Керівник органу (організації), в якому проводиться
перевірка, може вносити письмово пропозиції та обгрунтовані
пояснення стосовно наведених у довідці фактів і висновків, що
додаються до довідки.
16. Керівник робочої групи інформує посадову особу, яка
прийняла рішення про утворення робочої групи, про результати
перевірки.
Довідка про результати перевірки надсилається для
відповідного реагування керівникові органу (організації), в якому
проводиться перевірка.
17. Орган (організація), в якому проводилася перевірка,
інформує в установлені строки Кабінет Міністрів України про
проведену роботу щодо усунення виявлених недоліків та вжиті заходи
щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
допущених порушеннях.
18. У разі коли результати перевірки передбачається
розглянути на засіданні урядового комітету або Кабінету Міністрів
України, підготовка матеріалів проводиться у порядку,
встановленому Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України.
19. Результати перевірки можуть бути оприлюднені у засобах
масової інформації за рішенням Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, Міністра Кабінету
Міністрів України.вгору