Документ 3101-III, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.226 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., N 42, ст. 350) такі зміни:
1. У частині другій статті 1:
в абзаці другому слово "половина" замінити словом "третина";
в абзаці третьому цифри "0,15" замінити цифрами "0,25".
2. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"У разі, коли підприємство, установа, організація розташовані
за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але
мають філії, представництва, відділення, інші відокремлені
підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус
гірських, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється
статус особи, що проживає і працює (навчається) на території
населеного пункту, якому надано статус гірського".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині,
що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
внести доповнення до Переліку населених пунктів, яким
надається статус гірських;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3101-IIIвгору