Про утворення Ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 02.04.2009309
Документ 309-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.03.2015, підстава - 92-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 309
Київ
 
Про утворення Ради з питань регіонального
розвитку та місцевого самоврядування
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 635 ( 635-2010-п ) від 28.07.2010 N 92 ( 92-2015-п ) від 11.03.2015 }

 
     З метою поглиблення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на основі поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів із забезпечення ефективного розвитку регіонів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Утворити Раду з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.
 
     2. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України ( 1000-98-п ) та Раду розвитку регіонів ( 1653-2006-п ).
 
     3. Затвердити Положення про Раду з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування, що додається.
 
     4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 39

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 309
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань регіонального розвитку
та місцевого самоврядування

 
     1. Рада з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
 
     2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
     3. Основними завданнями Ради є:
 
     проведення аналізу державної регіональної політики, зокрема щодо розвитку місцевого самоврядування, пошук ефективних шляхів її вдосконалення;
 
     напрацювання спільних планів дій центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення збалансованого розвитку регіонів;
 
     підготовка пропозицій щодо:
 
     - удосконалення законодавства з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою держави;
 
     - фінансового, матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
 
     - сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з метою підтримки органів місцевого самоврядування у здійсненні власних та делегованих повноважень;
 
     - забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими об'єднаннями та громадськими організаціями.
 
     4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
 
     1) проводить аналіз:
 
     соціально-економічного становища регіонів та їх розвитку;
 
     взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку регіонів, реалізації регіональної кадрової політики та з питань державної служби;
 
     нормативно-правових актів з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою держави;
 
     досвіду іноземних держав у реформуванні інституту місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;
 
     2) розглядає проекти нормативно-правових актів з питань адміністративно-територіального устрою, регіонального розвитку, бюджетного, податкового законодавства, організації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, реалізація яких стосується інтересів регіонів;
 
     3) розробляє з урахуванням специфіки регіонів механізм реалізації соціально-економічної і гуманітарної політики держави, виконання державних програм з цих питань;
 
     4) готує пропозиції щодо:
 
     підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;
 
     здійснення реформи адміністративно-територіального устрою та органів місцевого самоврядування, вдосконалення системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності їх діяльності за результатами проведених відповідних консультацій;
 
     забезпечення прозорості в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, залучення громадськості до обговорення рішень, які ними приймаються, проведення оцінки ефективності діяльності зазначених органів;
 
     проведення в регіонах експериментів стосовно реформ місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;
 
     визначення:
 
     - шляхів, методів, засобів та етапів реформування адміністративно-територіального устрою, вдосконалення місцевого самоврядування та їх законодавчого забезпечення;
 
     - уніфікованих соціальних стандартів незалежно від території їх упровадження;
 
     - пріоритетів та механізму інституційного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та реалізації державної регіональної політики;
 
     - шляхів усунення диспропорцій у розвитку регіонів, забезпечення сталого розвитку територій, стимулювання зростання їх економічного потенціалу та підвищення інвестиційної привабливості, удосконалення міжбюджетних відносин, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, удосконалення системи державних соціальних гарантій, надання адміністративних та інших послуг населенню;
 
     5) сприяє висвітленню в засобах масової інформації та поширенню вітчизняного і міжнародного досвіду роботи, пов'язаної з регіональним розвитком.
 
     5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
 
     утворювати постійні та тимчасові робочі групи (комісії), залучати для участі в їх роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів (за згодою) для проведення оцінки проектів відповідних нормативно-правових актів та пропозицій, що виносяться на розгляд Ради;
 
     одержувати в установленому порядку від центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
     запрошувати на свої засідання керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів з питань, що належать до її компетенції;
 
     вносити Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами її роботи відповідні пропозиції;
 
     організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
 
     6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.
 
     Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України, до повноважень якого належать питання розвитку регіонів. Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.
 
     Заступником голови Ради є Міністр Кабінету Міністрів.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 635 ( 635-2010-п ) від 28.07.2010 }
 
     7. До складу Ради входять:
 
     Віце-прем'єр-міністр України, до повноважень якого належать питання розвитку регіонів; { Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 635 ( 635-2010-п ) від 28.07.2010 }
 
     Міністр Кабінету Міністрів України;
 
     керівники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
     голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
 
     народні депутати України (за згодою);
 
{ Абзац сьомий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 92 ( 92-2015-п ) від 11.03.2015 }
 
     Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за згодою);
 
     голови обласних та районних рад (за згодою);
 
     голова Севастопольської міської ради (за згодою);
 
     міські голови (міст з чисельністю населення понад 1 млн.) (за згодою);
 
     керівники зареєстрованих в установленому порядку асоціацій органів місцевого самоврядування, науковці (за згодою);
 
     сільські, селищні та міські голови (за згодою відповідно до квот).
 
     8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням голови Ради, а в разі його відсутності - заступника голови, але не рідше ніж один раз на півроку.
 
     У період між засіданнями Ради для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до її компетенції, функції Ради виконує її президія, до складу якої входять голова Ради, його заступник, секретар та члени Ради. Персональний склад президії Ради затверджує голова Ради.
 
     Організаційною формою роботи президії Ради є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи або за рішенням голови Ради, а в разі його відсутності - заступника голови.
 
     Президія Ради з метою підготовки питань до розгляду на засіданнях Ради може утворювати з числа членів Ради робочі групи за профільними напрямами на чолі з керівниками центральних органів виконавчої влади, координує їх діяльність та організовує їх роботу.
 
     9. Засідання Ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.
 
     Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
 
     Порядок денний чергового засідання Ради формується секретарем Ради за пропозиціями членів Ради та затверджується головою Ради.
 
     Підготовка аналітичних та довідкових матеріалів з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Ради, здійснюється членами Ради за участю заінтересованих органів виконавчої влади.
 
     10. На своїх засіданнях Рада формує пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
     Пропозиції і рекомендації Ради оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
 
     11. Пропозиції і рекомендації Ради у разі потреби реалізуються шляхом прийняття відповідних рішень Кабінету Міністрів України.
 
     12. Рада систематично інформує громадськість про результати своєї діяльності.
 
     13. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 309
 
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

 
     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 1998 р. N 1000 ( 1000-98-п ) "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України".
 
     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 1001 ( 1001-2000-п ) "Про забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1061).
 
     3. Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360).
 
     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1653 ( 1653-2006-п ) "Про утворення Ради розвитку регіонів".
 
     5. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 ( 1694-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318).
 
     6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1759 ( 1759-2006-п ) "Про затвердження Положення про Раду розвитку регіонів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3412).
 
     7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. N 21 ( 21-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 1998 р. N 1000 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 4, ст. 148).вгору