Документ 3084-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2464-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }
Про внесення змін до Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.210 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст.
47; 2002 р., N 17, ст.124) такі зміни:
1. У статті 1:
1) пункт 1:
після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях
громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів
становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше
25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка
суми фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
для роботодавців - на підприємствах та в організаціях
товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим;
абзац шостий доповнити словами "та найманих
працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах і в
організаціях товариств УТОГ і УТОС";
2) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого
змісту:
"на підприємствах та в організаціях громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на
оплату праці, роботодавці звільняються від сплати внесків у
частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;
роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС
звільняються від сплати внесків".
2. Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на
підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом
соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності
починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до
відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною
експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3084-IIIвгору