Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018308
Документ 308-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 308
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 308

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656

1. У Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 8:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) працівникам закладів вищої освіти (наукових установ):

які мають:

- науковий ступінь;

- вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників, визначений МОН;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови (крім осіб з інвалідністю I групи);

- документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання (крім осіб з інвалідністю I групи);

які опублікували наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН, у кількості, визначеній МОН;

які підготували докторів філософії (кандидатів наук) у кількості, визначеній МОН;”;

у підпункті 2:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників, визначений МОН;”;

абзац восьмий після слів “виданнях інших держав” доповнити словами “у кількості, визначеній МОН;”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“які підготували лауреатів міжнародних чи державних премій України, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів або осіб, яким присвоєно почесні звання України, у кількості, визначеній МОН.”;

2) у пункті 9:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) працівникам закладів вищої освіти:

які мають:

- науковий ступінь;

- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників, визначений МОН;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови (крім осіб з інвалідністю I групи);

- документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання (крім осіб з інвалідністю I групи);

які опублікували наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН, у кількості, визначеній МОН;”;

у підпункті 2:

абзац третій після слів “Заслужений діяч мистецтв України” доповнити словами “, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений працівник культури України”, “Заслужений майстер народної творчості України”;

абзац четвертий викласти в такій редакції;

“- період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників, визначений МОН;”;

абзац шостий після слів “виданнях інших держав” доповнити словами “у кількості, визначеній МОН”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“які підготували лауреатів міжнародних чи державних премій України, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів у кількості, визначеній МОН.”;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам закладів вищої освіти та наукових установ, які мають науковий ступінь; період роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників, визначений МОН; наукові праці у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН, у кількості, визначеній МОН; сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови, та документи, які підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання звання (крім осіб з інвалідністю I групи).”;

4) пункт 13 та абзац перший пункту 21 після слів “вчених звань” доповнити словами “, у тому числі за порушення академічної доброчесності,”;

5) у тексті Порядку слова “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі.

2. У зразках державних документів про присвоєння вчених звань, затверджених зазначеною постановою:

1) у зразку атестата доцента слова “вищого навчального закладу” замінити словами “закладу вищої освіти”, а слова “або спеціальності” виключити;

2) у зразку атестата професора слова “вищого навчального закладу” замінити словами “закладу вищої освіти”, а слова “або спеціальності” виключити;

3) у зразку атестата старшого дослідника слова “вищого навчального закладу” замінити словами “закладу вищої освіти”, а слова “кафедри або” виключити.вгору