Документ 307-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 307
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої комісії з питань
комплектування Збройних Сил, інших військових
формувань, правоохоронних органів спеціального
призначення та Державної спеціальної служби
транспорту військовослужбовцями, які проходять
військову службу за контрактом

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань комплектування
Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту військовослужбовцями, які проходять військову службу за
контрактом, у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
комплектування Збройних Сил, інших військових формувань,
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту військовослужбовцями, які проходять
військову службу за контрактом, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 307
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань комплектування
Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту військовослужбовцями,
які проходять військову службу за контрактом

ТУРЧИНОВ - Перший віце-прем'єр-міністр України, Олександр Валентинович голова Комісії
ЄМЕЛЬЯНОВА - заступник Міністра юстиції Інна Іванівна
ЛЕВЧЕНКО - перший заступник начальника Станіслав Олександрович Головного управління Командувача
внутрішніх військ МВС - начальник
штабу
МАЛЬКОВ - Голова Адміністрації Микола Іванович Держспецтрансслужби
МАРІ - начальник Управління оборонно- Владислав Ігорович мобілізаційної роботи Секретаріату
Кабінету Міністрів України
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів Володимир Макарович
МУНТІЯН - заступник Міністра економіки Валерій Іванович
СТРІХА - заступник Міністра освіти і науки Максим Віталійович
ЦИЦЮРСЬКИЙ - перший заступник начальника Микола Миколайович Генерального штабу Збройних Сил
ШИШОЛІН - перший заступник Голови Павло Анатолійович Держприкордонслужби - директор
департаменту охорони державного
кордону

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 307
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань комплектування
Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту військовослужбовцями,
які проходять військову службу за контрактом

1. Міжвідомча комісія з питань комплектування Збройних Сил,
інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального
призначення та Державної спеціальної служби транспорту
військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом
(далі - Комісія), є дорадчим органом, що діє при Кабінеті
Міністрів України.
Комісія утворюється з метою забезпечення взаємодії органів
виконавчої влади під час переходу від комплектування Збройних Сил,
військових формувань, правоохоронних органів спеціального
призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі -
Збройні Сили та інші військові формування) військовослужбовцями
строкової служби до комплектування їх військовослужбовцями, які
проходять військову службу за контрактом, та створення сприятливих
умов для її проходження.
2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Комісія провадить свою діяльність згідно з принципами
рівноправності її членів та відкритості в роботі.
4. Основними завданнями Комісії є:
збирання і моніторинг інформації про перехід Збройних Сил та
інших військових формувань до комплектування військовослужбовцями,
які проходять військову службу за контрактом (далі -
військовослужбовці за контрактом);
опрацювання рекомендацій (пропозицій) стосовно визначення
оптимальних шляхів розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення
переходу Збройних Сил та інших військових формувань на професійну
основу;
надання організаційної допомоги та об'єднання зусиль
представників органів виконавчої влади щодо виконання заходів з
комплектування Збройних Сил та інших військових формувань
військовослужбовцями за контрактом;
вироблення узгоджених пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з питань комплектування Збройних Сил та інших
військових формувань військовослужбовцями за контрактом та
створення сприятливих умов для проходження ними військової служби.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про
перехід Збройних Сил та інших військових формувань до
комплектування військовослужбовцями за контрактом;
співпрацює з державними органами, громадськими та
міжнародними організаціями, підприємствами, установами та
організаціями з питань, що належать до її компетенції;
інформує громадськість про стан виконання заходів з переходу
Збройних Сил та інших військових формувань до комплектування
військовослужбовцями за контрактом.
6. Комісія має право:
одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
подавати Кабінетові Міністрів України свої пропозиції
стосовно вирішення проблемних питань міжвідомчого характеру щодо
переходу Збройних Сил та інших військових формувань до
комплектування військовослужбовцями за контрактом;
вносити на розгляд керівників органів виконавчої влади
пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
7. Комісія утворюється у складі голови Комісії і членів
Комісії.
Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.
До складу Комісії входять представники Міноборони, Мінфіну,
Мінекономіки, Мін'юсту, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку, МОН.
Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до її
складу.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один
із членів Комісії за дорученням голови Комісії.
8. Голова Комісії:
організовує роботу Комісії;
скликає і веде засідання Комісії;
підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені
Комісією за результатами її роботи.
9. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на три
місяці. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового
засідання.
10. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.
Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять
голова та члени Комісії.
До участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники
державних органів, підприємств, установ та організацій,
громадських організацій.
11. На своїх засіданнях Комісія розглядає питання, що
належать до її компетенції, та за результатами розгляду готує
відповідні пропозиції і рекомендації, які зазначаються в протоколі
засідання, для їх подання на розгляд Кабінету Міністрів України.
Пропозиції і рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо
за них проголосувало більшість присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Протокол засідання Комісії підписує головуючий на засіданні.
Пропозиції і рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України
або надання доручень Прем'єр-міністром України.
12. Для організаційного та інформаційного забезпечення роботи
Комісії в Секретаріаті Кабінету Міністрів України утворюється
аналітична група, яка:
проводить роботу із збирання і моніторингу інформації;
готує порядок денний засідання Комісії, матеріали, що
підлягають розгляду на засіданні Комісії, і надсилає їх членам
Комісії;
інформує членів Комісії з питань її діяльності.
Склад аналітичної групи та положення про неї затверджує
голова Комісії.
13. Комісія має бланк із своїм найменуванням.вгору