Документ 3066-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.1997, підстава - 280/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.197 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2878-XII ( 2878-12 ) від 17.12.92, ВВР, 1993, N 19, ст.198 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 23, ст. 335, N 31, ст. 437) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Представник Президента України є главою місцевої державної
адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі,
районі, районі міст Києва і Севастополя".
2. У частині першій статті 2 виключити слово "лише".
Доповнити статтю 2 після частини другої новими частинами
третьою і четвертою такого змісту:
"Представники Президента України в областях, містах Києві і
Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя
призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами
народних депутатів. Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України
розглядаються на пленарних засіданнях Ради. За результатами
розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою
запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або
повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після
надходження пропозиції щодо кандидатури засідання Ради не
відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього
питання, Президент України має право призначити свого
Представника на власний вибір".
У зв'язку з цим частину третю статті 2 вважати частиною
п'ятою.
3. Пункт 9 статті 6 викласти в такій редакції:
"9) організує розробку проектів бюджету, програм економічного
і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних
програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує
виконання бюджету і цих програм, за рішенням Ради у встановлений
нею строк звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших
питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною
адміністрацією повноважень, переданих їй Радою; забезпечує
підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з
питань регулювання земельних відносин, управління комунальною
власністю, з інших питань економічного і соціального розвитку
території та виконання прийнятих Радою рішень".
Пункт 10 статті 6 виключити.
4. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"Представник Президента України не має права вирішувати
питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального
самоврядування, за винятком тих питань, які пов'язані із
здійсненням ним функцій виконавчо-розпорядчого характеру, що
передаються відповідній місцевій державній адміністрації
обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними,
районними у містах Києві і Севастополі Радами народних депутатів".
5. Статтю 8 викласти в такій редакції:
"На пропозицію не менш як двох третин від загальної кількості
обраних депутатів відповідної Ради Президент України вирішує
питання про увільнення свого Представника".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 березня 1993 року
N 3066-XIIвгору