Про затвердження Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Договір, Довідка від 22.04.2013304
Документ 304-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.05.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. № 304
Київ

Про затвердження Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму

Відповідно до статті 61 Закону України “Про всеукраїнський референдум” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2013 р. № 304

ПОРЯДОК
оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму

1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної комісії всеукраїнського референдуму (далі - комісія референдуму) (загальною кількістю не більше шести осіб) за рішенням комісії референдуму, яке затверджується комісією вищого рівня, протягом усього періоду повноважень комісії референдуму або частини такого періоду можуть виконувати свої повноваження на платній основі за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.

Голова, заступник голови, секретар або інші члени дільничної комісії референдуму закордонної дільниці (загальною кількістю не більше шести осіб) за рішенням комісії референдуму, яке затверджується Центральною виборчою комісією, протягом усього періоду повноважень комісії референдуму або частини такого періоду можуть виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору, укладеного з відповідною закордонною дипломатичною установою України, яка здійснює фінансове забезпечення зазначеної комісії для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.

2. Член комісії референдуму, який є фізичною особою - підприємцем, пенсіонером, студентом, особою, яка тимчасово не працює, особою, визнаною в установленому порядку безробітною, для укладення цивільно-правового договору з окружною комісією всеукраїнського референдуму за формою згідно з додатком 1 подає окружній комісії референдуму:

копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Член комісії референдуму, звільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, на період виконання ним повноважень з оплатою праці в комісії подає окружній комісії референдуму разом з передбаченими в абзацах другому і третьому цього пункту документами також такі документи:

довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;

довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111). Така довідка подається членом комісії референдуму окружній комісії референдуму протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про виконання ним повноважень у зазначеній комісії на платній основі.

3. Оплата праці члена комісії референдуму провадиться:

особи, звільненої від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, - на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, що обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111);

фізичної особи - підприємця, пенсіонера, студента, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063).

4. Оплата праці члена комісії референдуму, який виконує свої повноваження у комісії на платній основі, провадиться раз на місяць окружною комісією референдуму на підставі табеля обліку робочого часу, зокрема шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв’язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена комісії референдуму.

У разі коли член комісії референдуму виконує свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або якщо з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена комісії референдуму, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Оплата праці члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці провадиться в іноземній валюті держави місцезнаходження відповідної закордонної дипломатичної установи України виходячи з офіційного курсу гривні, встановленого Національним банком на дату проведення відповідних виплат, у розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063).

5. Оплата праці членів комісій референдуму (у тому числі тих, що виконують свої повноваження не на платній основі) у день голосування та у дні встановлення підсумку голосування провадиться:

для членів окружних комісій референдуму - до дати складення протоколу про підсумки голосування в межах територіального округу референдуму, але не більш як за три дні;

для членів дільничних комісій референдуму - до дати прийняття окружною комісією референдуму протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, але не більш як за два дні.

Підставою для оплати праці члена комісії референдуму у день голосування та у дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу.

6. Членам комісій референдуму протягом усього періоду повноважень комісій референдуму на їх вимогу видається довідка про виконання обов’язків члена комісії референдуму для подання на вимогу органів Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 2.Додаток 1
до Порядку

ДОГОВІР
про виконання обов’язків члена комісії всеукраїнського референдуму


Додаток 2
до Порядку

ДОВІДКАвгору