Документ 303-99-п, попередня редакція — Редакція від 27.10.1999, підстава - 1984-99-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 1999 р. N 303
Київ
Про затвердження Порядку встановлення
нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1984 ( 1984-99-п ) від 27.10.99 )

Відповідно до статті 44 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок встановлення нормативів збору за
забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього
збору (додається).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з органами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки забезпечити організацію справляння
збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з
Порядком, затвердженим цією постановою.
3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, Державній податковій адміністрації за
погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки у
тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок
обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища.
4. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики за погодженням з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством фінансів і
Міністерством економіки у тримісячний термін внести до
нормативно-правових актів зміни і доповнення щодо встановлення та
стягнення плати, яка справляється за скиди промислових та інших
стічних вод у системи каналізації.
5. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки:
подати в шестимісячний термін Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо визначення та затвердження питомих показників
викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на
одиницю використаної сировини або виробленої продукції для
виробництв та технологічних процесів і в 1999 - 2000 роках
розробити та затвердити зазначені питомі показники викидів;
провести у 1999 - 2000 роках роботу, спрямовану на
удосконалення порядку встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього природного середовища, і внести відповідні
пропозиції Кабінетові Міністрів України.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р.
N 18 ( 18-92-п ) "Про затвердження Порядку визначення плати і
стягнення платежів за забруднення навколишнього природного
середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд
охорони навколишнього природного середовища" (ЗП України, 1992 р.,
N 2, ст. 38, N 7, ст. 175; 1996 р., N 8, ст. 255);
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 634 ( 634-98-п ) "Про затвердження Положення про
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 692).
7. Установити, що ця постанова набирає чинності з 1 січня
1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 303
ПОРЯДОК
встановлення нормативів збору за забруднення
навколишнього природного середовища і стягнення
цього збору
1. Цей Порядок визначає єдині на території України правила
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища, а також його стягнення.
2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
(далі - збір) справляється за:
викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі -
викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;
скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
(далі - скиди);
розміщення відходів.
Органи Мінекобезпеки разом з органами місцевого
самоврядування або з місцевими державними адміністраціями
визначають перелік платників збору та подають його до органів
державної податкової служби.
3. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами
забруднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення
відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та
класу небезпеки відходів, наведених у таблицях 1.1, 1.7 і 1.9
додатка 1.
Враховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради
за поданням органів Мінекобезпеки можуть збільшувати перелік видів
забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і
скиди. Нормативи збору за викиди і скиди цих забруднюючих речовин
встановлюються за критеріями та відповідно до ставок, наведених у
таблицях 1.2, 1.3, 1.8 додатка 1.
4. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними
джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються
платниками збору самостійно на підставі затверджених лімітів
виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення
відходів, нормативів збору та коригуючих коефіцієнтів, наведених
відповідно в таблицях додатків 1 і 2.
Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами
забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі
нормативів збору за ці викиди виходячи з кількості фактично
використаного пального та його виду відповідно до таблиць 1.4 -
1.6 додатка 1 і коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1,
2.2 додатка 2.
5. Загальний ліміт викидів стаціонарними джерелами
забруднення для речовин, наведених у таблиці 1.1 додатка 1, для
території Автономної Республіки Крим, областей, а також міст Києва
та Севастополя встановлюється Мінекобезпеки терміном на п'ять
років.
6. Органи Мінекобезпеки встановлюють ліміти викидів
стаціонарними джерелами забруднення терміном на п'ять років на
підставі затверджених проектів нормативів гранично допустимих
викидів за формою, затвердженою Міністерством і доводять їх
платникам збору до 1 червня попереднього року.
Ліміти скидів у водні об'єкти державного значення для
первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне
водокористування, які видають органи Мінекобезпеки.
Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого
значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на
спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними
адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими
органами рад за поданням органів Мінекобезпеки.
Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту
каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту
скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з
органами Мінекобезпеки. Збір, який справляється за ці скиди,
нараховується як за скиди, що проводяться в межах установлених
лімітів.
У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення
умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних
мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а
збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу,
відшкодовуються в установленому законодавством порядку.
8. За понадлімітні обсяги викидів, скидів і розміщення
відходів збір обчислюється в установленому порядку в п'ятикратному
розмірі.
У разі відсутності у платників збору затверджених в
установленому порядку лімітів викидів, скидів і розміщення
відходів збір справляється як за понадлімітні викиди, скиди та
розміщення відходів відповідно до їх обсягів.
9. Щорічні розрахунки збору, що підлягає сплаті в наступному
році, подаються платниками до органів державної податкової служби
за попереднім погодженням з органами Мінекобезпеки до 1 липня
поточного року.
Розрахунки збору, що підлягає щоквартальній сплаті, подаються
платниками до органів державної податкової служби до 15 числа
місяця, що настає за звітним кварталом.
Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до
органів державної податкової служби (за попереднім погодженням з
органами Мінекобезпеки) у 10-денний термін після подання
юридичними та фізичними особами річної статистичної звітності про
кількість викидів, скидів, розміщення відходів та використаного
пального.
10. Збір сплачується платниками щоквартально відповідно до
фактичних обсягів викидів (для стаціонарних джерел забруднення),
скидів, розміщення відходів та кількості використаного пального
(для пересувних джерел забруднення) до 20 числа місяця, що настає
за звітним кварталом.
Остаточна сплата збору за звітний рік провадиться платниками
відповідно до фактичних обсягів викидів, скидів, розміщення
відходів та кількості використаного пального (для пересувних
джерел забруднення) у 10-денний термін після подання платниками
збору річної статистичної звітності про кількість викидів, скидів,
розміщення відходів та використаного пального.
Остаточний розрахунок збору за звітний рік і сплата його
здійснюються платниками, які не подають річної статистичної
звітності, за довідками про фактичні обсяги викидів, скидів,
розміщення відходів та використаного пального, що подаються до 15
січня органам державної податкової служби, за попереднім
погодженням з органами Мінекобезпеки.
11. Збори за забруднення навколишнього природного середовища
платники (крім розташованих у містах загальнодержавного значення)
перераховують у таких розмірах:
20 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища, що утворюються у складі сільських,
селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;
50 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки;
30 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету
України, на окремий рахунок.
Платники збору, розташовані у містах Києві та Севастополі,
збори за забруднення навколишнього природного середовища
перераховують у таких розмірах:
70 відсотків - до місцевих фондів охорони навколишнього
природного середовища, що утворюються у складі міських бюджетів,
на окремі рахунки;
30 відсотків - до Державного фонду охорони навколишнього
природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету
України, на окремий рахунок.
12. Збір, який справляється за викиди стаціонарними джерелами
забруднення, скиди та розміщення відходів у межах лімітів,
відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за
перевищення цих лімітів - справляється за рахунок прибутку, що
залишається у розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи, які є
суб'єктами підприємницької діяльності, сплачують цей збір за
рахунок свого доходу.
Збір, який справляється за викиди пересувними джерелами
забруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу.
Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього
природного середовища відноситься на видатки і передбачається в
кошторисі доходів і видатків.
13. Платники несуть відповідальність за правильність
обчислення та своєчасну сплату збору згідно із законодавством.
Не внесені своєчасно кошти збору стягуються з платників у
встановленому законодавством порядку.
Сплата збору не звільняє юридичних і фізичних осіб від
відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного
законодавства.
14. Контроль за правильністю обчислення збору, дотриманням
лімітів викидів, скидів та розміщення відходів здійснюється
органами Мінекобезпеки.
15. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору
здійснюється органами державної податкової служби. ( Пункт 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984 ( 1984-99-п ) від
27.10.99 )

Додаток 1
до Порядку встановлення нормативів
збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення
цього збору
НОРМАТИВИ ЗБОРУ
за забруднення навколишнього природного середовища

Нормативи збору, який справляється за викиди основних
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення
Таблиця 1.1. ------------------------------------------------------------------ Назва забруднюючої речовини | Норматив збору, гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ Азоту оксиди 53
Аміак 10
Ангідрид сірчистий 53
Ацетон 20
Бенз(о)пирен 67871
Бутилацетат 12
Ванадію п'ятиокис 199
Водень хлористий 2
Вуглецю окис 2
Вуглеводні 3
Газоподібні фтористі сполуки 132
Тверді речовини 2
Кадмію сполуки 422
Марганець та його сполуки 422
Нікель та його сполуки 2150
Озон 53
Ртуть та її сполуки 2260
Свинець та його сполуки 2260
Сірководень 171
Сірковуглець 111
Спирт н-бутиловий 53
Стирол 389
Фенол 242
Формальдегід 132
Хром та його сполуки 1431
( Таблиця 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984
( 1984-99-п ) від 27.10.99 )

Нормативи збору, який справляється за викиди
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення залежно від класу небезпечності
Таблиця 1.2 ------------------------------------------------------------------ Клас небезпечності | Норматив збору, | гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ I 381
II 87
III 13
IV 3

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.1,
нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу
небезпечності даної забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2.

Нормативи збору, який справляється за викиди
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення залежно від установлених
орієнтовно-безпечних рівнів впливу

Таблиця 1.3 ------------------------------------------------------------------ Орієнтовно-безпечні рівні впливу | Норматив збору, сполук (мг/куб. метрів) | гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ Менше 0,0001 16052
0,0001 - 0,001 (включно) 1375
0,001 - 0,01 (включно) 190
0,01 - 0,1 (включно) 53
0,1 - більше 10 2
Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 та на
які не встановлено класів небезпечності, нормативи збору
застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних
рівнів впливу згідно з таблицею 1.3.
Для забруднюючих речовин, на які не встановлено класів
небезпечності та орієнтовно безпечних рівнів впливу, норматив
збору встановлюється як за викид забруднюючої речовини I класу
небезпечності.

Нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами
забруднення
а) нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин автомобільним
транспортом
Таблиця 1.4 ------------------------------------------------------------------ Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ Дизельне 3
Бензин: етильований 4 неетильований 3 Зріджений нафтовий газ 4
Стиснений природний газ 2
б) нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими
суднами
Таблиця 1.5 ----------------------------------------------------------------- Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну ----------------------------------------------------------------- Бензин 6
Дизельне пальне 4
Мазут 3
в) нормативи збору, який справляється за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом
Таблиця 1.6 ------------------------------------------------------------------ Вид пального | Норматив збору, гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ Дизельне пальне 3

Нормативи збору, який справляється за скиди основних
забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у
морські води
Таблиця 1.7 ------------------------------------------------------------------ Назва забруднюючої | Норматив збору, речовини | гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ Азот амонійний 35
Органічні речовини (за 14
показниками БСК5)
Завислі речовини 1
Нафтопродукти 206
Нітрати 3
Нітрити 172
Сульфати 1
Фосфати 28
Хлориди 1

Нормативи збору, який справляється за скиди
забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від
концентрації забруднюючих речовин
Таблиця 1.8 ------------------------------------------------------------------ Концентрація забруднюючих речовин | Норматив збору, | гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ Забруднюючі речовини з гранично
допустимою концентрацією у воді
рибогосподарських водойм (мг/л):
до 0,001 2752
0,001 - 0,09 1995
0,1 - 1 (включно) 344
1 - 10 35
вище 10 7
Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.7, за
нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 1.8.
За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично
допустимих концентрацій або орієнтовно безпечних рівнів впливу, за
гранично допустимі концентрації береться найменша величина
гранично допустимих концентрацій, наведена у таблиці 1.8.
У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші
непроточні водні об'єкти норматив збору, який справляється за скид
забруднюючих речовин у ці водні об'єкти, збільшується у 1,5 раза.
Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих
рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі
підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться
відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 з коефіцієнтом 10.
Нормативи збору, який справляється за
розміщення відходів
Таблиця 1.9 ------------------------------------------------------------------ Клас небезпеки | Ступінь небезпечності | Норматив збору, відходів | відходів | гривень/тонну ------------------------------------------------------------------ I надзвичайно небезпечні* 55
II високонебезпечні 2
III помірно небезпечні 0,5
IV малонебезпечні, 0,2
у тому числі нетоксичні відходи
гірничодобувної промисловості 0,02 ____________
* Норматив збору для:
обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням - 55 гривень/1 одиницю;
люмінесцентних ламп - 1 гривня/1 одиницю.
За розміщення відходів, на які не встановлено класів
небезпечності, за норматив збору береться норматив збору,
встановлений за розміщення відходів першого класу небезпечності.
( Таблиця 1.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1984
( 1984-99-п ) від 27.10.99 )

Додаток 2
до Порядку встановлення нормативів
збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення
цього збору
КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ
Коефіцієнт, який встановлюється залежно від
чисельності жителів населеного пункту
Таблиця 2.1 ------------------------------------------------------------------ Чисельність населення, тис. | Коефіцієнт чоловік | ------------------------------------------------------------------ До 100 1
100,1 - 250 1,2
250,1 - 500 1,35
500,1 - 1000 1,55
понад 1000 1,8

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від
народногосподарського значення населеного пункту
Таблиця 2.2 ------------------------------------------------------------------ Тип населеного пункту |Коефіцієнт ------------------------------------------------------------------ Організаційно-господарські та культурно-побутові 1
центри місцевого значення з перевагою
аграрно-промислових функцій (районні центри, міста
районного значення, селища та села)
Багатофункціональні центри, центри з перевагою 1,25
промислових і транспортних функцій (республіканський*
та обласні центри, міста державного,
республіканського*, обласного значення)**
Населені пункти, віднесені до курортних 1,65 ______________
* Автономної Республіки Крим
** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та
віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65

Регіональні (басейнові) коефіцієнти
Таблиця 2.3 ------------------------------------------------------------------ Басейни морів і річок | Коефіцієнт ------------------------------------------------------------------ Азовське море 2
Чорне море 2
Дунай 2,2
Тиса 3
Прут 3
Дністер 2,8
Дніпро (кордон України - до м. Києва) 2,5
Дніпро (м. Київ включно - до Каховського 2,2
гідровузла)
Дніпро (Каховський гідровузол включно - до 1,8
Чорного моря)
Прип'ять 2,5
Західний Буг та ріки басейну Вісли 2,5
Десна 2,5
Південний Буг та Інгул 2,2
Ріки Кримського півострова 2,8
Сіверський Донець 2,2
Міус 2,2
Кальміус 2,2

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця
(зони) розміщення відходів у навколишньому природному
середовищі
Таблиця 2.4 ------------------------------------------------------------------ Місце (зона) розміщення відходів | Коефіцієнт ------------------------------------------------------------------ В адміністративних межах населених пунктів 3
або на відстані менше 3 км від них
За межами населених пунктів (на відстані 1
більше 3 км від їх меж)

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця
розміщення відходів
Таблиця 2.5 ------------------------------------------------------------------ Характер місця розміщення відходів |Коефіцієнт ------------------------------------------------------------------ Спеціально створені місця складування (полігони), що 1
забезпечують захист атмосферного повітря та водних
об'єктів від забруднення
Звалища, які не забезпечують повного виключення 3
забруднення атмосферного повітря або водних об'єктіввгору