Документ 3025-IV, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
Верховної Ради України
Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону
про Державний бюджет України на 2006 рік
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.95 }

Заслухавши доповідь виконуючого обов'язки голови Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Висновки і пропозиції Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету до проекту закону про Державний бюджет
України на 2006 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України
(додаються).
2. Кабінету Міністрів України доопрацювати проект закону про
Державний бюджет України на 2006 рік з урахуванням схвалених
Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на
розгляд Верховної Ради України не пізніше 15 листопада 2005 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 листопада 2005 року
N 3025-IV

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 1 листопада 2005 року
N 3025-IV
БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Представлений Кабінетом Міністрів України на пленарному
засіданні Верховної Ради України 21 вересня 2005 року проект
закону про Державний бюджет України на 2006 рік розглянутий та
опрацьований у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету
щодо його відповідності положенням Конституції України
( 254к/96-ВР ), Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), законів
України, постанов Верховної Ради України, інших
нормативно-правових актів.
Опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на
2006 рік відбулося відповідно до графіка його розгляду за участю
уповноважених представників Кабінету Міністрів України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,
Державної податкової адміністрації України, Державної митної
служби України, Національного банку України, Рахункової палати,
місцевих державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до рішень Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету (протоколи N 147 від 20 вересня 2005 року, N 150 від
11 жовтня 2005 року, N 151 від 12 жовтня 2005 року, N 152 від
13 жовтня 2005 року, N 153 від 14 жовтня 2005 року, N 154 від
17 жовтня 2005 року, N 156 від 27 жовтня 2005 року) підготовлені
висновки і пропозиції до проекту закону про Державний бюджет
України на 2006 рік, поданого Кабінетом Міністрів України для
розгляду Верховною Радою України.
У поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про
Державний бюджет України на 2006 рік із 116 пунктів пропозицій і
доручень Верховної Ради України, визначених у Постанові Верховної
Ради України від 21 червня 2005 року N 2678-IV ( 2678-15 ) "Про
Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік", враховано 36,
враховано частково 48, не враховано 32 пункти.
Окремі статті проекту Закону не узгоджуються із нормами
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ). Зокрема, статті 82, 112, 113 проекту Закону щодо
розподілу понадпланових надходжень загального фонду державного
бюджету без внесення змін до закону про Державний бюджет України,
стаття 106 проекту Закону щодо фінансування дитячих будинків
сімейного типу і прийомних сімей з державного бюджету. Крім того,
у проекті Закону передбачено ряд норм, якими вносяться зміни до
податкового законодавства на 2006 рік, що не відповідає вимогам
статей 1 та 7 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ).
Відповідно до вимог законів України до розгляду проекту
закону про Державний бюджет України на 2006 рік Кабінет Міністрів
України повинен був подати до Верховної Ради України проект
Державної програми соціально-економічного розвитку України на
2006 рік, проект Державної програми приватизації на
2006-2009 роки, законопроекти щодо внесення змін до податкового
законодавства, а також до законодавчих актів, які не забезпечені
ресурсами бюджету на 2006 рік, для їх прийняття і врахування у
проекті державного бюджету на 2006 рік згідно із частиною третьою
статті 27 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ). Такі документи
до Верховної Ради України до цього часу не надійшли, а проект
Державної програми соціально-економічного розвитку України на
2006 рік відкликано Урядом.
У процесі оцінки та детального опрацювання проекту закону про
Державний бюджет України на 2006 рік проведені засідання робочих
груп щодо розгляду пропозицій 38 головних розпорядників коштів
державного бюджету, відбулися комітетські слухання щодо прогнозних
показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на наступний
рік за участю представників Автономної Республіки Крим, 24
областей, міст Києва і Севастополя. Одночасно опрацьовано
пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради
України, депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України,
Національного банку України, звернення головних розпорядників
коштів державного бюджету, місцевих органів влади та інших
учасників бюджетного процесу. Це дало змогу підготувати
обґрунтовані висновки та пропозиції до проекту Закону з метою
уточнення та визначення більш реальних бюджетних показників і
забезпечення збалансованості державного та місцевих бюджетів на
2006 рік.
Пропонується врахувати такі зміни до проекту закону про
Державний бюджет України на 2006 рік при його доопрацюванні до
другого читання.
До розділу I "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"
Внести зміни до статті 1:
у частині першій слова "прогноз доходів" замінити словом
"доходи";
показники привести у відповідність із нижче запропонованими
змінами;
частину п'яту статті 1 доповнити таким реченням: "Вільний
залишок коштів загального фонду Державного бюджету України на
1 січня 2006 року використовується шляхом внесення змін до цього
Закону".
До розділу II "ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
Внести зміни до статті 2:
у пункті 16 слова "безхазяйного майна" замінити словами
"безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився
власник або отримувач";
у пункті 33 цифри "50" замінити цифрами "47";
пункт 36 викласти у такій редакції:
"36) митні збори";
у пункті 37 слова "на аукціонах" виключити;
доповнити статтю новими пунктами такого змісту:
"40-1) вивізне мито;
40-2) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
40-3) надходження коштів від збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства;
40-4) 97 відсотків плати за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого державного майна, крім надходжень, визначених
пунктом 33 цієї статті".
Внести зміни до статті 4:
в абзаці другому слова "всього обсягу власного видобутку
нафти сирої, газового конденсату" замінити словами "нафти сирої і
газового конденсату власного видобутку, крім обсягів, які
використовуються на власні технологічні потреби та у замкнутому
технологічному циклі";
в абзаці четвертому текст у дужках викласти у такій редакції:
"(за винятком обсягів природного газу, що використовується
газовидобувними підприємствами для забезпечення власних
технологічних потреб, та обсягів природного газу, видобутих із
родовищ Чорного і Азовського морів понад базовий рівень
2005 року)".
У частині другій статті 7 слова і цифри "не менш як 830.000"
замінити цифрами "1.287.800".
Статтю 8 виключити.
Внести зміни до статті 9:
абзаци третій та четвертий викласти у такій редакції:
"операції з ввезення природного газу на митну територію
України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених
на виконання міжнародних договорів України, звільняються від
обкладання податком на додану вартість;
операції з продажу природного газу, ввезеного на митну
територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів,
укладених на виконання міжнародних договорів України, крім
операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та
інших споживачів, що не є платниками цього податку,
оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість".
Внести зміни до статті 12:
пункт 26 виключити;
доповнити статтю новими пунктами такого змісту:
"33) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом
України і Урядом Російської Федерації про участь Російської
Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя
та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові
формування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території
України;
34) 3 відсотки плати за оренду цілісних майнових комплексів
та іншого державного майна".
До розділу III "ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ"
Частину другу статті 15 виключити.
Об'єднати статті 16 та 21.
Статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:
"З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету
України на виконання державою гарантійних зобов'язань на їх суму
до держави переходять права кредитора та право вимагати від
боржника їх відшкодування в повному обсязі у встановленому законом
порядку".
Статтю 19 доповнити частиною другою такого змісту:
"Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну
Раду України про здійснені операції з державним боргом України.
Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України
включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону
про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради
України".
Статтю 20 доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету".
У пункті 2 статті 23 слова і цифри "але не більше
59.987 тис. гривень" замінити словами і цифрою "з урахуванням
пункту 3 цієї статті".
Розділ III доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 26-1. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати в 2006 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою
за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі
шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я
Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту,
бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, у
тому числі за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість
перед державою".
До розділу IV "ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ"
Частину першу статті 32 доповнити абзацом такого змісту:
"оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)".
У статті 34 слова "розпорядникам (одержувачам) бюджетних
коштів та іншим клієнтам" замінити словами "небюджетним
установам".
Частину другу статті 37 викласти у такій редакції:
"Установити, що розподіл до 1 квітня 2006 року та
перерозподіл цих бюджетних призначень у 2006 році між бюджетними
програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та
місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України з
наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету".
Внести зміни до статті 41:
в абзаці другому пункту 1 цифри і слова "30 відсотків
спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у
тому числі 350.000 тис. грн. як субвенція місцевим бюджетам на
будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості"
замінити цифрами і словами "40 відсотків спрямовується на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, у тому числі
450.000 тис. гривень як субвенція місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної
власності, в першу чергу у сільській місцевості. Порядок
використання коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт
автомобільних доріг комунальної власності визначається Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету";
пункт 33 викласти у такій редакції:
"33) розвиток мінерально-сировинної бази, у тому числі
35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин (за
рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону)";
у пункті 34 після слів "Аграрним фондом" доповнити словами "з
метою товарних та фінансових інтервенцій на організованому
аграрному ринку";
у пункті 36 слова і цифри "але не більше ніж
60.000 тис. гривень" виключити;
у пункті 41 слова "за рахунок джерел" замінити словами та
цифрами "за рахунок 95 відсотків джерел";
пункти 50 та 51 виключити;
пункт 52 доповнити таким реченням: "Порядок використання
коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";
пункт 53 викласти у такій редакції:
"53) видатки та надання кредитів за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 0301810,
0301860, 1211070, 1211080, 1701210, 1801800, 2101140, 2101280,
2201390, 2211030, 2301470, 2301510, 2301870, 2401400, 2601270,
2601280, 2801420, 2804070, 3103030, 3103040, 3103050, 3103060,
3104070, 3121020, 3121030, 3131030, 3201490, 3401290, 5161020 та
5341030 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету
(за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього
Закону)";
доповнити статтю новими пунктами такого змісту:
"56) реконструкцію та модернізацію державних спеціалізованих
ветеринарно-санітарних заводів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 21 статті 12 цього Закону);
57) субвенцію з Державного бюджету України на розвиток
соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених
пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського
Флоту Російської Федерації на території України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону);
58) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в
сільгосптоваровиробників, визнаних банкрутами або таких, що
порушили договір лізингу (за рахунок 5 відсотків джерел,
визначених пунктом 4 статті 40 цього Закону);
59) програми з покращення управління державним майном (за
рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 12 цього Закону)".
До розділу V "ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ"
Частину четверту статті 47 доповнити таким реченням: "Порядок
розподілу цієї додаткової дотації визначається Кабінетом Міністрів
України".
Статтю 48 доповнити абзацами восьмим та дев'ятим такого
змісту:
"- на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення
Чорноморського Флоту Російської Федерації на території міст
Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району
у сумі 101.900 тис. гривень;
- на розвиток та підтримку української культури в місті
Севастополі, забезпечення функціонування української мови у всіх
сферах громадського життя міста у сумі 10.000 тис. гривень".
Внести зміни до статті 50:
у частині третій слова "за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на
10 відсотків" виключити;
частину четверту виключити.
Статтю 56 доповнити частинами другою та третьою такого
змісту:
"Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за
результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові
безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання
розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних
надходжень доходів місцевих бюджетів на 2006 рік, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6
до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України
затвердити на 2006 рік помісячний розпис зазначених доходів та
довести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за
результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України".
Внести зміни до статті 57:
третій абзац частини другої та частину третю виключити;
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
"надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо в
натуральному виразі або готівкою за бажанням громадян";
у частині четвертій слова "Регіональні натуральні норми"
замінити словами "Натуральні норми".
Внести зміни до статті 58:
у пункті 18 статті 58 слова "для сільських загальноосвітніх
шкіл" замінити словами "для перевезення дітей, що проживають у
сільській місцевості" та відповідно уточнити назву субвенції у
додатках N 3 та N 7 до проекту Закону;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
"21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших
населених пунктів, в яких дислокуються військові формування
Чорноморського Флоту Російської Федерації".
До розділу VI "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ"
Статтю 60 доповнити такими словами: "операцій щодо проведення
розрахунків відповідно до законів України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ) та "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ).
Внести зміни до статті 61:
частину шосту доповнити такими словами у дужках: "(крім
порядку і нормативу відрахування частини прибутку (доходу)
господарських організацій, які належать до комунальної власності
або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, які
встановлюються відповідними радами)";
частину сьому виключити.
Статтю 64 викласти у такій редакції:
"Стаття 64. Заборонити у 2006 році:
реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання за податками і зборами (обов'язковими
платежами), надання відстрочки термінів її сплати, крім надання
розстрочки протягом бюджетного року по заборгованості (недоїмці)
та випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямовані
на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 );
реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній
основі до бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації
такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на
себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у
термін не більше, ніж на три роки;
списання заборгованості суб'єктів господарювання перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у
встановленому порядку банкрутами, вимогами щодо погашення
заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю
їх активів".
У частині другій статті 66 слова "а також закладів фізичної
культури та спорту" замінити словами "закладів фізичної культури
та спорту, а також".
Внести зміни до статті 71:
в абзаці першому слова "бюджетним законодавством" замінити
словами "цим Законом";
пункти 11, 23, 24 та 26 виключити;
доповнити пунктом 34 такого змісту:
"34) частину четверту статті 40 Закону України від 8 вересня
2005 року N 2862-IV ( 2862-15 ) "Про автомобільні дороги".
Статтю 72 викласти у такій редакції:
"Стаття 72. Установити, що у 2005 році окремі положення
Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) застосовуються з
урахуванням таких змін:
1) частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту:
"Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному
стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або
оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту";
2) у розділі XXI "Прикінцеві положення":
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Митний кодекс України ( 92-15 ) набирає чинності з
1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає
чинності з 1 січня 2007 року";
б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні
збори", які втрачають чинність з 1 січня 2007 року".
Статтю 77 викласти у такій редакції:
"Стаття 77. Установити, що допущення нецільового використання
бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим
розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим
призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі,
що витрачена не за цільовим призначенням, у доход відповідних
бюджетів.
Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів
до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України".
Статтю 80 викласти у такій редакції:
"Стаття 80. Установити, що в 2006 році при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта
оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалося у платника
податку станом на 1 січня 2004 року і не було погашено на 1 січня
2006 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні
положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), не враховується у зменшення
об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками
податкових періодів (кварталів) 2006 податкового року".
Статті 82, 85, 86, 87 та 89 виключити.
У частині другій статті 92 цифри "0,75" замінити цифрами
"1,5".
Статті 100, 104, 106 виключити.
Статтю 109 викласти у такій редакції:
"Стаття 109. Установити, що у 2006 році погашення
заборгованості з податків та зборів (обов'язкових платежів), пені,
штрафних санкцій минулих років, нарахованих у зв'язку з порушенням
податкового законодавства, підприємств (структурних підрозділів
підприємств) житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, які надають
житлово-комунальні послуги населенню, здійснюється в рахунок
заборгованості, яка виникла через несвоєчасну та в неповному
обсязі оплату пільг та субсидій за спожиту у 1995-1998 роках
теплову енергію та різниці в цінах і тарифах на житлово-комунальні
послуги станом на 1 січня 2005 року у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".
Статті 112 та 113 виключити.
Статтю 115 викласти у такій редакції:
"Стаття 115. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Кабінету Міністрів України:
для забезпечення своєчасного нормативно-правового
супроводження цього Закону затвердити всі нормативно-правові акти
на його виконання у термін до 30 календарних днів з дати набрання
чинності цим Законом;
розробити у двомісячний термін та подати на розгляд Верховної
Ради України проект закону, яким унормувати порядок
адміністративних витрат суб'єктів господарювання державного
сектору економіки в частині оплати консалтингових, страхових і
аудиторських послуг; унормувати здійснення витрат операційної
діяльності, не пов'язаних з виробничою діяльністю, та
регламентувати порядок використання одержаного прибутку;
визначити, що нарахування резерву сумнівних боргів та його
списання понад певну суму здійснюється лише за рішенням
уповноваженого органу управління".
Розділ VI доповнити новими статтями такого змісту:
"Стаття 113-1. Установити, що металургійні підприємства,
частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків,
здійснюють продаж не менше 50 відсотків виробленої продукції, яка
має бути експортована за межі України, виключно на відкритих
аукціонних торгах.
Стаття 113-2. Операції з передачі у державну власність
Національній акціонерній компанії "Украгролізинг" техніки
іноземного виробництва, закупленої за рахунок кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, в рахунок зменшення
заборгованості перед державним бюджетом та операції з подальшої
передачі цієї техніки суб'єктам господарювання на умовах лізингу
звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Стаття 113-3. Установити, що списання податкової
заборгованості відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) у разі виникнення
форс-мажорних обставин здійснюється в частині податків і зборів
(обов'язкових платежів), які зараховуються до місцевих бюджетів,
виключно за рішенням відповідної місцевої ради.
Стаття 113-4. Установити, що у разі розформування військової
частини дія пільги із плати за землю для військових формувань діє
протягом шести місяців з моменту розформування такої військової
частини. Після закінчення цього терміну платником податку із плати
за землю визначається Міністерство оборони України.
Стаття 113-5. Пункт 4 статті 14 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) доповнити таким реченням: "Кошти на
відшкодування вказаних витрат передбачаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік".
Стаття 113-6. Установити, що у 2006 році продаж військового
майна (військових містечок) Збройних Сил України, крім
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки,
здійснюється виключно Фондом державного майна України.
Порядок продажу та перелік військового майна (військових
містечок) встановлюються Кабінетом Міністрів України".
Кабінету Міністрів України до розгляду проекту закону про
Державний бюджет України на 2006 рік (далі - проекту Закону) у
другому читанні:
1. Підготувати зміни до податкового та іншого законодавства,
норми яких врегульовуються у проекті Закону, опрацювати пропозиції
народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України,
депутатських фракцій (груп) до окремих законодавчих актів України,
які враховані у таблиці поправок до проекту Закону, та подати як
окремий законопроект.
2. Уточнити за участю Національного банку України основні
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України на 2006 рік та привести у відповідність із ними показники
проекту державного бюджету на 2006 рік.
3. Розглянути можливість врахування пропозицій народних
депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських
фракцій (груп) до текстових статей та додатків до проекту Закону,
які враховані у таблиці поправок до проекту Закону.
Щодо доходів державного бюджету:
4. Врахувати пропозиції щодо збільшення доходів проекту
державного бюджету на 2006 рік з відповідним уточненням показників
у додатку N 1 до проекту Закону за такими видами:
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
(код 16060000) - на 42.700 тис. гривень з переведенням до
загального фонду;
надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України (код 21020000) - на
457.800 тис. гривень по загальному фонду;
інші надходження (код 21080000) - на 18.800 тис. гривень по
спеціальному фонду;
плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого
державного майна (код 22080000) - на 22.000 тис. гривень із
зарахуванням 3 відсотків до спеціального фонду;
митні збори (код 22100000) - на 900.000 тис. гривень по
загальному фонду з відповідною зміною назви коду;
збір з купівлі-продажу валюти (код 24140100) - на
1.508.322,4 тис. гривень по спеціальному фонду;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності (код 24150000) -
на 265.000 тис. гривень по спеціальному фонду із встановленням у
проекті Закону норми щодо ставки цього збору у розмірі
2 відсотків;
збір за забруднення навколишнього природного середовища (код
50080000) - на 9.000 тис. гривень.
5. Розглянути доцільність виключення статті 3 та пункту 7
статті 71 проекту Закону з одночасним внесенням таких доповнень до
статті 7 Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний
газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ): "У разі, якщо після
розрахунку згідно з цією статтею співвідношення суми рентних
платежів за нафту до обсягу видобутої нафти становитиме менше 800
гривень за одну тонну видобутої нафти, рентні платежі сплачуються
з розрахунку 800 гривень за одну тонну видобутої нафти", а також
надати відповідні розрахунки впливу на показники проекту
державного бюджету на 2006 рік.
6. Розглянути пропозиції щодо внесення змін до статті 3
проекту Закону в частині збільшення розмірів рентної плати за
нафту, що видобувається в Україні, до 876,17 гривні за одну тонну
та рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні
з покладів, які залягають на глибині до 5000 метрів включно, до
795,64 гривні, а також надати відповідні розрахунки впливу на
показники проекту державного бюджету на 2006 рік.
7. Розглянути доцільність справляння рентної плати за
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та продуктопроводами, які транспортуються лише
транзитом.
8. При визначенні ставки рентної плати за транспортування
нафти магістральними нафтопроводами врахувати відстань
транспортування нафти.
9. Провести інвентаризацію заборгованості із сплати
дивідендів, нарахованих на державну частку акцій, які підлягають
сплаті до державного бюджету, та уточнити відповідні прогнозні
показники доходів проекту державного бюджету на 2006 рік.
10. Розглянути доцільність запровадження плати за
користування газорозподільними мережами, яка має зараховуватися до
Державного бюджету України.
11. Уточнити редакцію абзацу п'ятого статті 9 проекту Закону
в частині розширення форм продажу спеціальних дозволів (ліцензій)
на користування надрами, зберігаючи конкурентні засади.
12. Розглянути доцільність відновлення дії пункту 11.15
статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) до 1 січня 2007 року.
13. Розглянути доцільність внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) у частині
виключення з об'єктів оподаткування операцій з передачі основних
фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для
формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані
нею корпоративні права.
14. Розглянути доцільність зарахування до спеціального фонду
державного бюджету коштів маякового збору та плати за послуги із
збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації
використаної тари (упаковки) з відповідним спрямуванням на
виконання державних програм з безпеки мореплавства та на збирання,
сортування, перевезення, переробку, утилізацію відходів як
вторинної сировини.
15. Внести пропозиції до Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) у частині доповнення положенням,
яке встановлює, що податковий орган зобов'язаний у п'ятиденний
термін після закінчення перевірки надати органу державного
казначейства висновок із зазначенням суми, яка підлягає
відшкодуванню з бюджету у рахунок зменшення податкових зобов'язань
з податку на додану вартість наступних податкових періодів.
16. Уточнити перелік органів, за якими закріплено контроль за
справлянням (стягненням) платежів до бюджету, визначений додатком
N 8 до проекту Закону, в частині правильності закріплення усіх
видів платежів за відповідними органами та повноти контролю за
справлянням платежів до місцевих бюджетів.
17. Обґрунтувати збільшення базових нормативів плати за
користування надрами для видобування корисних копалин згідно з
додатком N 9 до проекту Закону із зазначенням вартості видобутку
копалин та відпускних цін на них та розглянути доцільність їх
уточнення з урахуванням відповідних пропозицій народних депутатів
України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій
(груп) у таблиці поправок до проекту Закону.
18. З метою визначення питомої ваги збору на
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, у ціні видобутих корисних копалин та доцільності
підвищення його нормативів надати порівняльний розрахунок вартості
і собівартості видобування корисних копалин за умов застосування
коефіцієнта 1,94 до нормативів цього збору та у діючих умовах
поточного року.
19. Надати розрахунки обсягу збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію із
зазначенням фактичних обсягів її відпуску за 2004 рік, очікуваних
у 2005 році та прогнозних на 2006 рік, обґрунтувати можливість
збільшення такого збору до 2.600.000 тис. гривень та розглянути
доцільність його справляння після повної оплати електроенергії,
відпущеної в звітному періоді енергогенеруючими компаніями в
оптовий ринок електроенергії України.
20. Розглянути можливість збереження на наступний рік
існуючої у 2005 році системи оподаткування сільських
товаровиробників.
21. Внести пропозиції щодо встановлення диференційованого
розміру плати за ліцензії на виробництво спирту етилового,
коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та
алкогольних напоїв залежно від обсягів виробництва відповідної
підакцизної продукції окремо для первинного виробництва та
переробки сировини.
22. З метою збільшення доходів бюджету розглянути можливість
внесення змін до податкового законодавства та надати розрахунки
додаткового ресурсу щодо:
внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) в частині
встановлення акцизного збору на піроконденсат гідростабілізований
у розмірі 60 євро за 1 тонну;
запровадження вивізного мита на лісопродукцію, яка
експортується, в розмірі 5 відсотків від митної вартості, або
спеціалізованих аукціонів з продажу необробленої сировини з умовою
виключно внутрішньої її переробки;
збільшення ставки акцизного збору на пиво солодове з 0,27 до
0,34 грн за 1 л;
обмеження застосування нульової ставки податку на додану
вартість при експорті товарів тільки на товари, що вироблені і
вивозяться одним і тим же суб'єктом господарювання, та у разі
вивезення товарів невласного виробництва звільнення операцій від
оподаткування із включенням до складу валових витрат виробництва
сплачених сум податку у зв'язку з придбанням таких товарів;
віднесення до податкового кредиту сум сплаченого податку на
додану вартість у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг),
вартість яких відноситься до складу валових витрат, та основних
фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації
незалежно від строків введення в експлуатацію за умови
підтвердження фактично проведених операцій з продажу товарів
(робіт, послуг) та відповідно до їх придбання у книзі обліку за
відповідний звітний період в електронному вигляді разом з поданням
до органу державної податкової служби податкової звітності;
внесення змін до Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та
Господарського кодексу України ( 436-15 ) щодо визнання фіктивною
особою фізичну або юридичну особу, яка здійснює господарську
діяльність без або з порушенням державної реєстрації;
внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) у частині зобов'язання відкривати
представництва на території України іноземними суб'єктами
господарської діяльності, які зареєстровані в офшорних зонах, для
здійснення зовнішньоекономічної діяльності; обов'язковості
отримання дозволу будь-якого органу державної влади для підписання
зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованим в офшорній зоні;
визнання недійсним зовнішньоекономічного договору (контракту) у
разі, якщо хоча б однією із його сторін є фіктивна особа або
зареєстрований в офшорній зоні іноземний суб'єкт господарської
діяльності, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність на
території України без представництва або дозволу на підписання
зовнішньоекономічного договору;
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) щодо невіднесення до складу валових
витрат платника податку витрат на кредитні ризики і страхування
фінансових ризиків та судових витрат, крім державного мита;
збільшення ставки оподаткування податком на прибуток
підприємств з доходів, одержаних від страхової діяльності,
включаючи доходи, отримані за договорами довгострокового
страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення із
відстрочкою до 1 січня 2009 року;
встановлення порядку, за якого акцизний збір сплачується
спиртзаводами при відвантаженні спирту споживачам на внутрішній
ринок держави, а також повернення цього збору споживачами
спиртовим заводам після підтвердження отримання спирту.
23. Внести пропозиції щодо змін до відповідних законодавчих
актів України в частині врегулювання питання продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній власності, на яких розташовані об'єкти, які
приватизовані або підлягають приватизації.
Щодо фінансування державного бюджету та державного боргу:
24. Врахувати пропозицію щодо надання Кабінету Міністрів
України можливості збільшення дефіциту у проекті державного
бюджету на 2006 рік для спрямування на витрати розвитку.
25. Передбачити Програму державного запозичення України на
2006 рік окремим додатком до проекту закону про Державний бюджет
України на 2006 рік.
26. Впорядкувати Програму державного запозичення України на
2006 рік, виключивши проекти розвитку за угодами, що не підписані
або не ратифіковані, та уточнити відповідні показники проекту
державного бюджету на 2006 рік.
27. Подати детальні розрахунки та обґрунтування визначення
граничного розміру державного внутрішнього та зовнішнього боргу
України на 31 грудня 2006 року.
28. Визначити у проекті Закону граничний розмір державного
боргу та гарантованого боргу в цілому, з виділенням граничного
розміру державного боргу, витрати за яким здійснюються з
державного бюджету.
29. Окремо виділити витрати на управління державним боргом з
показників витрат на обслуговування та погашення державного боргу.
30. Обґрунтувати правомірність та доцільність заміщення
одного виду джерел фінансування державного бюджету іншим з
можливістю коригування загального обсягу державного боргу.
31. Передбачити надання у 2006 році державних гарантій за
кредитами, які надаються на заходи по операціях фінансового
лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання, а також за
іноземним кредитом, наданим Державній службі автомобільних доріг
України для завершення будівництва та капітального ремонту
автодороги М-26 Харків - Сімферополь - Севастополь на ділянці
Харків - Дніпропетровськ.
32. Розглянути доцільність ненадання окремими юридичними
особами, щодо яких Кабінетом Міністрів України приймається рішення
про надання кредитів або гарантій, зустрічних, безвідзивних та
безумовних гарантій банків, що визначено частиною другою статті 16
проекту Закону.
33. Внести пропозиції щодо визначення у статті 18 проекту
Закону граничного розміру витрат на виконання державою гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні
гарантії, у сумі 129,4 млн гривень та надати Верховній Раді
України перелік таких позичальників.
34. Уточнити граничний обсяг надання державних гарантій на
2006 рік з урахуванням прийняття законів України від 7 вересня
2005 року N 2818-IV ( 2818-15 ) "Про ратифікацію Гарантійної угоди
між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної
енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики,
розмір якої в євро еквівалентний 83000000 (вісімдесят три
мільйони) доларів США, для підвищення безпеки Енергоблока N 2
Хмельницької атомної електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської
атомної електростанції між Національною атомною енергогенеруючою
компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної
енергії від 29 липня 2004 року" та N 2817-IV ( 2817-15 ) "Про
ратифікацію Гарантійної угоди (Проект модернізації після
завершення будівництва Енергоблока N 2 Хмельницької атомної
електростанції та Енергоблока N 4 Рівненської атомної
електростанції) між Україною та Європейським банком реконструкції
та розвитку".
35. Внести пропозиції щодо врегулювання заборгованості
України перед Чеською Республікою за Угодою між Урядом України і
Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після
1 січня 1992 року на території України Угоди між Урядом СРСР і
Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового
родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний
кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані
з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня
1985 року, ратифікованою Законом України від 2 липня 1999 року
N 821-XIV ( 821-14 ), з метою реструктуризації та переоформлення
зазначеного боргу та подальшого його погашення за рахунок коштів,
передбачених на погашення державного боргу України, а також щодо
порядку та умов реструктуризації зазначеного боргу та компенсації
витрат державного бюджету, понесених у результаті погашення та
обслуговування відповідного боргу.
36. Внести пропозиції щодо методики визначення принципів
впровадження програм державного запозичення по кредитах
міжнародних фінансових організацій за умови створення єдиної
державної установи.
37. Подати на розгляд Верховної Ради України Державну
програму приватизації на 2006-2009 роки разом з необхідними
пропозиціями щодо змін до законодавства з питань приватизації
державного майна з метою реалізації цієї Програми.
38. Врахувати пропозиції щодо запровадження механізму
підтримки експортно орієнтованих галузей економіки, в тому числі
шляхом укладання міжнародних угод щодо надання кредитів іншим
іноземним державам під здійснення товарних поставок з України.
Щодо видатків та кредитування державного бюджету:
39. Врахувати пропозиції щодо зменшення або вилучення
видатків проекту державного бюджету на 2006 рік з відповідним
уточненням показників у додатку N 3 до проекту Закону за такими
бюджетними програмами:
"Виконання загальнодержавних організаційних,
інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів
Цільового плану Україна-НАТО" (код 0301280) у сумі
3.375,7 тис. гривень по загальному фонду;
"Матеріально-технічне забезпечення українських шкіл за
кордоном" (код 2201480) у сумі 1.240 тис. гривень по загальному
фонду;
"Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та
рослинництва" (код 2801210) у сумі 6.000 тис. гривень по
загальному фонду;
"Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем
та зв'язку" (код 3106020) у сумі 3.690,2 тис. гривень по
загальному фонду;
"Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
податкових органів" (код 6141080) у сумі 44.586 тис. гривень по
загальному фонду;
"Реконструкція та реставрація будівель для створення єдиного
ансамблю "Маріїнінський комплекс" (код 0301860) у сумі
100.000 тис. гривень по спеціальному фонду;
"Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива
для теплоелектростанцій" (код 1101360) у сумі 30.000 тис. гривень
по спеціальному фонду;
"Завершення будівництва авіаційної техніки" (код 3101080) у
сумі 21.600 тис. гривень по загальному фонду.
40. Розглянути доцільність зменшення видатків, передбачених у
проекті державного бюджету на 2006 рік, для Державного управління
справами, Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової
адміністрації України та Державної митної служби України.
41. Переглянути бюджетні програми в частині забезпечення
належних юридичних підстав їх включення до проекту державного
бюджету на 2006 рік.
42. Передбачити додаткові видатки на подальшу реалізацію
законодавства щодо запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ.
43. Вжити заходів щодо приведення умов оплати праці в органах
влади на 2006 рік до єдиних критеріїв та підходів, надати
необхідні розрахунки та пояснення, уточнити відповідні обсяги
видатків на оплату праці у проекті державного бюджету на 2006 рік.
44. З метою упорядкування витрат з державного бюджету на
заробітну плату, інші соціальні виплати, пільги суддям та
приведення їх у відповідність із показниками проекту державного
бюджету на 2006 рік:
ініціювати скасування указів Президента України щодо
додаткових видів оплати праці (надбавок до посадових окладів),
враховуючи, що згідно з статтею 8 Закону України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ) умови оплати праці визначаються Кабінетом
Міністрів України;
одночасно внести необхідні зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 вересня 2005 року N 865 ( 865-2005-п ), не
погіршуючи умови оплати праці суддів порівняно з тими, які були до
прийняття цієї постанови;
внести пропозиції щодо змін до статей 43 та 44 Закону України
"Про статус суддів" ( 2862-12 ) з метою упорядкування пільг та
гарантій діяльності суддів із збереженням права на безоплатне
встановлення та користування квартирною охоронною сигналізацією.
45. Забезпечити упорядкування пільг, гарантій та умов
матеріально-технічного забезпечення діяльності керівних
працівників органів державної влади та внести зміни до відповідних
нормативно-правових актів.
46. Здійснити розрахунки видатків бюджету на встановлення
розміру мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України
"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
( 2017-14 ) та надати пропозиції щодо поетапного приведення
розміру мінімальної заробітної плати до величини прожиткового
мінімуму.
47. У проекті Закону передбачити норму щодо здійснення
видатків державного бюджету на державні програми фінансової
підтримки суб'єктів господарської діяльності пропорційно до обсягу
валового доходу, отриманого ними за звітний період за відповідним
видом діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету.
48. Передбачити витрати державного бюджету на розвиток
аграрного сектору та села у розмірі 10 відсотків видатків та
надання кредитів загального фонду проекту державного бюджету на
2006 рік без врахування видатків, які передаються Пенсійному фонду
України з державного бюджету, та надати вичерпний перелік
бюджетних програм, які мають таке спрямування.
49. Запропонувати механізми реалізації бюджетних програм у
галузі сільського господарства, які відповідатимуть Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 ) та мають забезпечити ефективність використання
бюджетних коштів.
50. Запровадити механізм надання з державного бюджету
підтримки сільського господарства безпосередньо товаровиробникам
через органи Державного казначейства України.
51. Видатки за бюджетними програмами "Закладення і нагляд за
молодими садами, виноградниками та ягідниками" (код 2801350) та
"Фінансова підтримка розвитку хмелярства" (код 2801510) перевести
із спеціального до загального фонду державного бюджету та
передбачити їх в обсязі, затвердженому на 2005 рік.
52. Врахувати пропозиції щодо збільшення витрат Міністерства
вугільної промисловості України на 2006 рік на
1.100.000 тис. гривень.
53. Виділити видатки вищих навчальних закладів, які мають
статус національних, окремим рядком згідно з відповідними указами
Президента України.
54. Розглянути доцільність створення у державному бюджеті на
2006 рік цільового фонду енергозбереження для здійснення дієвих
програм стосовно зменшення енергоємності виробництва, впровадження
енергозберігаючих технологій у головних галузях економіки України
та фінансування заходів щодо енергозбереження серед населення,
заходів, спрямованих на створення потужностей з вироблення
альтернативних джерел палива (зокрема, біодизеля), з визначенням
головним розпорядником коштів такого фонду уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань енергозбереження та
внесенням пропозицій щодо відповідних змін до Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ).
55. Проаналізувати державні цільові програми, термін дії яких
закінчується до 1 січня 2006 року і за якими передбачено бюджетні
кошти на 2006 рік, та прийняти відповідні рішення щодо доцільності
їх продовження і привести у відповідність обсяги видатків проекту
державного бюджету на 2006 рік.
56. Внести пропозиції щодо доцільності здійснення видатків на
централізовані заходи і програми, визначені у додатку N 5 до
проекту Закону, шляхом надання відповідних субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам, насамперед стосовно забезпечення
інсулінами хворих на цукровий діабет, препаратами для хворих
нирковою недостатністю, протитуберкульозними, онкологічними
препаратами, а також надати розрахунки та обґрунтування розподілу
відповідних видатків між адміністративно-територіальними
одиницями.
57. Визначитися щодо закупівлі путівок на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
58. Визначити розподіл видатків на будівництво та утримання
доріг загальнодержавного та місцевого значення в розрізі
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
окремим додатком до проекту Закону.
59. Внести пропозиції Президенту України щодо передачі
виконання окремих бюджетних програм, які стосуються невластивих
функцій Державного управління справами, до профільних центральних
органів виконавчої влади.
60. У проекті Закону передбачити механізм розрахунків з
погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних
цінних паперів колишнього СРСР за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення
заборгованості таких громадян за спожиті електричну і теплову
енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і
водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу
минулих років підприємств житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу, аналогічний визначеному у Законі
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ).
61. Передати до сфери відання Державного комітету лісового
господарства України весь лісовий фонд, вилучивши відповідні
видатки державного бюджету від Міністерства аграрної політики
України, Державного управління справами, Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.
62. У проекті Закону вилучити субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на придбання українських народних інструментів у
сумі 10.000 тис. гривень і передати відповідні кошти до
Міністерства культури і туризму України на придбання музичних
інструментів для національних вищих навчальних закладів.
63. У додатку N 3 до проекту Закону визначити головним
розпорядником коштів державного бюджету Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
вилучивши Державний комітет України з будівництва та архітектури
(код 5300000) та Державний комітет України з питань
житлово-комунального господарства (код 5310000).
64. Уточнити у додатку N 3 до проекту Закону назви коду
3208000 "Державний комітет України з нагляду за охороною праці" та
коду 3603000 "Державний комітет України у справах релігій",
оскільки такі органи влади ліквідовано.
65. Деталізувати у додатку N 3 до проекту Закону назву
бюджетних програм Міністерства охорони здоров'я України за кодом
2301870 "Реконструкція адміністративного приміщення", Центральної
виборчої комісії за кодом 6731060 "Реконструкція приміщень" та
Міністерства фінансів України (загальнодержавні видатки) за кодом
3511280 "Здійснення природоохоронних заходів" у частині
конкретизації напряму використання бюджетних коштів.
66. Розглянути можливість збільшення розмірів виплат щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
передбачених статтею 30 проекту Закону, з урахуванням прогнозного
індексу споживчих цін на 2006 рік.
67. Визначити доцільність включення видатків на будівництво
(придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ до переліку захищених статей видатків
загального фонду державного бюджету на 2006 рік.
68. Уточнити редакцію частини дев'ятої статті 35 проекту
Закону, встановивши порядок обліку відповідних зобов'язань, з
метою узгодження з бюджетним законодавством та однозначного
трактування норми.
69. Внести пропозиції щодо змін до відповідного законодавства
з метою упорядкування діючих пільг, компенсацій і гарантій, на які
згідно із законами України мають право окремі категорії
працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи
рядового і начальницького складу, відповідно до статті 38 проекту
Закону.
70. Обґрунтувати правомірність здійснення виплат, пов'язаних
з функціонуванням представництв та консульської служби
Міністерства закордонних справ України на території України, за
рахунок коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України.
71. Передбачити видатки на заходи, пов'язані з погашенням
заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за
державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років, згідно із
пунктом 40 статті 41 проекту Закону.
72. Визначити у додатках N 3 та N 4 до проекту Закону
показники проекту державного бюджету на 2006 рік для приведення у
відповідність із пунктом 10 статті 40 та пунктом 46 статті 41
проекту Закону.
73. Доповнити статті 40 та 41 проекту Закону відповідними
нормами щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету
повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій,
згідно з додатком N 4 до проекту Закону, та визначення конкретних
напрямів використання відповідних коштів.
74. Здійснити перерозподіл видатків проекту державного
бюджету на 2006 рік між Міністерством оборони України та
Національним космічним агентством України у зв'язку з передачею
останньому цілісних майнових комплексів 1056-го і 808-го окремих
радіотехнічних вузлів попередження про ракетний напад та створення
на їх базі Західного та Південного центрів радіотехнічного
спостереження.
75. Розглянути доцільність здійснення перерозподілу видатків
проекту державного бюджету на 2006 рік між Міністерством
промислової політики України та Національним космічним агентством
України у зв'язку з віднесенням до відання останнього підприємств,
які виконують заходи по реалізації Комплексної програми
будівництва вітрових електростанцій.
76. У зв'язку з уточненням пункту 2 статті 23 та пункту 36
статті 41 проекту Закону привести у відповідність показники у
додатках N 2 та N 3 до проекту Закону.
77. Передбачити у проекті Закону норму щодо необхідності
внесення змін до закону про Державний бюджет України у разі
підвищення цін на природний газ.
78. Розглянути можливість збільшення розміру доходів на одну
особу при визначенні права на звільнення від плати за харчування
дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах до
розміру прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини, але не
менше рівня забезпечення прожиткового мінімуму для непрацездатних.
79. Розглянути можливість надання допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі не менше
прожиткового мінімуму без урахування сукупного доходу сім'ї.
80. У зв'язку з виключенням пункту 11 статті 71 та статті 106
проекту Закону здійснити уточнення відповідних показників проекту
державного бюджету на 2006 рік, передбачивши окрему субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування дитячих
будинків сімейного типу і прийомних сімей.
81. Внести пропозиції щодо поетапного запровадження починаючи
з 1 січня 2006 року положень Закону України "Про соціальний захист
дітей війни" ( 2195-15 ) з урахуванням доходів громадян.
82. Розглянути доцільність запровадження обмежень щодо
визначення розміру пенсій та максимальної величини фактичних
витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного
доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну
суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів
України справляються страхові внески до Пенсійного фонду України і
відповідних фондів соціального страхування.
83. Внести пропозиції змін до законів України, якими
визначаються розмір збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, розмір внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття та страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, в частині
зниження відповідних розмірів зборів, внесків та страхових тарифів
у динаміці по роках.
84. Погодити пропозиції щодо зменшення страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, викладені у статті 96 проекту Закону, з усіма
сторонами соціального партнерства та внести відповідні зміни до
Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ).
85. Погодити з усіма сторонами соціального партнерства
пропозиції щодо встановлення у 2006 році резерву коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
необхідного для фінансування матеріального забезпечення
застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний
для виплати допомоги по безробіттю, у розмірі згідно із статтею 97
проекту Закону.
86. Розглянути доцільність і можливість нарахування страхових
сум з державного обов'язкового особистого страхування
військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) у разі загибелі (смерті) застрахованого або
ступеня втрати працездатності застрахованим більше 90 відсотків
виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
87. Запропонувати порядок спрямування надходжень коштів від
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної
техніки, іншого майна Збройних Сил України, у тому числі
надходжень від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", в рахунок погашення відповідної заборгованості, а також
надходжень від Секретаріату ООН за участь українського контингенту
Збройних Сил України в миротворчих операціях - на потреби Збройних
Сил України із збільшенням відповідних показників у проекті
державного бюджету на 2006 рік.
88. Розглянути доцільність уточнення статті 111 проекту
Закону в частині виплати військовослужбовцям у разі повторного
звільнення з військової служби грошової допомоги, передбаченої
пунктом 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), лише
за період їх календарної військової служби з моменту останнього
прийому на військову службу до моменту звільнення без урахування
періоду попередньої військової служби.
89. Розглянути доцільність зараховування до статутного фонду
Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" коштів, які
виділялися із державного бюджету починаючи з 1 січня 1998 року, на
придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового
лізингу, із забороною їх використання для формування статутного
фонду будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління
будь-яким особам на період до прийняття окремого рішення щодо
приватизації цієї компанії, з відповідним коригуванням показників
проекту державного бюджету на 2006 рік.
90. Розробити порядок погашення кредиторської заборгованості
бюджетних установ, яка виникла внаслідок недофінансування у
минулих роках.
91. Розглянути можливість погашення заборгованості за послуги
зв'язку Міністерства внутрішніх справ України за рахунок коштів,
які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного
товариства "Укртелеком" як перерахування заборгованості із сплати
дивідендів на акції цього товариства, що є у державній власності.
92. Передбачити визначення Національної акціонерної компанії
"Украгролізинг" головним розпорядником коштів державного бюджету.
93. Передбачити фінансове забезпечення галузевих програм
суднобудування, автомобілебудування, авіабудування, щодо рухомого
складу транспортної системи України.
94. Виділити окремим рядком видатки Державного комітету
України по водному господарству на будівництво Кілійського і
Татарбунарського групових водопроводів.
Щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин:
95. Врахувати пропозиції щодо збільшення розрахункового
обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів на 2006 рік на
5.000.000 тис. гривень, у тому числі на збільшення обсягу
додаткової дотації місцевим бюджетам на зменшення фактичних
диспропорцій через нерівномірність мережі бюджетних установ (але
не нижче рівня 2005 року), з відповідним уточненням показників у
додатках N 3, N 6 та N 7 до проекту Закону.
96. Розглянути можливість забезпечення фінансовими ресурсами
виконання делегованих державних повноважень у повному обсязі,
оптимізувати видатки за економічною структурою шляхом зменшення
питомої ваги видатків на оплату праці.
97. Визначення розмірів фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості здійснювати на основі вартісних та якісних
стандартів надання суспільних послуг.
98. Надати розрахунки прогнозного обсягу видатків місцевих
бюджетів на оплату праці працівників бюджетної сфери на 2006 рік,
у тому числі на запровадження Єдиної тарифної сітки в оплаті
праці, у розрізі функцій та місцевих бюджетів.
99. Надати пропозиції щодо стимулювання місцевих органів
влади та місцевого самоврядування до нарощування доходів
загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється
перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам.
100. Визначити видатки на харчування учнів 1-4 класів згідно
із встановленими нормами. У разі неврахування збільшення коштів на
цю мету внести пропозиції щодо призупинення на 2006 рік дії абзацу
п'ятого частини третьої статті 5 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) в частині забезпечення безкоштовним
харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів,
крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
дітей із малозабезпечених сімей.
101. Надати розрахунок обсягу видатків місцевих бюджетів на
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги, на виконання Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ) та внести пропозиції щодо забезпечення місцевих
бюджетів відповідними фінансовими ресурсами з державного бюджету з
одночасним внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 року N 558 ( 558-2004-п ) "Про затвердження
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги" в частині віднесення цих видатків до
видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
В іншому випадку - подати пропозиції щодо призупинення дії статті
14 Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) в частині
фінансового забезпечення соціальних послуг за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
102. Розглянути можливість виділення коштів на виконання
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
соціального захисту жертв нацистських переслідувань" ( 2256-15 ),
в іншому випадку - подати пропозиції щодо призупинення дії
відповідних положень цього Закону.
103. Передбачити видатки на заходи, визначені на 2006 рік
загальнодержавними програмами: реформування розвитку
житлово-комунального господарства, "Питна вода України", розвитку
малих міст України, Комплексної програми паспортизації об'єктів
культурної спадщини, і надати розподіл коштів на виконання
зазначених програм у розрізі територій.
104. Розглянути можливість виділення коштів місцевим бюджетам
на фінансову підтримку зоопарків.
105. Розробити комплекс заходів щодо передачі у комунальну
власність об'єктів соціальної сфери та житлового фонду державних
підприємств, що ліквідуються, і військових містечок, та
передбачити кошти на компенсацію витрат з місцевих бюджетів,
пов'язаних з цією передачею.
106. Передбачити субвенцію на компенсацію втрат місцевих
бюджетів внаслідок надання державою податкових пільг із плати за
землю, або подати пропозиції щодо призупинення дії законодавства,
яким надаються пільги із плати за землю, з одночасним збільшенням
видатків відповідним головним розпорядникам коштів державного
бюджету для забезпечення ними сплати цього податку.
107. Запропонувати чіткий механізм розподілу не менш як
50 відсотків коштів Фонду соціального захисту інвалідів для
здійснення програм соціального захисту інвалідів в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у тому
числі на створення додаткових робочих місць для інвалідів,
утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів
з урахуванням забезпечення у повному обсязі функціонування діючої
мережі зазначених закладів.
108. З метою зменшення споживання природного газу та
додаткових витрат на будівництво газопроводів розробити програму
переходу до системи опалення та приготування їжі населенням
сільської місцевості, де відсутня газифікація, за рахунок
використання електроенергії за тарифами, аналогічними тарифам на
електроенергію для міського населення, яке не користується
природним газом, з передбаченням коштів на реалізацію такої
програми за рахунок тарифної надбавки, що входить у структуру
кінцевої ціни на електроенергію.
109. Надати пропозиції щодо можливості встановлення порядку
сплати усіх загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів) підприємствами-монополістами та підприємствами і
господарськими товариствами із часткою держави у статутному фонді
понад 50 відсотків за місцезнаходженням виробничих потужностей.
110. Надати розрахунки та обґрунтування розподілу усіх видів
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі програм
між адміністративно-територіальними одиницями.
111. Врахувати пропозиції щодо збільшення обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний
розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та
запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному
господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності
і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний
ремонт сільських шкіл, на 1.450.000 тис. гривень та обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу
чергу сільських, на 265.000 тис. гривень.
112. Передбачити у проекті Закону норму щодо розподілу коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з
упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у
тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, та субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу
чергу сільських, у порядку, встановленому статтями 46 і 51 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ),
включаючи додаткові вимоги щодо необхідності забезпечення об'єктів
із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та
врахування ступеня газифікації населених пунктів.
113. Опрацювати пропозиції народних депутатів України щодо
виділення бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток,
здійснення інвестиційних проектів, виконання заходів з упередження
аварій та запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності, будівництво газопроводів-відводів і
газифікацію населених пунктів, збереження історичних забудов та
пам'яток архітектури, заходи щодо ліквідації наслідків та
упередження стихійних лих тощо, а також надати пропозиції щодо їх
врахування. При цьому у першу чергу забезпечити виконання
прийнятих постанов Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України та інших нормативно-правових актів, якими затверджені
відповідні програми та заходи.
114. Передбачити бюджетні кошти для проведення робіт з
попередження та ліквідації наслідків підтоплення, зсувів,
берегоукріплювальних робіт, заходів щодо утилізації та
знешкодження токсичних відходів, очищення земель від
вибухонебезпечних об'єктів після закриття військових полігонів.
115. Опрацювати усі пропозиції народних депутатів України та
звернення місцевих органів влади, що стосуються розбіжностей у
показниках, застосованих при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, та розрахункових обсягів доходів державного бюджету,
які є джерелом перерахування дотації вирівнювання.
116. Надати пропозиції щодо фінансового забезпечення
виконання вимог статті 3 Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) в частині державних
гарантій на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази
пасажирського транспорту, дорожнього господарства, зв'язку,
електромереж, систем теле- і радіотрансляції, газифікації та
розробки місцевих газових і нафтових родовищ, освіти, охорони
здоров'я, культурно-побутового та торговельного обслуговування, а
також фінансування заходів для поліпшення родючості земель,
розвитку та використання туристичних, рекреаційних і лікувальних
можливостей гірського регіону.
117. Розглянути можливість урахування пропозицій щодо
збільшення окремих видів субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціальний захист населення.
118. Надати методику визначення обсягів компенсаційних виплат
на пільговий проїзд окремих категорій громадян в усіх видах
міського та приміського транспорту, в тому числі залізничному.
119. Розглянути доцільність доповнення статті 109 проекту
Закону нормою щодо невключення відповідної заборгованості з
податку на додану вартість до валових доходів і витрат та
невідображення в податковому обліку підприємств та організацій,
які обліковують таку заборгованість.
120. Удосконалити та забезпечити адміністрування органами
державної податкової служби податку з доходів фізичних осіб,
зокрема подання податковими агентами відповідної звітності,
ведення особових рахунків платників щодо нарахування і сплати
цього податку.
121. Здійснити розподіл у додатку N 7 до проекту Закону
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності, в
першу чергу у сільській місцевості, у сумі 450.000 тис. гривень.
122. Визначити розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста
Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються
військові формування Чорноморського Флоту Російської Федерації, у
таких розмірах: міському бюджету міста Севастополь -
14.000 тис. гривень, міському бюджету міста Феодосія -
4.000 тис. гривень; Сімферопольському районному бюджету (бюджет
смт Гвардійське) - 800 тис. гривень та внести відповідні зміни до
додатків проекту Закону.
123. Збільшити на 41.900 тис. гривень обсяг субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів
внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту
Російської Федерації та внести відповідні зміни до додатків N 3 та
N 7 до проекту Закону, а також визначити такий розподіл зазначеної
субвенції: міському бюджету міста Севастополь -
100.000 тис. гривень, міському бюджету міста Феодосія -
1.500 тис. гривень; Сімферопольському районному бюджету (бюджет
смт Гвардійське) - 400 тис. гривень.
124. Розглянути можливість збільшення обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для
комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв),
будівництво та розвиток мережі метрополітенів, придбання шкільних
автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл.
125. Розглянути та врахувати пропозиції щодо внесення змін до
Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету):
в частині розрахунку обсягу доходів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів:
врахувати вимоги статті 98 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) щодо використання даних про фактичне виконання
відповідних бюджетів за три останні бюджетні періоди
(2002-2004 роки) та не застосовувати показник очікуваного
виконання за 2005 рік;
перевірити розрахунки для місцевих бюджетів із значними
відхиленнями темпів зростання прогнозних обсягів на 2006 рік
порівняно із середнім показником очікуваного виконання за 2005 рік
по Україні та застосувати механізм вирівнювання таких показників;
скоригувати фактичні показники за 2002-2003 роки з метою
врахування зміни ефективної ставки податку з доходів фізичних осіб
у 2004 році та порядку сплати цього податку за місцезнаходженням
підприємств та їх філій. Розрахунок коефіцієнта вирівнювання
здійснювати виходячи із співставних даних за 2002-2004 роки з
урахуванням зазначеного коригування звітних даних;
виключити із фактичних даних за базові періоди, що
враховуються при визначенні індексів відносної
податкоспроможності, обсяги разових надходжень внаслідок погашення
заборгованості із заробітної плати минулих років, насамперед
податку з доходів фізичних осіб, та врахувати зміни податкового
законодавства за цей період;
врахувати зменшення податку з доходів фізичних осіб внаслідок
надання податкової соціальної пільги та податкового кредиту у
розрізі міст і районів відповідно до кількості її отримувачів,
погодженої з відповідними органами місцевого самоврядування;
уточнити розподіл прогнозних обсягів податку з доходів
військовослужбовців між місцевими бюджетами, враховуючи інформацію
Міністерства оборони України;
врахувати особливості формування місцевих бюджетів
монофункціональних міст, на території яких знаходиться одне
бюджетоутворююче підприємство (насамперед атомні електростанції,
на яких в результаті закінчення будівництва енергоблоків
прогнозується різке зменшення надходжень податку з доходів
фізичних осіб);
запропонувати порядок визначення доходів бюджетів територій з
ознаками депресивного стану та обмеженою можливістю нарощування
дохідної бази;
в частині розрахунку обсягу видатків, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів:
на утримання органів управління - врахувати кількість
місцевих рад;
на охорону здоров'я: застосувати екологічний коефіцієнт з
метою збільшення видатків регіонам, які мають високий рівень
захворюваності, що обумовлено високотехногенним та екологічно
небезпечним навантаженням; передбачити окремою складовою видатки
на здійснення зубопротезування пільгової категорії громадян
виходячи з контингенту пільгової категорії та середньої вартості
послуги;
на освіту: дошкільну - врахувати: додаткові видатки для
територій, що мають статус гірських, на виконання Закону України
"Про статус гірських населених пунктів" ( 56/95-ВР ); контингент
дітей, які відвідують сезонні заклади і групи та
короткотермінового перебування при школах; загальну середню -
передбачити окремою складовою видатки на харчування учнів 1-4
класів, виходячи з контингенту таких учнів та визначених
законодавством норм харчування; врахувати специфіку
малокомплектних шкіл у малих містах та селищах, насамперед
шахтарських, шляхом застосування коефіцієнта приведення для шкіл
сільської місцевості; передбачити окремою складовою видатки на
утримання вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації;
на культуру і мистецтво: застосувати додаткові коригувальні
коефіцієнти з метою врахування наявності установ культури, які є
пам'ятками архітектури та мистецтва, і музеїв; передбачити окремою
складовою видатки на утримання шкіл естетичного виховання із
застосуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на
одного учня;
на фізичну культуру і спорт: здійснити розрахунок окремо за
видатками на утримання існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та видатками на проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань;
застосувати показник щільності населення та врахувати
особливості територій, які найбільше постраждали від наслідків
аварії на ЧАЕС.
126. Внести пропозиції щодо:
змін до Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) стосовно законодавчого закріплення справляння місцевих
податків і зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу та
збору на розвиток пасажирського електротранспорту) на території
Автономної Республіки Крим;
змін до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) стосовно
настання права на користування земельною ділянкою при переході
права на будівлю і споруду одночасно з моменту придбання будівель
та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, а не
після укладення договору оренди.
127. Внести зміни до:
постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2005 року
N 934 ( 934-2005-п ) "Про реалізацію Закону України "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів" щодо поширення
дії постанови і на педагогічних працівників установ охорони
здоров'я та соціального захисту і передбачити таку норму на 2006
рік;
постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2005 року
N 104 ( 104-2005-п ) "Про затвердження порядку надання та
погашення безвідсоткових середньострокових позичок місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування" щодо
визначення обсягу середньострокових позичок наростаючим підсумком
з початку року із зменшенням на обсяг раніше наданих у поточному
році, але не погашених середньострокових позичок;
пункту 4 Порядку покриття у 2005 році Державним казначейством
України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів,
затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 січня
2005 року N 6 ( z0060-05 ), у частині визначення кінцевого терміну
погашення короткотермінових позичок 25 грудня 2005 року.
Кабінету Міністрів України:
1) у разі надходження коштів від приватизації державного
майна понад затверджені у законі про Державний бюджет України
обсяги подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про
внесення змін до закону про Державний бюджет України, спрямувавши
їх на витрати розвитку та на компенсацію громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень;
2) внести пропозиції щодо розробки програми фінансового та
екологічного оздоровлення державного підприємства "Горлівський
хімічний завод" та програми щодо подолання небезпечних екологічних
наслідків виробничої діяльності відкритого акціонерного товариства
"Микитівський ртутний комбінат";
3) прискорити прийняття Державної програми розвитку
метрополітенів в Україні на 2005-2010 роки;
4) зобов'язати посадових осіб Фонду державного майна України,
що беруть участь від імені держави в загальних зборах акціонерних
холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у
статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї),
забезпечувати прийняття рішення про розподіл прибутку (доходу)
таких суб'єктів господарювання за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2005 рік;
5) внести пропозиції щодо змін до законів України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) у частині упорядкування видів та умов
витрат, посилення контролю за їх здійсненням з урахуванням оцінки
реальної потреби громадян в отриманні відповідної допомоги;
6) розглянути доцільність запровадження з 1 січня 2007 року
порядку справляння податків, що сплачуються фізичними особами, за
місцем їх реєстрації та надати пропозиції щодо внесення
відповідних змін до податкового законодавства;
7) завершити у 2006 році передачу відомчих бюджетних установ
соціально-культурної сфери до відання міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, які відповідають за
реалізацію державної політики у відповідній галузі;
8) розглянути доцільність передачі на баланс українського
державного підприємства "Укрхімтрансаміак" перевантажувального
комплексу відкритого акціонерного товариства "Одеський припортовий
завод";
9) до 15 квітня 2006 року подати на розгляд Верховної Ради
України законопроект про внесення змін до деяких законів України
(щодо забезпечення єдиних підходів до соціального захисту
педагогічних, науково-педагогічних, медичних, фармацевтичних
працівників та працівників культури) з метою запровадження єдиних
норм соціального захисту зазначених категорій працівників з
1 січня 2007 року;
10) проаналізувати ситуацію, що виникла у зв'язку з суттєвим
зниженням обсягів транспортування нафти, та вжити відповідних
заходів.вгору