Документ 301/95-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.08.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1995 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 30, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 16, ст.111):
1. Статтю 1 Закону викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік, з
урахуванням підсумків його виконання за перший квартал 1995 року,
по доходах у сумі 1 486 314 953,5 млн. карбованців, по видатках -
1 860 379 093,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту -
374 064 139,9 млн. карбованців. Джерелами покриття дефіциту Державного бюджету України
визначити кредити Національного банку України - 204 967 200 млн.
карбованців, зовнішні джерела фінансування - 169 096 939,9 млн.
карбованців".
2. Збільшити надходження доходів Державного бюджету України
на 1995 рік на 214 359 186 млн. карбованців, у тому числі:
Податок на прибуток підприємств 33 046 790
Прибутковий податок з громадян 11 245 396
Внески підприємств та господарських органі-
зацій до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення 33 650 000
Надходження до стабілізаційного фонду
паливно-енергетичного комплексу 50 000 000
Надходження до Пенсійного фонду 65 417 000
Надходження вільних залишків позабюджетних
фондів 10 000 000
Внески до бюджету сум від перевищення фонду
споживання 7 500 000
Плата за сертифікати на право здійснення
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами 3 500 000
3. Зменшити надходження доходів Державного бюджету України на
1995 рік на 26 300 000 млн. карбованців, у тому числі:
Надходження коштів від Державного комітету по матеріальних резервах 26 300 000
4. Збільшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік
на 240 620 006 млн. карбованців, у тому числі:
Соціальний захист населення 13 513 006
з них: за рахунок стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу 5 000 000
Фінансування науки 2 000 000
Державні капітальні вкладення 54 000 000
з них: на розвиток транспортних систем та придбання засобів транспорту 2 000 000
Витрати, пов'язані з реструктуризацією та
іншими витратами на розвиток вугільної
промисловості 14 000 000
Народне господарство - разом 10 040 000
у тому числі:
- бюджетні позички 8 000 000
з них на капітальні вкладення 8 000 000
- протиепізоотичні заходи, фінансування
бюджетних установ та інших витрат
агропромислового комплексу 440 000
- часткове відшкодування вартості
племінної худоби 700 000
- відшкодування витрат з оплати сортових
надбавок на елітне насіння 200 000
- компенсація різниці в цінах на вугілля
за 1994 рік 700 000
Видатки, здійснювані за рахунок стабілізаційного
фонду паливно-енергетичного комплексу 45 000 000
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 3 000 000
з них: витрати, пов'язані з придбанням за кордоном літератури для бібліотек, з перекладами зарубіжного законодавства, розробкою програми законопроектних робіт Президента України та Уряду України, розробкою проектів законів 1 000 000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним
захистом населення, - разом 33 650 000
у тому числі:
- видатки на соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи 22 437 300
- державні капітальні вкладення 5 600 000
- самостійне переселення громадян з радіо-
активно забруднених територій і будівниц-
тво житла для громадян, віднесених до
категорії 1 1 907 000
- видатки по забезпеченню робіт у зоні
відчуження 2 676 700
- інші цільові чорнобильські програми 1 029 000
Видатки Пенсійного фонду 65 417 000
5. Зменшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік
на 26 300 000 млн. карбованців, з них: Народне господарство - разом 26 300 000
у тому числі: - забезпечення державних резервів 26 300 000
6. Статтю 3 після слів "Фінансування науки" доповнити словами
"з них: утримання Національної академії наук України - 9 363 300
млн. карбованців".
7. У статті 10:
пункт "а" доповнити словами "з наступним спрямуванням 20
відсотків одержаних коштів на розвиток матеріально-технічної бази
митних, правоохоронних та інших уповноважених на це органів";
пункт "д" доповнити словами "спрямовуються цільовим
призначенням на фінансування матеріально-технічного та наукового
забезпечення, будівництва житла та вирішення інших соціальних
питань військовослужбовців і членів їх сімей".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 1995 року
N 301/95-ВРвгору