Документ 300-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - 781-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. № 300
Київ

Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 781 від 23.09.2015}

Відповідно до статті 23 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2013 р. № 300

ПОРЯДОК
і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету

1. Кошти, одержані у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті) у результаті трансферу технологій та/або їх складових, створених за рахунок коштів державного бюджету, майнові права на які належать організації-розробнику згідно із статтею 11 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (далі - кошти, одержані від трансферу технологій), зараховуються:

до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження організації-розробника на її відповідний рахунок, відкритий в органі Казначейства, - якщо організація-розробник є бюджетною установою;

на небюджетний рахунок організації-розробника, відкритий в органі Казначейства, - якщо організація-розробник є небюджетною установою.

2. Кошти, одержані від трансферу технологій, використовуються організацією-розробником за такими напрямами:

1) розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій такої організації-розробника, а саме:

проведення патентно-кон’юнктурних, наукових, маркетингових досліджень, конструкторських, проектних та випробувальних робіт із створення і трансферу технологій та/або їх складових;

здійснення заходів щодо закордонного патентування і забезпечення правової охорони технологій та/або їх складових в Україні та державах, до яких передбачається їх передача;

отримання інформації про технології та/або їх складові від установ державної системи науково-технічної і патентної інформації;

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій;

створення, розвиток, модернізація та реконструкція науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць, закупівля інструментів, обладнання та устаткування, що використовуються для технологічного оновлення виробництва;

придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау), що використовуються для реалізації інноваційних проектів;

створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури (інноваційні бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо);

2) виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових.

3. У разі укладення договорів про трансфер технологій організація-розробник подає щороку до 15 лютого наступного року головному розпорядникові коштів державного бюджету, за рахунок яких створено такі технології, майнові права на які належать такій організації-розробнику згідно із статтею 11 Закону “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, звітну інформацію про укладені договори про трансфер технологій, обсяг коштів, одержаних від трансферу технологій, та їх використання у розрізі напрямів, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

Головні розпорядники коштів державного бюджету узагальнюють отриману звітну інформацію і подають її щороку до 15 березня МОН для узагальнення та інформування до 15 квітня Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

Звітна інформація, зазначена в цьому пункті, подається за формами, затвердженими МОН.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

4. Відповідальність за нецільове використання коштів, одержаних від трансферу технологій, несе організація-розробник згідно із законодавством.

5. Операції, пов’язані з використанням коштів державного бюджету, проводяться в установленому законодавством порядку.вгору