Документ 298-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 травня 2017 р. № 298-р
Київ

Про затвердження умов продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Затвердити умови продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” (далі - товариство) за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що додаються.

Пакет складається з 77859520 акцій, що становить 99,5 відсотка статутного капіталу товариства, номінальною вартістю 19464,88 тис. гривень.

2. Фондові державного майна:

1) забезпечити в установленому порядку шляхом укладення договорів про конфіденційність наданої інформації доступ потенційних учасників конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства;

2) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

3) установити контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про приватизацію державного майна”;

4) інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу пакета акцій товариства.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 298-р

УМОВИ
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. У конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” (далі - товариство) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно з частинами першою і другою статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

2. Потенційні покупці - юридичні особи зобов’язані подати державному органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:

інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.

Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.

3. Початкова ціна державного пакета акцій товариства у кількості 77859520 штук, або 99,5 відсотка статутного капіталу товариства (далі - пакет акцій), становить 33920000 гривень.

4. Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:

збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також недопущення виникнення податкового боргу;

утримання в належному стані та у готовності до використання за призначенням об’єктів і засобів цивільного захисту;

виконання вимог Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

оновлення основних засобів виробництва, а саме модернізацію ливарного виробництва, верстатного парку для обробки металу, ковальсько-пресового обладнання та обладнання для виготовлення шестерень на підставі програми, розробленої та затвердженої покупцем. Така програма повинна бути затверджена не пізніше ніж протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;

оновлення інформаційно-програмного забезпечення товариства;

освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та послуг;

зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) щороку протягом п’яти років;

виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;

виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні та його виконання;

здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України “Про охорону праці”, розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

4) у природоохоронній діяльності товариства:

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;

з метою здійснення контролю за обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря модернізацію очисних споруд товариства протягом двох років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;

встановлення обладнання для очистки стічних вод;

проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;

до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;

спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.

5. Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.вгору