Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила, Вимоги, Перелік від 11.04.2012295
Документ 295-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2019, підстава - 547-2019-п

85. НКРЗІ розглядає відповідно до законодавства звернення споживачів щодо надання та отримання послуг, отримує з цією метою від операторів, провайдерів необхідні документи та інформацію і вживає у межах повноважень заходів до захисту прав споживачів.

Надання та отримання загальнодоступних послуг

86. Загальнодоступними послугами є:

1) підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного зв’язку загального користування (універсальний доступ);

2) послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок);

3) виклик служб екстреної допомоги;

4) послуги довідкових служб і послуги телефонного зв’язку, що надаються за допомогою таксофонів.

87. Універсальний доступ повинен відповідати таким вимогам:

1) забезпечення за вимогою споживача з’єднання його кінцевого обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування за тарифами, що згідно із Законом України “Про телекомунікації” підлягають державному регулюванню;

2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати надання послуг місцевого, міжміського, міжнародного телефонного, факсимільного зв’язку та з передачі даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до Інтернету;

3) вартість підключення до телекомунікаційної мережі загального користування не залежить від технології доступу або способу підключення.

Підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування

88. Підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування здійснюється за його письмовою заявою у разі наявності технічної можливості шляхом установлення такого обладнання (телефонних та факсимільних апаратів) у житлових будинках, квартирах і приміщеннях (далі - квартири), на підприємствах, в установах, організаціях та його підключення до мереж місцевого телефонного зв’язку.

89. Заява на встановлення квартирного телефону приймається від власника (співвласника) квартири або особи, яка зареєстрована за зазначеною в заяві адресою, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та наявності:

1) документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення, або паспортного документа з відміткою про реєстрацію місця проживання за зазначеною в заяві адресою;

2) документа, що підтверджує наявність пільг (у разі потреби);

3) довідки про взяття на облік платника податків (реєстраційного номера облікової картки платника податків), а для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - паспортного документа з відміткою про наявність в особи права здійснювати будь-які платежі за серією та номером такого документа.

Заяви на встановлення квартирного телефону від громадян пільгових категорій беруться на облік і задовольняються відповідно до законодавства тільки за зареєстрованим місцем проживання таких громадян. Пільги надаються за умови та з дати подання повного переліку документів, які засвідчують право на їх отримання.

90. Заява на встановлення телефону юридичній особі приймається за підписом її керівника або уповноваженої ним особи за наявності:

1) документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон, або належним чином засвідченої копії такого документа;

2) згоди орендодавця на прокладення телекомунікацій та встановлення телефону орендареві (у разі потреби).

{Підпункт 3 пункту 90 виключено на підставі Постанови КМ № 233 від 08.04.2013}

{Підпункт 4 пункту 90 виключено на підставі Постанови КМ № 485 від 23.09.2014}

Пільги надаються за умови та з дати подання юридичною особою повного переліку документів, які засвідчують право на їх отримання.

91. Заяви на встановлення телефону приймаються відповідними службами оператора, провайдера і реєструються в окремому журналі, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою оператора, провайдера (за наявності), або в окремому електронному журналі чи системі, що забезпечує обмежені права на доступ та внесення змін, а також відповідає вимогам законодавства щодо електронного документа. Оператор повинен повідомити споживачеві про дату реєстрації заяви та її реєстраційний номер.

92. Телефони залежно від місця встановлення поділяються на:

1) квартирні:

індивідуального користування, встановлені в квартирах;

колективного користування, встановлені в місцях спільного користування в комунальних квартирах і підключені до окремої лінії;

2) службові:

встановлені на підприємствах, в установах та організаціях;

встановлені в квартирах посадових осіб, які оплачуються за рахунок підприємств, установ та організацій, де працюють такі особи;

встановлені фізичним особам у нежитлових приміщеннях;

3) технологічні, встановлені в операторів телекомунікацій та використовуються для забезпечення організаційно-технологічного процесу.

93. За способом підключення телефони поділяються на:

1) основні:

підключені до окремої абонентської лінії;

підключені за спареною схемою до однієї абонентської лінії з різними номерами;

2) паралельні, встановлені в різних кімнатах одному абонентові або різним абонентам, але підключені до однієї абонентської лінії, і мають один номер. При цьому один з телефонних апаратів є основним, другий - додатковим;

3) вечірні, які у вечірній час, вихідні та святкові дні переключаються з підприємств, установ та організацій на квартири;

4) односторонні, встановлені тільки для вихідного телефонного зв’язку.

94. Заяви споживачів на встановлення телефону задовольняються згідно з чергою в зоні дії відповідної АТС.

Черговість на встановлення телефону визначається датою подання заяви, а квартирного телефону громадянам пільгових категорій в межах відповідних груп (позачергове, першочергове, переважне право) - датою подання документів, якими підтверджуються пільги.

У разі вибуття особи, що подала заяву, з квартири черга на встановлення телефону переоформляється на члена його сім’ї, але не раніше дати відмітки у паспортному документі про реєстрацію місця проживання за адресою встановлення телефону, або на співвласника квартири, але не раніше дати, коли він став її співвласником, або на власника квартири, якщо він був власником квартири на час подання заяви на встановлення телефону.

Переоформлення черги на встановлення телефону на члена сім’ї, який на момент взяття на чергу був неповнолітнім, здійснюється з дати подання відповідної заяви, але не раніше дати його народження.

У районах забудови багатоквартирними будинками черга формується за будинками, одноквартирними будинками - за вулицями з подальшим розподілом заяв за кінцевим лінійно-кабельним пристроєм телефонної мережі.

У разі коли особа, що подала заяву на встановлення телефону, протягом місяця з дня надходження повідомлення про наявність можливості для встановлення телефону не уклала договір, заява скасовується та передається до архіву.

95. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво мережі телекомунікацій, до якої буде підключатися їх кінцеве обладнання, у розмірі не менш як собівартість підключення кінцевого обладнання споживача, мають право на позачергове отримання послуг оператора такої мережі без дотримання порядку, передбаченого пунктом 94 цих Правил.

96. На момент введення у дію нової або розширення діючої АТС оператор телекомунікацій зобов’язаний передбачити не менш як 5 відсотків ємності такої АТС для встановлення телефонів громадянам пільгових категорій. У разі відсутності в зоні дії АТС незадоволених заяв даних громадян зазначена ємність використовується для встановлення телефонів згідно із законодавством.

97. Відсутність технічної можливості для встановлення телефонів фізичним особам, у тому числі громадянам пільгових категорій, не є перешкодою для встановлення телефонів за заявами інших громадян в інших будинках та під’їздах, де є така можливість.

98. У комунальних квартирах встановлюються телефони колективного або індивідуального користування.

За наявності технічної можливості телефон індивідуального користування може бути встановлений у кожній кімнаті комунальної квартири.

Телефон індивідуального користування може бути встановлений одному з мешканців комунальної квартири у разі письмової відмови інших мешканців, заяви яких зареєстровані оператором телекомунікацій, та/або за наявності в квартирі телефону колективного користування.

У разі коли в комунальній квартирі залишається одна сім’я, укладається новий договір і телефон передається в індивідуальне користування.

У разі коли в квартирі, яка перебуває у співвласності кількох осіб, або комунальній квартирі змінюються мешканці чи мешканці комунальної квартири виявили бажання встановити телефони індивідуального користування, телефон може бути переданий у колективне користування за згодою абонента. Якщо абонент телефону індивідуального користування не дає згоди, заяви на встановлення телефону іншим мешканцям квартири беруться на облік і задовольняються в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил.

У разі коли абонент телефону індивідуального користування та члени його сім’ї виїжджають з комунальної квартири, укладається договір з одним з мешканців комунальної квартири за його заявою згідно з чергою на встановлення телефону в порядку, передбаченому цим пунктом.

99. У разі відсутності технічної можливості задовольнити попит населення у телефонному зв’язку оператор телекомунікацій встановлює та переключає діючі квартирні телефони за спареною схемою або з використанням апаратури ущільнення ліній (крім абонентських ліній, які використовуються органами Національної поліції для охоронної сигналізації). Встановлення та переключення телефону, підключеного до окремої абонентської лінії (із заміною чи без заміни номера), здійснюються за письмовою згодою абонента телефону індивідуального користування.

Телефони, підключені за спареною схемою, встановлюються в окремих квартирах багатоквартирного будинку, розташованих, як правило, в одному під’їзді, а в одноквартирних будинках у зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою. Вивільнений телефон, підключений за спареною схемою, може бути встановлений особі, яка є першою за чергою в під’їзді або зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою.

У сільській місцевості дозволяється встановлення телефонів, підключених за спареною схемою, підприємствам, установам та організаціям.

Без письмової згоди абонента телефону, підключеного за спареною схемою, не дозволяється іншому абонентові підключати до такого телефону кінцеве обладнання інших типів (факс, модем тощо), крім випадків застосування обладнання, яке дає змогу надавати послуги без створення незручностей в користуванні телефоном такому абонентові.

100. За взаємною згодою абонентів дозволяється встановлення паралельних телефонів у різних квартирах або одноквартирних будинках у зоні дії одного кінцевого лінійно-кабельного пристрою, крім телефонів, підключених за спареною схемою.

У разі смерті абонента, зміни місця проживання, розірвання договору з абонентом чи припинення надання послуг оператор телекомунікацій відключає паралельний телефон, якщо не надійшла черга іншого споживача на встановлення паралельного телефону.

101. За наявності технічної можливості та відсутності черги в будинку чи зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою в квартирі може встановлюватися більш як один телефон.

102. Установлення телефону та іншого кінцевого обладнання здійснюється оператором телекомунікацій у місячний строк після внесення абонентом плати за підключення до телекомунікаційної мережі та абонентної плати, якщо інше не передбачено договором.

Телефонні розетки встановлюються в місцях, визначених абонентом, якщо це не суперечить нормам та правилам технічної експлуатації.

103. У разі зміни абонентом місця проживання у зоні дії однієї АТС за його заявою телефон індивідуального користування (підключений до окремої абонентської лінії) за наявності технічної можливості перевстановлюється за новим місцем проживання із збереженням абонентського номера незалежно від черги на встановлення телефону. За відсутності технічної можливості встановлення телефону здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил, без збереження абонентського номера.

104. У разі переїзду абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора телекомунікацій переоформлення чи укладення договору здійснюється протягом місяця з дня подання заяви на встановлення телефону за новим місцем проживання в разі відсутності заборгованості за надані послуги. Зазначений абонент має право на переоформлення чи укладення договору незалежно від наявності в будинку або зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою незадоволених заяв на встановлення телефону.

У разі переїзду абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора телекомунікацій договір переоформляється згідно з тарифом на переоформлення, а в зоні дії іншого оператора телефон встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил.

105. Договір переоформляється:

1) на члена сім’ї або співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента.

У разі відчуження квартири та/або зміни місця проживання абонента - фізичної особи оператор телекомунікацій має право розірвати з ним договір, якщо абонент у місячний строк письмово не повідомив про зміну власника квартири та/або місця проживання.

За заявою члена сім’ї колишнього абонента або співвласника чи власника квартири, яка подається у місячний строк з дати відчуження квартири та/або зміни місця проживання, договір переоформляється на такого члена сім’ї або співвласника чи власника квартири згідно з тарифом на переоформлення. В інших випадках встановлення телефону здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил.

У разі відчуження квартири та/або зміни місця проживання абонента, якому встановлено телефон на пільгових умовах, встановлення телефону членові його сім’ї або співвласникові чи власникові квартири, який не має пільг, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил, згідно з тарифом на переоформлення;

2) за письмовою заявою члена сім’ї або співвласника чи власника або можливого спадкоємця квартири у разі смерті абонента.

У разі смерті абонента або визнання його безвісно відсутнім оператор телекомунікацій має право скоротити перелік послуг.

За заявою члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, яка подається у місячний строк з дати смерті абонента, договір переоформляється (надання послуг відновлюється, телефон включається) на члена сім’ї або співвласника чи власника згідно з тарифом на переоформлення за умови внесення абонентної плати та плати за надані послуги. Договір за згодою співвласників може бути переоформлений на спадкоємця, якщо він не пізніше ніж протягом 12 місяців з дня смерті абонента подав документи, що підтверджують право власності на квартиру, в якій встановлено телефон.

В інших випадках телефон встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил.

106. Телефон, встановлений у квартирі, де проживають жінка і чоловік, шлюб між якими розірвано, вважається телефоном колективного користування за заявою одного з них.

107. У разі встановлення факту смерті абонента, який проживав один, або визнання його безвісно відсутнім перелік послуг скорочується (телефон відключається) до подання можливим спадкоємцем заяви про переоформлення телефону.

У разі коли протягом місяця з дня смерті абонента надійшла заява на переоформлення телефону від можливого спадкоємця, надання послуг відновлюється (телефон включається) на час оформлення документів про право власності на квартиру за умови внесення абонентної плати та плати за надані послуги. Договір із спадкоємцем укладається, якщо він не пізніше ніж протягом 12 місяців з дня смерті абонента подав документи, що підтверджують право власності на приміщення, в якому встановлено телефон.

У разі коли спадкоємцем є неповнолітня особа, до досягнення нею повноліття договір укладається з її законним представником від імені та в інтересах такої особи. Після досягнення повноліття договір укладається із спадкоємцем.

У разі ненадходження заяви від можливого спадкоємця протягом місяця від дня відключення телефону номер телефону використовується оператором телекомунікацій для задоволення заяв інших споживачів у порядку, встановленому законодавством.

У разі смерті особи, яка мала пільги на встановлення телефону, після дати надіслання їй повідомлення про можливість встановлення телефону договір укладається з одним із членів сім’ї такої особи без збереження пільг.

Правонаступник юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, має право на переоформлення телефону на підставі документів, що підтверджують правонаступництво. В інших випадках телефон встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил.

У разі наявності заборгованості за надані послуги (за період, що не перевищує строк позовної давності) правонаступник повинен погасити таку заборгованість до переоформлення телефону, якщо інший строк не передбачений договором.

108. Оператор телекомунікацій встановлює та переустановлює телефони за визначеними тарифами, якщо будинки (приміщення) обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями для підключення абонентської проводки, а довжина абонентської проводки від кінцевого кабельного пристрою у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання не перевищує 40 метрів (основні роботи).

У разі коли будинок не обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями та/або довжина абонентської проводки перевищує 40 метрів, абонент за його заявою, крім плати за встановлення телефону, оплачує виконані оператором телекомунікацій додаткові роботи, вартість яких розраховується відповідно до собівартості з урахуванням отримання прибутку. До додаткових робіт відноситься прокладення частини абонентської проводки завдовжки більш як 40 метрів, у тому числі встановлення кінцевих кабельних пристроїв та опор повітряних ліній зв’язку.

У разі коли для встановлення телефонів громадянам пільгових категорій необхідно виконати роботи з будівництва абонентської лінії зв’язку, в тому числі ті, що не віднесені до пільгових додаткових робіт, такі роботи виконуються оператором телекомунікацій під час планового розширення телефонної мережі або за рахунок таких громадян та за їх згодою. До пільгових додаткових робіт відносяться роботи з будівництва ділянки абонентської проводки завдовжки до 150 (у містах, селищах міського типу) чи 500 метрів (у сільській місцевості), крім робіт з будівництва частини абонентської проводки завдовжки менш як 40 метрів від точки підключення кінцевого обладнання споживача до кінцевого кабельного пристрою розподільної лінії зв’язку, а також роботи з організації абонентської лінії зв’язку з використанням радіотехнологій та встановлення квартирного телефону.

Під час замовлення встановлення телефону в разі необхідності будівництва розподільної лінії зв’язку і кінцевого кабельного пристрою абонентської лінії зв’язку та/або прокладення абонентської проводки завдовжки більш як 40 метрів оператор телекомунікацій і споживач укладають договір, за яким оператор гарантує встановлення телефону після виконання додаткових будівельних робіт (пільгових додаткових робіт), а споживач оплачує такі роботи.

109. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних послуг задовольняються відповідно до Закону України “Про телекомунікації”.

У разі коли під час встановлення телефону абонентом (абонентами) виконано технічні умови або оплачено додаткові будівельні роботи, використання споруд іншим споживачем може здійснюватися тільки за наявності згоди абонента (абонентів).

Послуги фіксованого місцевого телефонного зв’язку

110. Послуги фіксованого місцевого телефонного зв’язку надаються в межах місцевої телефонної мережі з використанням технології проводового та/або безпроводового доступу та/або конвергенції мереж.

Зв’язок з використанням нумерації місцевої телефонної мережі під час надання загальнодоступних послуг повинен забезпечуватися з усіма абонентами такої мережі, а також службами екстреної допомоги.

111. Послуги фіксованого місцевого телефонного зв’язку надаються з використанням кінцевого обладнання абонента, таксофонів, а також у пунктах колективного користування.

112. Зміна абонентських номерів у мережах фіксованого місцевого телефонного зв’язку у випадках, передбачених пунктом 25 цих Правил, а також у зв’язку із заміною АТС, перенесенням кінцевих лінійно-кабельних споруд у зону дії іншої АТС (за наявності підтверджуючих документів) здійснюється оператором телекомунікацій без згоди абонентів та з їх повідомленням за місяць до зміни номерів, а у разі масової зміни номерів (понад 10 тис.) - з додатковим повідомленням через засоби масової інформації.

113. Оператор телекомунікацій, що надає загальнодоступні послуги, крім прав, встановлених пунктом 38 цих Правил, має також право:

1) проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, пломбувати діодні приставки (розетки);

2) відключати телефон абонента, квартира якого підключена до охоронної сигналізації, через місяць після вручення абонентові письмового попередження про відключення;

3) проводити перевірку використання телефонного номера особою, з якою укладено договір.

114. Оператор телекомунікацій, що надає загальнодоступні послуги, крім виконання обов’язків, встановлених пунктом 39 цих Правил, зобов’язаний:

{Підпункт 1 пункту 114 виключено на підставі Постанови КМ № 703 від 20.09.2017}

2) забезпечити протягом одного місяця з дня розірвання договору технічну можливість відновлення роботи телефону;

3) інформувати абонентів про строки введення в експлуатацію нової та розширення абонентської ємності діючої АТС.

115. Споживач під час отримання загальнодоступних послуг, крім виконання обов’язків, встановлених пунктом 36 цих Правил, зобов’язаний:

1) не допускати використання телефону, підключеного за спареною схемою, або паралельного телефону для навмисного створення незручностей іншому абонентові;

2) не перешкоджати виконанню робіт з підключення телефонів, встановлення апаратури ущільнення абонентських ліній зв’язку, ремонтних робіт, а також здійсненню контролю за якістю роботи абонентської лінії зв’язку та кінцевого обладнання.

116. Розрахунки за загальнодоступні послуги здійснюються відповідно до цих Правил.

Оператор застосовує такі види абонентної плати, як плата без почасового та з почасовим обліком телефонних розмов, з урахуванням технологічних можливостей власної телекомунікаційної мережі.

Абоненти, кінцеве обладнання яких підключене до АТС, де не застосовується апаратура почасового обліку місцевих телефонних розмов, вносять абонентну плату без почасового обліку телефонних розмов.

У разі надання абонентові одночасно в одному пакеті послуг місцевого телефонного зв’язку та з доступу до Інтернету оператор телекомунікацій може запропонувати на вибір абонента тарифний план, до якого включена абонентна плата без застосування почасового обліку місцевих телефонних розмов (згідно з граничними тарифами на загальнодоступні послуги) і плата за послуги з доступу до Інтернету.

Розрахунковим періодом для оплати загальнодоступних послуг є поточний календарний місяць.

Плата за послуги місцевого телефонного зв’язку вноситься абонентом відповідно до пунктів 70-72 цих Правил.

У разі неотримання рахунка (квитанції) до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, або здійснення розрахунків без рахунка (квитанції) абонент має право звернутися до служби розрахунків оператора телекомунікацій для отримання інформації про належну до сплати суму та в разі потреби отримати рахунок (квитанцію).

У разі отримання послуг на умовах попередньої оплати абонент здійснює щомісяця до 20 числа оплату їх вартості в розмірі не менш як розмір плати за попередній розрахунковий період з наступним перерахунком суми (до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом) виходячи з обсягу фактично наданих послуг за такий період.

Абоненти - юридичні особи, які фінансуються з державного (місцевого) бюджету, зобов’язані подати операторові телекомунікацій довідку фінансового органу про підтвердження їх повного фінансування за рахунок бюджетних коштів з метою застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних підприємств, установ та організацій.

117. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператор телекомунікацій має право припинити надання послуг та письмово повідомити про це абонентові.

Виклик служб екстреної допомоги

118. Оператори телекомунікацій безоплатно встановлюють телефонні з’єднання для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої медичної допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112.

Послуги довідкових служб

119. Для інформування споживачів про номери телефонів абонентів телефонної мережі утворюються інформаційно-довідкові служби, видаються телефонні довідники, в тому числі в електронній формі.

Оператор телекомунікацій повинен забезпечити доступ споживачів до власної інформаційно-довідкової служби та спільної голосової довідкової послуги, визначеної Національним планом нумерації.

Для організації доступу до спільної голосової довідкової послуги та видання телефонних довідників (у паперовій або електронній формі) оператори телекомунікацій передають провайдерові такої послуги відповідно до договору та з урахуванням вимог пунктів 43 і 44 цих Правил інформацію про номери телефонів абонентів своєї мережі та інформаційно-довідкової служби оператора і режим її роботи.

Послуги телефонного зв’язку, що надаються за допомогою таксофонів

120. Таксофони встановлюються операторами телекомунікацій на залізничних, морських і річкових вокзалах, пристанях, автовокзалах (автостанціях), у пунктах пропуску через державний кордон, аеропортах, лікувально-оздоровчих закладах, на підприємствах, в установах та організаціях за рішенням їх керівництва на договірних засадах та в інших громадських місцях для забезпечення доступу споживачів до загальнодоступних послуг.

Таксофони встановлюються операторами телекомунікацій в усіх населених пунктах з кількістю населення понад 50 осіб за рішенням органів місцевого самоврядування на договірних засадах для забезпечення доступу споживачів до загальнодоступних послуг.

Оператор телекомунікацій повинен забезпечити реалізацію таксофонних карток у кожному населеному пункті, на території якого він надає послуги телефонного зв’язку за допомогою таксофонів.

Строк дії таксофонної картки становить не менш як шість місяців.

Таксофони, які встановлені на залізничних, морських і річкових вокзалах, автовокзалах (автостанціях), аеропортах, пунктах пропуску через державний кордон, лікувально-оздоровчих закладах, повинні забезпечувати надання послуг двостороннього телефонного зв’язку (за наявності технічної можливості).

Інформація про порядок отримання послуг телефонного зв’язку за допомогою таксофонів повинна розміщуватися на таксофоні та включати:

інструкцію з користування таксофоном;

номери телефонів екстрених служб допомоги, довідкових служб оператора телекомунікацій, адресу розташування найближчого таксофона;

відомості про оператора телекомунікацій, якому належить таксофон, та структурний підрозділ, який приймає звернення споживачів щодо надання послуг за допомогою таксофонів (найменування, адресу, номери телефонів);

дані про пункти придбання таксофонних карток.

Надання та отримання послуг проводового радіомовлення

121. Послуги проводового радіомовлення надаються операторами мереж проводового радіомовлення за наявності ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації таких мереж, виданої НКРЗІ.

122. Мережею проводового радіомовлення транслюються програми телерадіоорганізацій на підставі ліцензії, виданої Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, та сигнали оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану.

123. Програми звукового мовлення транслюються мережами проводового радіомовлення відповідно до розкладу радіомовлення. Для особливо важливих передач розклад радіомовлення може бути змінений.

124. Для забезпечення розповсюдження радіопрограм, створених на виконання державного замовлення, оператор мереж проводового радіомовлення і державний замовник укладають державний контракт.

125. Оператори мереж проводового радіомовлення надають такі послуги:

1) установлення радіоточок;

2) переустановлення радіоточок;

3) тимчасове відключення радіоточок;

4) повторне включення радіоточок;

5) установлення вуличних гучномовців;

6) переоформлення договору на користування радіоточкою;

7) забезпечення синхронного перекладу, звукопідсилення (озвучення в приміщеннях та на відкритому просторі);

8) трансляція сигналів оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану;

9) надання студій для створення радіопрограм;

10) надання мереж, каналів проводового радіомовлення у користування телерадіоорганізаціям, які отримали відповідну ліцензію.

126. Установлення радіоточок здійснюється централізовано під час будівництва та реконструкції будинків, а також за заявами фізичних і юридичних осіб.

127. Для забезпечення експлуатації розподільних мереж та пристроїв проводового радіомовлення на збудованих об’єктах представники оператора мереж проводового радіомовлення беруть участь у роботі комісій, які приймають такі об’єкти.

128. Фізичні особи, які проживають у радіофікованих квартирах, є індивідуальними абонентами проводового радіомовлення за умови укладення договору з оператором мереж проводового радіомовлення.

129. Установлення радіоточок здійснюється після подання операторові мереж проводового радіомовлення письмової заяви фізичної або юридичної особи та внесення плати за встановлення радіоточки згідно з діючими тарифами і кошторисом (якщо виконувалися додаткові роботи) та абонентної плати.

130. У разі подання заяви на встановлення радіоточки у нерадіофікованій квартирі, на підприємстві, в установі та організації оператор мереж проводового радіомовлення перевіряє на місці технічну можливість такого встановлення.

131. Оператор мереж проводового радіомовлення здійснює установлення радіоточок згідно з діючими тарифами за умови, що довжина абонентської лінії до основної радіоточки не перевищує 40 метрів. В іншому випадку вартість робіт і матеріалів оплачується згідно з кошторисом.

132. За наявності основної радіоточки дозволяється встановлювати за окрему плату додаткові радіоточки без внесення абонентної плати.

133. Додаткові радіоточки встановлюються у приміщеннях окремої квартири, а також тих, що займає одна сім’я, яка проживає в комунальній квартирі.

134. Перенесення радіоточки з однієї кімнати в іншу здійснюється тільки в межах однієї квартири за окрему плату згідно з діючими тарифами.

135. Тимчасове відключення радіоточки здійснюється оператором мереж проводового радіомовлення за письмовою заявою абонента.

136. Відключення радіоточок абонентів - юридичних осіб, у тому числі тимчасове, здійснюється оператором мереж проводового радіомовлення за письмовою заявою керівника юридичної особи. Строк тимчасового відключення фіксується у відповідному акті.

Тимчасове відключення не звільняє абонента - юридичну особу від відповідальності за збереження мережі проводового радіомовлення.

137. Повторне включення радіоточок у мережу проводового радіомовлення здійснюється за письмовою заявою абонента згідно з діючими тарифами.

138. Переоформлення договору на іншого члена сім’ї абонента здійснюється за заявою абонента.

139. У разі коли під час усунення пошкодження або повторного включення радіоточки виявлено пошкодження абонентської лінії чи будинкової мережі з вини абонента, ремонтні роботи виконуються за його рахунок.

140. Установлення вуличних гучномовців у мережі проводового радіомовлення здійснюється за заявою споживача, погодженою з місцевим органом виконавчої влади, після внесення відповідної плати згідно з діючими тарифами (у разі виконання додаткових робіт).

141. Звукопідсилення та технічне забезпечення синхронного перекладу здійснюються за заявами споживачів. Питання щодо можливості установлення технічних засобів для забезпечення синхронного перекладу вивчається оператором мереж проводового радіомовлення протягом двох днів.

142. Споживач подає операторові мереж проводового радіомовлення заяву на забезпечення звукопідсилення під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів разом з документом виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, що підтверджує згоду на їх проведення.

143. Трансляція оголошень, повідомлень та виступів здійснюється телерадіоорганізацією.

Телерадіоорганізація зобов’язана приймати від операторів мереж проводового радіомовлення та безоплатно передавати такими мережами інформацію про порядок встановлення та використання радіоточок, подання заяви на усунення пошкоджень розподільної мережі, внесення абонентної плати, охорону ліній зв’язку, виконання ремонтних робіт на мережах проводового радіомовлення.

144. Оператори мереж проводового радіомовлення в порядку, встановленому законодавством, передають такими мережами сигнали оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану.

145. Розрахунки за послуги проводового радіомовлення здійснюються згідно з цими Правилами.

146. Абонент, крім прав, встановлених пунктом 35 цих Правил, має право самостійно підключати до радіоточки придбані ним гучномовці, на які видано документ про підтвердження їх відповідності.

147. Абонент, крім виконання обов’язків, встановлених пунктом 36 цих Правил, зобов’язаний:

1) не підключати самостійно радіоточки до мережі проводового радіомовлення;

2) погоджувати з оператором мереж проводового радіомовлення питання підключення абонентських гучномовців потужністю понад 1 Вт;

3) не допускати використання радіоточки не за призначенням або з метою навмисного заподіяння шкоди іншим абонентам.

148. Оператор мереж проводового радіомовлення, крім прав, встановлених пунктом 38 цих Правил, має право надавати пріоритетні послуги телерадіоорганізаціям, які виконують державне замовлення.

149. Оператор мереж проводового радіомовлення, крім виконання обов’язків, встановлених пунктом 39 цих Правил, зобов’язаний повідомляти абонентам про перерву в роботі мережі проводового радіомовлення під час капітального ремонту чи реконструкції ліній електропостачання, які використовуються також як опори для підвішування проводів мережі проводового радіомовлення.

У разі виконання робіт з технічного обслуговування радіоточок, споруд розподільної мережі проводового радіомовлення, які встановлені на дахах будинків та проходять територією, що перебуває у власності абонента, працівники оператора мереж проводового радіомовлення зобов’язані пред’явити абонентові особисте посвідчення з фотокарткою, скріпленою печаткою (за наявності), та наряд (доручення) оператора.

Послуги ефірного телерадіомовлення

150. Послуги ефірного телерадіомовлення надаються операторами мереж ефірного телерадіомовлення за наявності ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації таких мереж, виданої НКРЗІ.

Послугами ефірного телерадіомовлення є:

технічне обслуговування і експлуатація технічних засобів випромінення в ефір;

передача телерадіопрограм до технічних засобів випромінення в ефір з використанням споруд і ліній зв’язку;

трансляція телерадіопрограм технічними засобами випромінення в ефір.

Послуги ефірного телерадіомовлення надаються телерадіоорганізаціям за умови укладення договору та наявності ліцензії на мовлення, виданої Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

151. Для забезпечення трансляції телерадіопрограм, створених на виконання державного замовлення, оператор мереж ефірного телерадіомовлення і державний замовник укладають державний контракт.

152. Перерви тривалістю понад одну хвилину під час трансляції телерадіопрограм внаслідок технічного пошкодження засобів та мережі оператора ефірного телерадіомовлення до загального часу мовлення не включаються.

153. Розрахунки за послуги ефірного телерадіомовлення здійснюються відповідно до цих Правил.

154. Оператор мереж ефірного телерадіомовлення, крім прав, встановлених пунктом 38 цих Правил, має право:

1) припинити надання послуг, якщо загальна заборгованість з їх оплати перевищує 25 відсотків суми річної оплати, попередивши про це телерадіоорганізацію за 10 днів до дати припинення;

2) надавати пріоритетні послуги телерадіоорганізаціям, що виконують державне замовлення.

155. Споживач, крім виконання обов’язків, встановлених цими Правилами, зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог державних стандартів та норм технічної якості телерадіомовлення;

2) не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації мереж ефірного телерадіомовлення, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

156. Оператор мереж ефірного телерадіомовлення, крім виконання обов’язків, встановлених пунктом 39 цих Правил, зобов’язаний не пізніше ніж за місяць або в інший строк, визначений договором, поінформувати телерадіоорганізацію про виконання капітальних та планово-профілактичних робіт у мережі ефірного телерадіомовлення, пов’язаних з повним чи частковим припиненням надання послуг.

Послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення

157. Послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення надають абонентам можливість перегляду телерадіопрограм та/або пакетів телерадіопрограм, які пропонує на договірних засадах з використанням телемереж провайдер програмної послуги відповідно до ліцензії, виданої Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Послуги з технічного обслуговування і експлуатації телемереж надаються провайдерові програмної послуги на підставі договору між ним та оператором телемереж, який має ліцензію на право надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж, видану НКРЗІ. Відповідальність за виконання договірних обов’язків з абонентами несе провайдер програмної послуги, який зобов’язаний надавати послуги з урахуванням вимог пункту 159 цих Правил.

За умови укладення зазначеного договору оператор телемереж несе відповідальність за їх технічний стан та технічне забезпечення.

158. Провайдер програмної послуги зобов’язаний забезпечити доступ абонентів до програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів телерадіопрограм.

159. Під час надання послуги провайдер програмної послуги повинен забезпечити:

1) підключення абонентської проводки до пункту закінчення телемережі;

2) доступ до пакетів телерадіопрограм;

3) налагодження кінцевого обладнання на приймання пакета телерадіопрограм, до яких забезпечується доступ;

4) обслуговування абонентської проводки;

5) належну якість програмної послуги;

6) перенесення точки підключення кінцевого обладнання;

7) інформування абонента про виконання відновлювальних (профілактичних, аварійних тощо) робіт;

8) надання інших послуг відповідно до договору.

160. Вартість послуг встановлюється провайдером програмної послуги самостійно. Державному регулюванню підлягає виключно розмір абонентної плати за користування універсальною програмною послугою.

161. Послуги надаються провайдером програмної послуги на підставі договору, укладеного з абонентом, за наявності технічної можливості для доступу абонента до обраного ним пакета телерадіопрограм.

162. У договорі обов’язково зазначається тип обраного абонентом пакета телерадіопрограм (пакет універсальної програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на замовлення), перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абонентові, абонентна плата та/або плата за надання окремих телерадіопрограм та передач.

163. Договір укладається з особою, яка є власником (співвласником) приміщення, або особою, зареєстрованою за адресою приміщення, або орендарем приміщення. При цьому договір з особою, яка є орендарем приміщення, укладається за наявності письмової згоди власника.

164. Підключення абонентської проводки до пункту закінчення телемережі та надання послуг здійснюються відповідно до договору.

165. Абонентська проводка та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для забезпечення доступу до обраного абонентом пакета телерадіопрограм. Провайдер програмної послуги повинен забезпечити проведення перевірки справності абонентської проводки та її відповідності технічним нормам і обраному абонентом пакету телерадіопрограм.

166. Оператор телемереж повинен забезпечити відповідність технічних характеристик радіотелевізійного сигналу встановленим нормам у пункті закінчення телемережі.

167. Провайдер програмної послуги не має права без згоди власника систем колективного приймання телерадіопрограм (включаючи колективні телеантени) використовувати їх елементи для надання абонентам послуг. У разі використання елементів системи колективного приймання телерадіопрограм провайдер програмної послуги зобов’язаний зберегти за мешканцями будинку можливість доступу до програм телерадіоорганізацій, які здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування телемереж, згідно із законодавством.

168. Про зміну переліку та умов надання послуг провайдер програмної послуги повинен повідомити абонентові не менш як за сім днів у порядку, визначеному договором. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від провайдера і не можуть бути ним передбачені.

169. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за неякісні послуги та перерву в їх наданні у разі:

1) невідповідності технічного стану кінцевого обладнання встановленим нормам;

2) несанкціонованого втручання у роботу телемереж або пошкодження абонентської проводки.

Надання послуг телеграфного зв’язку

170. Надання послуг телеграфного зв’язку здійснюється оператором, провайдером з дотриманням вимог, визначених у додатку 2, та інструкцій, затверджених Адміністрацією Держспецзв’язку.

171. Оператор, провайдер, який надає послуги телеграфного зв’язку, розміщує інформацію про порядок оформлення, передачі та доставки телеграм у місцях надання зазначених послуг.

172. Перелік категорій та видів міжнародних телеграм визначається на підставі двосторонніх договорів.

173. Перелік обмежень, встановлених для приймання телеграм, визначений в додатку 3.Додаток 1
до Правил

ВИМОГИ
щодо надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку за участю телефоніста

1. Надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку за участю телефоніста здійснюється з урахуванням пріоритету таких категорій розмов:

“позачергова”;

“урядова”;

“біда”;

“службова”;

“звичайна”.

2. Право ведення розмов категорій “позачергова” та “урядова” надається із зареєстрованих оператором телекомунікацій (далі - оператор) номерів телефонів таким посадовим особам:

“позачергова” - Президентові України, Голові Верховної Ради України та його заступникам, Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністрові України, віце-прем’єр-міністрам України, Голові Конституційного Суду України та його заступникам, Голові Верховного Суду України та його заступникам, Секретареві Ради національної безпеки і оборони України;

“урядова” - Главі Адміністрації Президента України та його заступникам, керівникам структурних підрозділів Адміністрації Президента України, народним депутатам України, міністрам та їх заступникам, Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств, Голові СБУ та його заступникам, Голові Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та його заступникам, Голові Служби зовнішньої розвідки та його заступникам, Голові Вищої ради юстиції та його заступникам, Генеральному прокуророві України та його заступникам, суддям Конституційного Суду України, Голові Вищого адміністративного суду України та його заступникам, Голові Вищого господарського суду України та його заступникам, Голові Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та його заступникам, Голові Національного банку, Голові та державним уповноваженим Антимонопольного комітету, головам державних служб та їх першим заступникам, головам державних агентств та їх першим заступникам, головам державних інспекцій та їх першим заступникам, Голові Держкомтелерадіо та його першому заступникові, Голові Адміністрації Держприкордонслужби та його першому заступникові, главам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та їх першим заступникам, головам обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Керівникові Апарату Верховної Ради України та його першому заступникові, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступникам, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступникам, Голові Рахункової палати та його першому заступникові, Голові Центральної виборчої комісії та його першому заступникові, Голові правління Пенсійного фонду України та його першому заступникові, Голові Фонду державного майна та його першому заступникові, Голові НКЦПФР, Голові Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, головам національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері енергетики, зв’язку та інформатизації, комунальних послуг, ринків фінансових послуг, голові Федерації професійних спілок.

Розмови категорій “позачергова” та “урядова” оплачуються за звичайним тарифом. На вимогу абонентів для ведення розмов таких категорій оператор може припиняти розмови інших категорій.

3. Розмови категорії “біда” прирівнюються до категорії “позачергова” та стосуються безпеки людського життя на морі, суші, в повітрі і містять відомості про нещасні випадки, землетруси, урагани, бурі, пожежі, повені та інші надзвичайні ситуації. Термінові телефонні розмови щодо епідемій, які ведуться Всесвітньою організацією охорони здоров’я, прирівнюються до розмов категорії “біда”. Право ведення розмов категорії “біда” надається посадовим особам органів державної влади із зареєстрованих оператором номерів телефонів.

4. Розмови категорії “службова” ведуться із зареєстрованих оператором номерів телефонів особами, безпосередньо пов’язаними з організацією управління, контролю та експлуатації технічних засобів телекомунікацій.вгору