Документ 2940-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу"
щодо порядку погашення заборгованості
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.315 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2008 р., N 27-28, ст. 253;
2009 р., N 15, ст. 191; 2010 р., N 4, ст. 36) такі зміни:
1. У пункті 1.8 статті 1 цифри та слова "1 січня 2005 року"
замінити цифрами та словами "1 січня 2007 року".
2. У статті 3:
у пункті 3.4 цифри та слова "1 січня 2011 року" замінити
цифрами та словами "1 січня 2013 року";
абзац шостий пункту 3.7 після слів "примусового виконання
рішень щодо цього підприємства" доповнити словами "із стягнення
заборгованості, яка виникла до 1 січня 2012 року", а після слів
"крім рішень про виплату заробітної плати" доповнити словами
"вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать
працівнику у зв'язку з трудовими відносинами".
3. У статті 10:
у підпункті 10.1 слова "до десяти років" замінити словами "до
двадцяти років";
у підпункті 10.2.1 пункту 10.2 слова "на десять років"
замінити словами "на двадцять років".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2940-VIвгору