Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2008291
Документ 291-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.04.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2008 р. N 291
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; Офіційний
вісник України, 2000 р., N 2, ст. 35; 2001 р., N 31, ст. 1393;
2006 р., N 22, ст. 1609, N 48, ст. 3200) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 р. N 291
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п )

1. Пункти 10 і 11 викласти у такій редакції:
"10. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, державної пожежної охорони, органів і підрозділів
цивільного захисту, податкової міліції, Державної
кримінально-виконавчої служби:
які звільняються із служби за віком, станом здоров'я чи у
зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із
систематичним невиконанням умов контракту командуванням,
виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків
місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік
служби;
які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні
обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова
допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення
за кожний повний календарний рік служби.
Зазначеним в абзаці першому цього пункту військовослужбовцям
і особам рядового і начальницького складу:
які звільняються із служби за службовою невідповідністю, у
зв'язку із систематичним невиконанням ними умов контракту, у
зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили,
одноразова грошова допомога не виплачується;
які звільняються із служби повторно, одноразова грошова
допомога виплачується за період їх календарної служби з дня
останнього зарахування на службу без урахування періоду
попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому
звільненні не набули право на отримання такої допомоги.
Строк календарної служби для визначення розміру одноразової
грошової допомоги обчислюється згідно з пунктом 1 цієї постанови.
11. Особам, звільненим із служби за віком, станом здоров'я чи
у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення
із служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу
за військовим (спеціальним) званням.
Щомісячна грошова допомога виплачується тим особам, що під
час служби мали право на отримання окладу за військовим
(спеціальним) званням.
Річний строк для виплати щомісячної грошової допомоги особам,
зазначеним у абзаці першому цього пункту, обчислюється з дня
звільнення їх із служби. Допомога виплачується з дня, що настає за
датою, по яку особі нараховано грошове забезпечення при
звільненні.
Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється
Міністерством оборони, Міністерством з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ,
Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою
адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою
спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною
кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою
зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони через
уповноважені ними органи.
Особам, які в період отримання щомісячної грошової допомоги:
знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі
(посаді), виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за
місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі
(посаді);
були зареєстровані в установленому порядку в державній службі
зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за
місяцем реєстрації;
набули право на пенсію, зокрема від органів соціального
захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що
настає за місяцем призначення пенсії. Якщо виплату пенсії
припинено відповідно до законодавства протягом одного року після
звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за
місяцем припинення виплати пенсії.
Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі
(посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення
пенсії особа, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога,
зобов'язана у тижневий строк повідомити органу, який здійснює її
виплату.
У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову
допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем,
в якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв'язку із
смертю особи, виплачуються рівними частинами дружині (чоловіку),
дітям, батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з
них.".
2. У пункті 12:
в абзаці першому слова ", які не мають права на одержання
страхових сум по обов'язковому державному особистому страхуванню,"
виключити;
абзац третій виключити.
3. Пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. Одноразова та щорічна грошова допомога, передбачена
пунктами 10 і 11 цієї постанови, виплачується Міністерством
оборони, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та
зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною
прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та
захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою,
Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки та Управлінням
державної охорони за рахунок коштів, виділених у державному
бюджеті для їх утримання (за винятком випадків, передбачених
абзацом другим цього пункту).
Військовослужбовцям, особам середнього, старшого та вищого
начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, державної пожежної
охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової
міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, звільненим із
служби безпосередньо з посад, які вони займали в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними
органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих
навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в
органах внутрішніх справ, Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації, державній пожежній охороні, органах і
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній
кримінально-виконавчій службі, виплата одноразової грошової
допомоги у випадках, передбачених пунктом 10 цієї постанови,
здійснюється за рахунок коштів органів, у яких військовослужбовці
та зазначені особи працювали.
Одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 цієї
постанови, виплачується за рахунок коштів, виділених у державному
бюджеті для пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу та членів їх сімей.".вгору