Про тваринний світ
Закон України від 13.12.20012894-III
Документ 2894-III, попередня редакція — Редакція від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     негайно інформувати  природоохоронні   органи,   ветеринарні, 
санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин,
погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрози
знищення та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи
щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;
в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів
тваринного світу, дотримуватися режиму охорони видів тварин,
занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин,
які підлягають особливій охороні на території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в
разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої
здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати
заходів до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх
існування;
виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання
тваринного світу, передбачені законом.
Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів
об'єктами тваринного світу
Шкода, заподіяна власникам і користувачам об'єктами
тваринного світу, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому
законодавством.
У разі припинення права спеціального використання об'єктів
тваринного світу з підстав, не передбачених статтею 19 цього
Закону, підприємствам, установам, організаціям та громадянам, яким
було надано це право, надається рівноцінна можливість здійснення
свого права.
Розділ IV
ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ
Стаття 36. Зміст охорони тваринного світу
Охорона тваринного світу включає систему правових,
організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та
інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і
використання об'єктів тваринного світу.
Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до
вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та
поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою
частиною яких є тваринний світ.
Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світу
Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:
встановлення правил та науково обгрунтованих норм охорони,
раціонального використання і відтворення об'єктів тваринного
світу;
встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів
тваринного світу;
охорони від самовільного використання та інших порушень
встановленого законодавством порядку використання об'єктів
тваринного світу;
охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів
міграції тварин;
запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих
процесів;
формування екологічної мережі, створення державних
заповідників, заказників і визначення інших природних територій та
об'єктів, що підлягають особливій охороні;
встановлення особливого режиму охорони видів тварин,
занесених до Червоної книги України і до переліків видів тварин,
які підлягають особливій охороні на території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо
збереження та відтворення видів диких тварин, які перебувають під
загрозою зникнення;
розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин, створення центрів та "банків"
для зберігання генетичного матеріалу;
встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів
використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх
добування;
регулювання вилучення тварин із природного середовища для
зоологічних колекцій;
надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх
загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних
екологічних ситуацій;
організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування
заходів щодо охорони тваринного світу;
виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;
пропаганди важливості охорони тваринного світу;
здійснення контролю у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу;
проведення заходів екологічної безпеки;
запобігання проникненню в природне середовище України
чужорідних видів диких тварин та здійснення заходів щодо
недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового
проникнення;
створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу
тваринного світу;
урахування питань охорони тваринного світу під час
встановлення екологічних нормативів та здійснення господарської
діяльності;
регулювання вивезення за митний кордон України об'єктів
тваринного світу;
стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне
використання і відтворення тваринного світу;
проведення відповідно до законодавства інших заходів і
встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.
Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони тваринного
світу
З метою забезпечення наукової підтримки заходів з охорони,
відтворення та раціонального використання об'єктів тваринного
світу, недопущення погіршення стану середовища існування диких
тварин організація наукових досліджень здійснюється за такими
напрямами:
складення переліків видів тварин, що перебувають під загрозою
зникнення, або видів тварин з особливо високим ризиком зникнення з
урахуванням їх географічного поширення;
складення переліків та екологічних описів територій, що мають
особливе значення для видів тварин на шляхах їх міграції, а також
місць зимівлі та розмноження;
створення бази даних щодо чисельності популяцій мігруючих
видів тварин методом їх мічення;
оцінка стану популяцій диких тварин, вилучених з природного
середовища;
розроблення або вдосконалення екологічних методів запобігання
шкоди, що спричиняють дикі тварини;
визначення ролі деяких видів диких тварин як індикаторів
забруднення;
вивчення негативного впливу хімічного забруднення на стан
популяцій диких тварин;
інші напрями наукових досліджень, які здійснюються з метою
обґрунтування заходів щодо охорони тваринного світу. { Закон доповнено статтею 37-1 згідно із Законом N 3282-VI
( 3282-17 ) від 21.04.2011 }
Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні
об'єктів тваринного світу
З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих
видів використання об'єктів тваринного світу, а також вилучення з
природного середовища тварин може бути обмежено або повністю
заборонено на певній території чи на певні строки в порядку,
передбаченому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження,
шляхів міграції тварин
Підприємства, установи, організації і громадяни при
здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на
стан тваринного світу, зобов'язані забезпечувати охорону
середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.
При цьому зазначені суб’єкти спільно з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового та мисливського господарства, органом місцевого
самоврядування вживають заходів щодо визначення місць розмноження
диких тварин та своєчасно інформують населення про правила
поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях. { Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015 }
Під час розміщення, проектування та забудови населених
пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення
існуючих і впровадження нових технологічних процесів, введення в
господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і
зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійснення
лісових користувань і лісогосподарських заходів, проведення
геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин,
визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення
туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення
повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження
середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення
недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для
збереження тваринного світу.
Під час розміщення, проектування і будівництва залізничних,
шосейних, трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній
електропередачі і зв'язку, а також каналів, гребель та інших
гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи,
які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.
Введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій
без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх
існування забороняються.
У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15
червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом
підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт,
феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних
маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних
засобах). { Частина п'ята статті 39 в редакції Закону N 322-VIII ( 322-19 )
від 09.04.2015 }
Випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється в
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища. { Частина шоста статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011; в редакції Законів N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012, N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
З метою збереження і поліпшення екологічного стану окремих
територій, визначених в установленому законом порядку такими, що
мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких,
що перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин,
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища може розробляти і запроваджувати для цих територій
більш суворі екологічні нормативи, ніж ті, що встановлені для
всієї території України.
Експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних
об'єктах, встановлення гідрологічного режиму і режиму
водоспоживання та інша діяльність, що впливає чи може вплинути на
стан середовища існування диких тварин, повинні здійснюватися з
урахуванням вимог охорони тваринного світу, інтересів рибного і
мисливського господарства.
Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство у місцях,
які за рішенням уповноважених органів виконавчої влади, що
здійснюють управління та регулювання у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу, визначені як такі, що
мають особливе значення для перебування водноболотних птахів та
напівводних ссавців (бобри, хохулі тощо), здійснюються за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового та мисливського господарства,
та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері рибного господарства, а на території Автономної
Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань мисливського господарства та полювання. { Частина дев'ята статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення
виробничих процесів та експлуатації транспортних
засобів
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення
виробничих процесів, у тому числі зберігання, транспортування,
застосування небезпечних для тварин препаратів, хімічних речовин
та сполук, складування, знищення, захоронення промислових і
побутових відходів, проведення сільськогосподарських,
лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт, а також під
час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів.
Стаття 41. Обов'язковість урахування під час здійснення
оцінки впливу на довкілля на стан тваринного світу
{ Назва статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
Під час здійснення оцінки впливу на довкілля, проектів
будівництва та реконструкції підприємств, споруд та інших
об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і
речовин обов'язково враховується їх вплив на стан тваринного
світу, середовище існування, шляхи міграції та умови розмноження
тварин. { Текст статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
Стаття 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд
та інших об'єктів, впровадження нової техніки,
технології, матеріалів і речовин, що впливають
або можуть вплинути на стан тваринного світу
Місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а
також впровадження нової техніки, технології, матеріалів і
речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного
світу, погоджуються з уповноваженими центральними органами
виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу, органами виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і
лісового та мисливського господарства. { Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3530-VI
( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду України
Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до
цього Закону, Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ), інших нормативно-правових актів.
Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та
таких, що перебувають під загрозою зникнення,
видів тварин
Рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в
природних умовах на території України, види тварин підлягають
особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.
Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
тварин визначаються законом про Червону книгу України.
Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але
мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, за
рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища заносяться до переліків видів тварин, що
підлягають особливій охороні ( v0467737-12 ).
Визначення видів і встановлення порядку охорони, використання
і відтворення тварин, занесених до зазначених переліків,
здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, з урахуванням науково обгрунтованих
експертних висновків.
Правила добування рідкісних та таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально
створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що
перебувають під загрозою зникнення, видів тварин
Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх
збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо
досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших
цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.
Дозволи на право займатися розведенням у напіввільних умовах
чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України,
видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. { Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних та
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові
установи й організації проводять дослідження з питань штучного
розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання
необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування
діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу
здійснюється у порядку, передбаченому статтею 42 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
Стаття 46. Зоологічні колекції
Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій
зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій
опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення
тварин з природного середовища провадяться підприємствами,
установами, організаціями і громадянами лише за дозволами на
спеціальне використання об’єктів тваринного світу, що видаються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. { Частина перша статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
Зоологічні колекції, що становлять наукову,
культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і
мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку.
Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження
та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також
ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі
здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища.
Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання
або загрози загибелі під час стихійного лиха та
надзвичайних екологічних ситуацій
У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних
ситуацій, які загрожують існуванню тварин, користувачі об'єктами
тваринного світу зобов'язані відповідно до цього Закону, Закону
України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" ( 1908-14 )
та інших нормативно-правових актів надавати допомогу диким
тваринам і негайно інформувати про це центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища. { Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
У випадках, коли дикі тварини, які зазнають лиха, не можуть
бути збережені, за рішенням обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території
Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища, дозволяється проведення їх селекційного відбору чи
меліоративного відлову. { Частина друга статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з
природного середовища з метою надання їм допомоги, встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища.
Для надання допомоги хворим і травмованим диким тваринам
можуть створюватися регіональні центри порятунку та реабілітації
диких тварин.
Порядок створення регіональних центрів порятунку та
реабілітації диких тварин, а також порядок розміщення в них диких
тварин і їх утримання визначаються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
ветеринарної медицини, та відповідними уповноваженими центральними
органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу. { Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і
агрохімікатів
Під час застосування пестицидів і агрохімікатів повинні
враховуватися вимоги цього Закону, законодавства про захист
рослин, інших нормативно-правових актів щодо охорони тваринного
світу і середовища існування тварин.
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
вживати заходів щодо забезпечення запобігання захворюванню і
загибелі тварин під час зберігання, транспортування та
застосування пестицидів і агрохімікатів.
Правила зберігання, транспортування та застосування
пестицидів і агрохімікатів затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням
із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення. { Частина третя статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, N 1193-VII ( 1193-18 ) від
09.04.2014 }
Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих
територіях пестицидів і агрохімікатів
З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища
їх існування обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища, а на території
Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну аграрну політику, можуть визначати окремі
території, на яких обмежується або забороняється застосування
пестицидів і агрохімікатів. { Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3530-VI
( 3530-17 ) від 16.06.2011; текст статті 49 в редакції Закону
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких
тварин
Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація
нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо
схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і
господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних
висновків з дозволу центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового та мисливського господарства, і центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного
господарства. { Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких
тварин забороняються.
Підприємства, установи, організації та громадяни, які
утримують або розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких
тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими
тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до
запобігання виходу цих тварин у природне середовище.
Стаття 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу
продуктів біотехнології
Створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних
речовин, виведення генетично змінених організмів, виробництво
інших продуктів біотехнології здійснюються лише в установленому
порядку і за наявності позитивного висновку з оцінки впливу на
довкілля. Використання зазначених організмів і речовин за
відсутності таких висновків забороняється. { Стаття 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2059-VIII
( 2059-19 ) від 23.05.2017 }
Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час
розроблення та встановлення екологічних
нормативів
Під час розроблення та встановлення нормативів екологічної
безпеки (гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у
навколишньому природному середовищі, гранично допустимого вмісту
забруднюючих речовин у кормах, гранично допустимих рівнів
акустичного, електромагнітного, радіаційного та інших шкідливих
фізичних і біологічних факторів, гранично допустимих викидів і
скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних
речовин тощо) повинні враховуватися вимоги щодо охорони тваринного
світу та середовища існування тварин.
Затвердження нормативів екологічної безпеки та лімітів
добування диких тварин здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, у порядку, передбаченому
законом.
Стаття 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів
тваринного світу
Для добування об'єктів тваринного світу забороняються
виготовлення, збут, застосування, зберігання отруйних принад,
колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову,
електроловильних систем (електровудок), електрогону, петель,
самоловів, самострілів, вибухових речовин, пташиного клею та
монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для
промислового лову), а також інших засобів, заборонених законом. { Частина перша статті 52-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015 }
Забороняються знаряддя добування об'єктів тваринного світу,
що призводять до калічення диких тварин, їх страждань та масового
безконтрольного знищення. { Закон доповнено статтею 52-1 згідно із Законом N 3325-VI
( 3325-17 ) від 12.05.2011 }
Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі
об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування
{ Назва статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3325-VI ( 3325-17 ) від 12.05.2011 }
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного
світу, крім генетично модифікованих, здійснюються за правилами,
встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем
(електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських
капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу,
заборонених законом. { Статтю 53 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 3325-VI ( 3325-17 ) від 12.05.2011 }
{ Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-VI
( 1158-17 ) від 19.03.2009 }
Стаття 54. Обмеження прав власників і користувачів природних
ресурсів в інтересах охорони, раціонального
використання та відтворення тваринного світу
В інтересах охорони, раціонального використання та
відтворення тваринного світу права власників і користувачів землі,
лісів, водних об'єктів та інших природних ресурсів можуть бути
обмежені законом і на них можуть покладатися відповідні обов'язки
згідно з законом.
Розділ V
МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР
ТВАРИННОГО СВІТУ
Стаття 55. Моніторинг тваринного світу
Моніторинг тваринного світу є складовою частиною моніторингу
навколишнього природного середовища і здійснюється відповідно до
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ).
Стаття 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх
добування. Державний кадастр тваринного світу
Для забезпечення охорони та організації раціонального
використання тваринного світу ведуться державний облік тварин,
облік обсягів їх добування, а також державний кадастр тваринного
світу, який містить систематизовану сукупність відомостей про
географічне розповсюдження видів (груп видів) тварин, їх
чисельність і стан, характеристики середовища їх існування і
сучасного господарського використання та інші необхідні дані.
Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добування
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері статистики, заінтересованими органами виконавчої влади та
відповідними науковими установами. { Частина друга статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Форма звітів про державний облік тварин та облік обсягів їх
добування, порядок їх заповнення та періодичність подання
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері статистики, за поданням
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового та мисливського господарства,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері рибного господарства, погодженим із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. { Частина третя статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок ведення державного кадастру тваринного світу
визначається Кабінетом Міністрів України.
Розділ VI
КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І
ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ
Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, використання
і відтворення тваринного світу
Державний контроль у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів
України, місцевими державними адміністраціями, сільськими,
селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері рибного господарства,
органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища і мисливського
господарства та полювання, іншими державними органами відповідно
до закону. { Частина перша статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011; в редакції Закону N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок здійснення державного контролю за охороною,
використанням і відтворенням тваринного світу визначається Законом
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), цим Законом, Законом України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ), іншими законодавчими
актами.
Стаття 58. Громадський контроль у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу
Громадський контроль у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу здійснюється громадськими
інспекторами з охорони довкілля та громадськими інспекторами
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового та мисливського господарства, і
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері рибного господарства, органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та
полювання. { Частина перша статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
Повноваження громадських інспекторів у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу визначаються
положеннями про них, затвердженими центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної
політики. { Частина друга статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 59. Компетенція уповноважених центральних
органів виконавчої влади та їх територіальних
органів, органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим щодо державного контролю за
охороною, використанням і відтворенням тваринного
світу { Назва статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері мисливського господарства, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства,
а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища і мисливського господарства та полювання у
встановленому законом порядку мають право: { Абзац перший частини
першої статті 59 в редакції Закону N 3530-VI ( 3530-17 ) від
16.06.2011 }
контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин
та обліку їх використання;
вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень
законодавства про охорону, використання і відтворення об'єктів
тваринного світу;
припиняти використання об'єктів тваринного світу, яке
ведеться з порушенням законодавства;
зупиняти тимчасово роботи, під час проведення яких
порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і
використання тваринного світу, середовища існування, умов
розмноження і шляхів міграції тварин, до усунення виявлених
порушень;
припиняти незаконні дії або анулювати дозволи чи інші
передбачені законодавством документи та встановлювати обмеження на
право добування, всіх видів використання, утримання, реалізації,
вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин;
пред'являти позови про відшкодування шкоди, заподіяної
підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок
порушення законодавства про охорону, використання і відтворення
об'єктів тваринного світу. { Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері мисливського господарства, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства,
а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища і мисливського господарства та полювання
мають також інші права, передбачені законом. { Частина друга статті 59 в редакції Закону N 3530-VI ( 3530-17 )
від 16.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 60. Права посадових осіб уповноважених
центральних органів виконавчої влади та їх
територіальних органів, органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють
державний контроль та управління в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу, а
також підприємств, установ і організацій, що
здійснюють охорону, використання і відтворення
тваринного світу { Назва статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
Посадові особи уповноважених центральних органів виконавчої
влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та
управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу, відповідно до закону мають право: { Абзац перший частини
першої статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3530-VI
( 3530-17 ) від 16.06.2011 }
давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) про
усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу;
перевіряти документи на право використання об'єктів
тваринного світу, зупиняти транспортні (в тому числі плавучі)
засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі
плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої
продукції та інших предметів;
доставляти осіб, які порушують законодавство в галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу, до міліції
чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради;
вилучати в порядку, визначеному законом, у осіб, які
порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного
світу, знаряддя добування тварин (у тому числі водних),
транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети,
що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцію, а
також відповідні документи;
проводити у випадках, встановлених законом, фотографування,
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для
попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу;
викликати посадових осіб, громадян України та іноземців для
дачі усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними
законодавства в галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу;
безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств,
установ та організацій, які здійснюють добування, утримання,
зберігання або переробку об'єктів тваринного світу, з метою
здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону,
використання і відтворення тваринного світу;
визначати розмір збитків, завданих об'єктам тваринного світу,
за затвердженими таксами та методиками;
анулювати видані ними дозволи чи інші передбачені
законодавством документи на право добування та утримання об'єктів
тваринного світу в інших цілях, а також на право переселення,
акліматизацію та утримання в неволі чи напіввільних умовах цих
об'єктів тваринного світу;
складати протоколи та розглядати в установленому законом
порядку справи про адміністративні правопорушення в галузі
охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу. { Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Посадові особи підприємств, установ та організацій, що
здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу,
та громадські інспектори у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу відповідно до законодавства мають
право:
перевіряти документи на право використання об'єктів
тваринного світу, зупиняти транспортні (в тому числі плавучі)
засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі
плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої
продукції та інших предметів;
доставляти осіб, які порушують законодавство у галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу, до міліції
чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради;
вилучати в порядку, визначеному законом, у осіб, які
порушують законодавство в галузі охорони і використання тваринного
світу, знаряддя добування тварин (у тому числі водних),
транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети,
що були знаряддями правопорушення, незаконно добуту продукцію, а
також відповідні документи (крім громадських інспекторів);
проводити у випадках, встановлених законом, фотографування,
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для
попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу;
складати протоколи про правопорушення в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу.
Для здійснення державного контролю за охороною, використанням
і відтворенням тваринного світу у складі центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, інших уповноважених центральних
органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу, органах виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища і лісового та мисливського господарства можуть
створюватися спеціальні підрозділи. { Частина третя статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
Під час виконання службових обов'язків державні інспектори
спеціальних підрозділів мають право на носіння форми встановленого
зразка, а також на носіння та застосування табельної зброї та
інших спеціальних засобів відповідно до законодавства.
Державні інспектори спеціальних підрозділів підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. { Частина п’ята статті 60 в редакції Закону N 77-VIII ( 77-19 )
від 28.12.2014 }

{ Частину шосту статті 60 виключено на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

Стаття 61. Правовий захист працівників, які здійснюють
охорону і контроль у галузі охорони, використання
і відтворення тваринного світу
Працівникам підприємств, установ та організацій, які
здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу, гарантується правовий захист їх
честі, гідності, здоров'я та життя відповідно до законодавства.
Стаття 62. Стимулювання працівників уповноважених
органів виконавчої влади, громадських
інспекторів, посадових осіб підприємств, установ
та організацій, які здійснюють охорону,
використання і відтворення тваринного світу { Назва статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }вгору