Документ 2893-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
щодо додаткових джерел фінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.280 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40, N 10, ст. 66, N 12, ст. 75,
ст. 76, N 22, ст. 150, N 25, ст. 190, ст. 191, N 28, ст. 254) такі
зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "252.595.704,1" та "42.504.336,8"
замінити відповідно цифрами "254.995.704,1" та "44.904.336,8";
у частині другій цифри "305.348.182,9" та "64.360.928,9"
замінити відповідно цифрами "307.748.182,9" та "66.760.928,9";
2) у пункті 1 статті 2 цифри "50" замінити цифрами "53";
3) статтю 6 доповнити пунктом 53 такого змісту:
"53) надходження податку на додану вартість при здійсненні
митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію
України у минулих періодах";
4) статтю 33 доповнити пунктом 68 такого змісту:
"68) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за
рахунок джерел, визначених пунктом 53 статті 6 цього Закону)";
5) частину першу статті 47 доповнити пунктом 18 такого
змісту:
"18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,
що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка
виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";
6) доповнити статтею 90 такого змісту:
"Стаття 90. Установити, що перерахування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася,
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати
перерозподіл загального обсягу зазначеної субвенції між місцевими
бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо проведення таких
розрахунків";
7) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) згідно з
додатками N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 24 грудня 2010 року
N 2893-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо додаткових
джерел фінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |254 995 704,1|210 091 367,3|44 904 336,8 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |247 905 815,1|203 001 478,3|44 904 336,8 | | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |190 623 498,0|175 814 696,8|14 808 801,2 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|137 246 311,3|128 052 311,3| 9 194 000,0 | | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість |107 135 191,3|104 685 191,3| 2 450 000,0 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість | 81 102 435,8| 78 702 435,8| 2 400 000,0 | | |із ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо додаткових
джерел фінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2010 рік"

(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |Видатки - всього: |240 987 254,0|231 616 944,3|37 277 074,0 |2 803 226,2 |7 870 309,7 |66 760 928,9|27 482 785,5|2 083 267,5|771 733,0 |17 810 102,1 |307 748 182,9 | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |2710000| |Міністерство з питань | | | | | | 2 400 000,0| 2 400 000,0| | | | 2 400 000,0 | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |2711000| |Міністерство з питань | | | | | | 2 400 000,0| 2 400 000,0| | | | 2 400 000,0 | | | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | | | | |господарства України | | | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |2711140|0180 |Субвенція з державного | | | | | | 2 400 000,0| 2 400 000,0| | | | 2 400 000,0 | | | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | | | | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості з | | | | | | | | | | | | | | |різниці в тарифах | | | | | | | | | | | | | | |на теплову енергію, що | | | | | | | | | | | | | | |вироблялась, | | | | | | | | | | | | | | |транспортувалась та | | | | | | | | | | | | | | |постачалась населенню, | | | | | | | | | | | | | | |яка виникла в зв'язку | | | | | | | | | | | | | | |з невідповідністю | | | | | | | | | | | | | | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії тарифам,| | | | | | | | | | | | | | |що затверджувалися | | | | | | | | | | | | | | |або погоджувалися | | | | | | | | | | | | | | |відповідними органами | | | | | | | | | | | | | | |державної влади чи | | | | | | | | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" щодо додаткових
джерел фінансування субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам"
Зміни до додатка N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Показники міжбюджетних взаємовідносин державного
бюджету з місцевими бюджетами на 2010 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого | Субвенція спеціального фонду на:| | | бюджету |---------------------------------| | | адміністративно- | погашення заборгованості з | | | територіальної | різниці в тарифах на теплову | | | одиниці | енергію, що вироблялась, | | | | транспортувалась та постачалась | | | | населенню, яка виникла в зв'язку| | | | з невідповідністю фактичної | | | | вартості теплової енергії | | | | тарифам, що затверджувалися або | | | | погоджувалися відповідними | | | | органами державної влади чи | | | | органами місцевого | | | | самоврядування | |-----------+------------------+---------------------------------| |04204000000|м. Жовті Води | | |-----------+------------------+---------------------------------| |09203000000|м. Калуш | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10209000000|м. Славутич | | |-----------+------------------+---------------------------------| |01210000000|м. Феодосія | | |-----------+------------------+---------------------------------| |01312000000|Сімферопольський | | | |р-н | | |-----------+------------------+---------------------------------| |01100000000|Бюджет Автономної | 104 760,0| | |Республіки Крим | | |-----------+------------------+---------------------------------| |02100000000|Обласний бюджет | 55 065,0| | |Вінницької області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |03100000000|Обласний бюджет | 38 436,0| | |Волинської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |04100000000|Обласний бюджет | 220 000,0| | |Дніпропетровської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |05100000000|Обласний бюджет | 450 000,0| | |Донецької області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |06100000000|Обласний бюджет | 40 000,0| | |Житомирської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |07100000000|Обласний бюджет | 10 841,0| | |Закарпатської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |08100000000|Обласний бюджет | 53 278,0| | |Запорізької | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |09100000000|Обласний бюджет | 27 023,0| | |Івано-Франківської| | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |10100000000|Обласний бюджет | 79 249,0| | |Київської області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |11100000000|Обласний бюджет | 43 484,0| | |Кіровоградської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |12100000000|Обласний бюджет | 185 064,0| | |Луганської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |13100000000|Обласний бюджет | 79 592,0| | |Львівської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |14100000000|Обласний бюджет | 26 332,0| | |Миколаївської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |15100000000|Обласний бюджет | 100 000,0| | |Одеської області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |16100000000|Обласний бюджет | 53 968,0| | |Полтавської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |17100000000|Обласний бюджет | 30 548,0| | |Рівненської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |18100000000|Обласний бюджет | 62 233,0| | |Сумської області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |19100000000|Обласний бюджет | 39 330,0| | |Тернопільської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |20100000000|Обласний бюджет | 266 385,0| | |Харківської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |21100000000|Обласний бюджет | 32 336,0| | |Херсонської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |22100000000|Обласний бюджет | 59 469,0| | |Хмельницької | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |23100000000|Обласний бюджет | 62 347,0| | |Черкаської області| | |-----------+------------------+---------------------------------| |24100000000|Обласний бюджет | 10 037,0| | |Чернівецької | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |25100000000|Обласний бюджет | 52 527,0| | |Чернігівської | | | |області | | |-----------+------------------+---------------------------------| |26000000000|Міський бюджет | 148 196,0| | |міста Києва | | |-----------+------------------+---------------------------------| |27000000000|Міський бюджет | 69 500,0| | |міста Севастополя | | |-----------+------------------+---------------------------------| | |ВСЬОГО | 2 400 000,0| ------------------------------------------------------------------вгору