Документ 2876-VI, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присудження
Премії Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних
і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок за 2010 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 19-20,
ст.143 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок" ( 775-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 17, ст. 258) присудити Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік:
за роботу "Дискретні та неперервні спектральні задачі і їх
застосування":
МОЛИБОЗІ Володимиру Миколайовичу - кандидату
фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту
математики НАН України;
МОХОНЬКУ Олексію Анатолійовичу - кандидату
фізико-математичних наук, асистенту кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
за роботу "Розробка інструментальних засобів для верифікації
та тестування формальних моделей розподілених програмних систем":
КОЛЧИНУ Олександру Валентиновичу - кандидату
фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
ПОТІЄНКУ Степану Валерійовичу - кандидату фізико-математичних
наук, науковому співробітнику Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України;
ПЕСЧАНЕНКУ Володимиру Сергійовичу - кандидату
фізико-математичних наук, доценту кафедри інформатики Херсонського
державного університету;
за роботу "Розробка методів керування примежовим шаром за
рахунок генерації когерентних вихрових структур":
ВОСКОБІЙНИКУ Андрію Володимировичу - кандидату технічних
наук, старшому науковому співробітнику Інституту гідромеханіки НАН
України;
за роботу "Новітні нанобіосистеми на основі ДНК з вуглецевими
нанотрубками та барвниками":
ГЛАМАЗДІ Олександру Юрійовичу - кандидату фізико-математичних
наук, науковому співробітнику Фізико-технічного інституту низьких
температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України;
КАРАЧЕВЦЕВУ Максиму Вікторовичу - молодшому науковому
співробітнику Фізико-технічного інституту низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна НАН України;
ЛОСИЦЬКОМУ Михайлу Юрійовичу - кандидату фізико-математичних
наук, науковому співробітнику Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
за роботу "Нові органічні структуровані матеріали для
реєстрації найшкідливіших для людини випромінювань":
КАСЯН Наталії Олександрівні - кандидату фізико-математичних
наук, науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів
НАН України;
МАРТИНЕНКО Євгенії Вікторівні - молодшому науковому
співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
МІНЕНКУ Сергію Сергійовичу - молодшому науковому
співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
КАРАВАЄВІЙ Наталії Леонідівні - аспіранту Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України;
за роботу "Розробка способу отримання з бурого вугілля
синтез-газу для його переробки у моторне паливо":
КОСЯЧКОВУ Олексію В'ячеславовичу - кандидату технічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту вугільних
енерготехнологій НАН України;
за роботу "Нові мультиспінові поліядерні комплекси як основа
для створення магнітних матеріалів і нанорозмірних сорбентів
різного функціонального призначення":
КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу - кандидату хімічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
ГАВРИЛЕНКУ Костянтину Сергійовичу - кандидату хімічних наук,
науковому співробітнику Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
за роботу "Мутації геному людини, що призводять до
нейродегенерації та репродуктивних втрат":
ЛІВШИЦЬ Ганні Борисівні - кандидату біологічних наук,
науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України;
ГРИЩЕНКО Наталії Володимирівні - молодшому науковому
співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН
України;
за роботу "Інтродукція та селекція квітниково-декоративних
рослин":
БУЙДІНУ Юрію Валерійовичу - кандидату біологічних наук,
в.о. завідувача відділу Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України;
ЩЕРБАКОВІЙ Тетяні Олександрівні - кандидату біологічних наук,
старшому науковому співробітнику Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України;
КИКОТЬ Ларисі Михайлівні - кандидату біологічних наук,
молодшому науковому співробітнику Національного ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України;
за роботу "Клітинні механізми відповіді рослин на дію
абіотичних факторів":
ЛИТВИНУ Дмитру Івановичу - кандидату біологічних наук,
науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової
біотехнології та геноміки" НАН України;
ШЕРЕМЕТ Ярині Олександрівні - молодшому науковому
співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології
та геноміки" НАН України;
КРАСИЛЕНКО Юлії Андріївні - інженеру 1-ї категорії Державної
установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН
України;
за роботу "Економіко-екологічні основи розвитку
природно-господарських систем особливо цінних природних
територій":
РУБЕЛЮ Олегу Євгеновичу - кандидату економічних наук,
старшому науковому співробітнику Інституту проблем ринку і
економіко-екологічних досліджень НАН України;
за роботу "Іменна словозмінна парадигма у сучасній турецькій
мові":
ШИРОКОВУ Костянтину Володимировичу - кандидату філологічних
наук, науковуму співробітнику Українського мовно-інформаційного
фонду НАН України;
за роботу "Моделювання випадкових процесів та полів із даною
точністю та надійністю":
РОЗОРІ Ірині Василівні - кандидату фізико-математичних наук,
асистенту Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;
за роботу "Пошук нових біологічно активних сполук з практично
корисними властивостями на основі прохідних хінонів":
СТАСЕВИЧ Марині Володимирівні - кандидату хімічних наук,
асистенту Національного університету "Львівська політехніка";
за роботу "Прогресивні технології та математичне забезпечення
для моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації
процесів виготовлення й експлуатації деталей авіадвигунів нового
покоління":
БОГУСЛАЄВУ Олександру В'ячеславовичу - кандидату технічних
наук, провідному інженеру Відкритого акціонерного товариства
"Мотор Січ";
ОЛІЙНИКУ Андрію Олександровичу - кандидату технічних наук,
старшому викладачу Запорізького національного технічного
університету;
ПАВЛЕНКУ Дмитру Вікторовичу - кандидату технічних наук,
доценту Запорізького національного технічного університету;
СУББОТІНУ Сергію Олександровичу - кандидату технічних наук,
доценту Запорізького національного технічного університету;
за роботу "Фінансове право в ринкових системах":
КОВАЛЬЧУКУ Андрію Трохимовичу - доктору юридичних наук,
професору Київського університету ринкових відносин;
за роботу "Розробка ефективного способу кріоконсервування
ооцитів миші і корови":
САЛІНІЙ Аллі Сергіївні - кандидату біологічних наук, старшому
науковому співробітнику Інституту тваринництва НААН України;
за роботу "Науково-методологічне забезпечення обліку орендних
операцій аграрних підприємств":
БРАТЧУК Людмилі Михайлівні - кандидату економічних наук,
старшому науковому співробітнику Національного наукового центру
"Інститут аграрної економіки" НААН України;
за роботу "Розробка інноваційних науково-виробничих заходів
по створенню високоефективних функціонально-стабільних
універсальних зернових сепараторів з підвищеною продуктивністю та
якістю технологічних процесів":
ХАРЧЕНКУ Сергію Олександровичу - кандидату технічних наук,
доценту Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка;
БЕРДИХІНУ Вадиму Вікторовичу - кандидату технічних наук,
доценту Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка;
АБДУЄВІЙ Фаріді Магомедівні - асистенту Харківського
національного технічного університету сільського господарства
ім. Петра Василенка;
за роботу "Шляхи вдосконалення розвитку іноземного
інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку":
КЛЄЦОВІЙ Наталії Володимирівні - старшому викладачу Сумського
національного аграрного університету.
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити виготовлення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік та
виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
3. Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України
забезпечити оформлення і вручення дипломів лауреатам Премії
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок.
Вручення дипломів та відповідної грошової частини лауреатам
Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок приурочити до Дня науки.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2876-VIвгору