Документ 287-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2016, підстава - 1531-VIII


Штраф може бути накладено на юридичну особу, фізичну особу - підприємця протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня його вчинення.

6. Підставою для розгляду справи про правопорушення, передбачені частиною другою цієї статті, є протокол. Протокол за результатами здійснення заходу державного контролю мають право складати державні інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органів. Протокол складається у двох примірниках. Один примірник протоколу вручається оператору ринку або уповноваженій ним особі, другий зберігається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органах.

Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. У протоколі зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про оператора ринку (найменування та місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця), дата, місце та суть правопорушення, характер та розмір заподіяної шкоди, якщо така мала місце, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Протокол про правопорушення підписується особою, яка його склала, та фізичною особою - підприємцем, яка притягається до відповідальності за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разі провадження у справі щодо оператора ринку - юридичної особи - уповноваженою ним особою.

У разі відмови від підписання протоколу фізичною особою - підприємцем, яка притягається до відповідальності за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разі провадження у справі щодо оператора ринку - юридичної особи - уповноваженою ним особою у протоколі робиться відповідний запис. Зазначені особи мають право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до нього, а також зазначити мотиви своєї відмови від підписання протоколу.

7. Справа про правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальними органами протоколу про правопорушення, передбачені частиною другою цієї статті.

8. Штраф сплачується не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення оператору ринку або отримання ним копії постанови про накладення штрафу.

9. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до органу, який виніс постанову про накладення штрафу.

10. У разі якщо штраф не сплачено у строки, встановлені частиною восьмою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

11. Сума штрафів зараховується до державного бюджету.

12. Постанову у справі про порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження може бути оскаржено оператором ринку до вищого органу або до суду.

Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 26. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

1. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження здійснюється шляхом:

1) участі в роботі міжнародних організацій, конференцій, симпозіумів, виставок тощо;

2) укладання міжнародних договорів.

2. У разі якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

а) абзац двадцять другий статті 1 виключити;

б) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, не призначені для споживання людиною".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

в) статтю 35-2 виключити;

2) у Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2012 р., № 4, ст. 17; 2014 р., № 23, ст. 873):

а) у статті 1 термін "неїстівні продукти тваринного походження" викласти в такій редакції:

"неїстівні продукти тваринного походження - побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною, а також ті, які не використовуються для споживання людиною, але використовуються для фармацевтичних, хірургічних, сільськогосподарських та промислових цілей";

б) пункт 17 частини сьомої статті 7 викласти в такій редакції:

"17) здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за поводженням з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною";

в) частину шосту статті 50 виключити.

3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити набрання чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах третьому - п’ятому цього пункту, одночасно з набранням чинності цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квітня 2015 року
№ 287-VIII
вгору