Документ 2861-IV, попередня редакція — Редакція від 13.06.2012, підстава - 4716-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про порядок прийняття рішень про розміщення,
проектування, будівництво ядерних установок
і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.555 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1566-VI ( 1566-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.759
N 4716-VI ( 4716-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.90 }

Цей Закон установлює загальні правові засади прийняття рішень
про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення.
Стаття 1. Перелік ядерних установок і об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення
До ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
належать:
атомні електричні станції;
атомні станції теплопостачання;
дослідницькі ядерні реактори;
об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок,
що включені до технологічного циклу ядерної установки, або сховища
для захоронення радіоактивних відходів);
сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного
палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним
терміном зберігання понад 30 років (крім установок, що включені до
технологічного циклу ядерної установки);
сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного
палива або радіоактивних відходів.
Стаття 2. Компетенція Верховної Ради України у
прийнятті рішень про розміщення, проектування,
будівництво ядерних установок і об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення
Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються
Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про
розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або
об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення.
Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, Верховна Рада України приймає тільки в разі погодження
їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування.
До Верховної Ради України проект закону про розміщення,
проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта,
призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення, подає Кабінет Міністрів України.
Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування
Рішення про погодження розміщення на територіях
адміністративно-територіальних одиниць ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення, приймають місцеві органи
виконавчої влади і органи місцевого самоврядування з урахуванням
думки відповідної територіальної громади (відповідних
територіальних громад), висловленої під час проведення громадських
слухань.
Регіоном, де розглядається можливість розміщення ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення, вважається
територія адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст,
селищ, сіл), на якій можливе встановлення особливого режиму
території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами. Розміри
даного регіону визначаються у затвердженому Кабінетом Міністрів
України техніко-економічному обґрунтуванні створення ядерної
установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та
вибору майданчика для їх розміщення. { Стаття 3 в редакції Закону N 1566-VI ( 1566-17 ) від
25.06.2009 }
Стаття 3-1. Розміщення в зоні відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
Рішення про погодження розміщення в зоні відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення, приймається центральним
органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи. { Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1566-VI
( 1566-17 ) від 25.06.2009 }
Стаття 4. Зміст проекту закону про розміщення,
проектування, будівництво ядерної установки
або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
У проекті закону про розміщення, проектування, будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, в
обов'язковому порядку зазначаються:
місце конкретного майданчика, де планується розміщення
установки або об'єкта;
для ядерної установки (крім сховищ для зберігання та
захоронення ядерного палива) - кількість реакторів, їх тип та
загальна характеристика;
для сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива -
граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива,
термін та загальні характеристики технології зберігання;
для об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, - загальні характеристики радіоактивних відходів та
технологій поводження з ними, граничні обсяги радіоактивних
відходів та термін зберігання;
для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних
установок або об’єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, -
розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території зони спостереження, що
визначається відповідно до вимог статті 12-1 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
{ Статтю 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 4716-VI
( 4716-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 5. Обґрунтування прийняття закону про
розміщення, проектування та будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного
для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення
До проекту закону про розміщення, проектування та будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
додаються:
техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної
установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для
їх розміщення;
висновок державної екологічної експертизи;
результати консультативного референдуму стосовно розміщення
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, якщо він проводився в
адміністративно-територіальних одиницях, або рішення центрального
органу виконавчої влади, до компетенції якого належить питання
правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі їх розміщення у зоні
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення; { Абзац
четвертий частини першої статті 5 в редакції Закону N 1566-VI
( 1566-17 ) від 25.06.2009 }
звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий
вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;
інші документи, якщо це передбачено законом.
Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну
експлуатації існуючих ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
Рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих
ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та
радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на
експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для
поводження з радіоактивними відходами. { Стаття 6 в редакції Закону N 1566-VI ( 1566-17 ) від
25.06.2009 }
Стаття 7. Прийняття рішень щодо розширення існуючих
ядерних установок і об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, які
мають загальнодержавне значення
Рішення щодо розширення існуючих ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення
пов'язане з будівництвом реакторів або сховищ (крім тимчасових
сховищ у межах промислового майданчика ядерної установки), на які
не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що
і рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення.
Стаття 8. Особливості розгляду у Верховній Раді
України проекту закону про розміщення,
проектування, будівництво ядерної установки
або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення
Проект закону про розміщення, проектування, будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
доповідається на пленарному засіданні Верховної Ради України
членом Уряду, що відповідає за реалізацію державної політики у
відповідній сфері.
Стаття 9. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2861-IVвгору