Документ 2860-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2531-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.34 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 325-VIII ( 325-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 31, ст.291
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018, ВВР, 2018, N 41, ст.320
N 2531-VIII ( 2531-19 ) від 06.09.2018, ВВР, 2018, N 42, ст.327 }

Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та
реалізації лісо- та пиломатеріалів.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом
розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або
поперек) для подальшого використання або переробки;
лісоматеріали необроблені - лісоматеріали згідно з кодом 4403
групи 44 розділу IX Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 584а-18 ); { Статтю 1 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 325-VIII ( 325-19 ) від
09.04.2015 }
пиломатеріали - пилопродукція певних розмірів та якості, яка
має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44,
код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 584а-18 ));
цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня,
груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.
Стаття 2. Заборона експорту лісо- та пиломатеріалів цінних та
рідкісних порід дерев
Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та
пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.
Стаття 2-1. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у
необробленому вигляді
Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за
межі митної території України в митному режимі експорту
лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):
деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року;
деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 325-VIII
( 325-19 ) від 09.04.2015 }
Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація за межі митної території України в митному режимі
експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та
2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними
лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.
Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення та
розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку
виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів, а також внесення виданих сертифікатів до
єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для
міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених
електронним цифровим підписом, в день видачі таких сертифікатів.
{ Частина п'ята статті 3 в редакції Закону N 2530-VIII ( 2530-19 )
від 06.09.2018 }
Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього
Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав
сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або
пиломатеріалів.
Випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім
передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється органом
доходів і зборів на підставі сертифікатів про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму
"єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України ( 4495-17 ).
{ Частина сьома статті 3 в редакції Закону N 2530-VIII ( 2530-19 )
від 06.09.2018 }

{ Частину восьму статті 3 виключено на підставі Закону
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб’єктам
підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів
на внутрішньому ринку України. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 325-VIII
( 325-19 ) від 09.04.2015 }

Стаття 4. Обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів
необроблених
Відповідно до пункту "g" статті XX "Загальні винятки"
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) ( 995_264 ) на
строк дії заборони вивезення за межі митної території України в
митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (товарна
позиція 4403 згідно з УКТЗЕД ( 584а-18 )), визначений статтею 21
цього Закону, встановлюється обмеження внутрішнього споживання
вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 мільйонів
кубічних метрів на рік.
Обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів
необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів
на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних
лісоматеріалів необроблених у попередньому році.
Моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів
необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу
внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених,
встановленого цією статтею, здійснюються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового
господарства, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. { Закон доповнено статтею 4 згідно із Законом N 2531-VIII
( 2531-19 ) від 06.09.2018 }
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2860-IVвгору